Aanbesteding in de zorg

In de zorg wordt steeds meer aanbesteed. Deels gaat dit via daadwerkelijke aanbestedingstrajecten, maar het komt ook geregeld voor dat marktpartijen, zoals zorgverzekeraars die geen aanbestedende dienst zijn, toch inkopen via een aanbestedingsprocedure of een procedure die daar zoveel van weg heeft dat de algemene beginselen van aanbestedingsrecht toch van toepassing zijn.

Aanbesteding in de zorg kent specifieke problematiek en dynamiek. Dan is het zaak om tijdig deskundige rechtsbijstand in te schakelen. Vaak is het noodzakelijk om snel te schakelen. Als u heeft meegedaan met een aanbestedingstraject en u bent het niet eens met de partij aan wie gegund is, moet veelal binnen de Alcatel-termijn (15 dagen) een kort geding aanhangig gemaakt worden. Doet u dit niet, dan heeft u uw rechten verspeeld.

In de Aanbestedingswet 2012 (artikel 2.217 lid 3)  is een ruimere termijn van 20 dagen opgenomen, doch dat wil niet zeggen dat de Alcatel-termijn geen rol meer speelt. In de praktijk kan het nog steeds voorkomen dat het niet tijdig aanspannen van een kort geding binnen 15 dagen fataal is.

In haar vonnis van 7 augustus 2012 oordeelde de rechtbank  Den Haag:

4.6. Op zichzelf valt in paragraaf 4.7 van het Beschrijvend Document geen (contractuele) vervaltermijn te lezen, waaraan Facilicom zich door inschrijving jegens Rijkswaterstaat heeft gebonden. Dit ontsloeg Facilicom echter niet van de op haar – uit het aanbestedingsrecht voortvloeiende – rustende plicht om voortvarendheid te betrachten en zich pro-actief op te stellen. Op grond van het navolgende moet worden aangenomen dat Facilicom die plicht(en) heeft geschonden.

Het verdient dus aanbeveling om in voorkomend geval toch zoveel mogelijk binnen de Alcatel-termijn te handelen.

Eldermans|Geerts Advocaten heeft ervaring op het gebied van aanbestedingsrecht, in het bijzonder in de zorg voor (samenwerkingsverbanden van) apotheken en AWBZ-instellingen. Ten aanzien van laatstgenoemde instellingen blijkt dat er nogal wat onduidelijkheid is ten aanzien van de implementatie van de Zorgbrede Governancecode die voor inschrijvingen doorgaans verplicht is gesteld.

Eldermans|Geerts adviseert ondernemingen bij de inschrijving voor aanbestedingstrajecten en kan desgewenst ook een procedure aanspannen indien de opdracht in uw visie ten onrechte aan een andere partij is gegund.