Ruimtelijke Ordening

Algemeen

Nederland is een land met een zeer hoge bevolkingsdichtheid. In Nederland is ruimte schaars en (mede) daarom zijn voor tal van activiteiten (milieu-) vergunningen, vrijstellingen en/of ontheffingen vereist. Vaak komt daar meer bij kijken dan men op het eerste gezicht zou verwachten. Voor de realisatie van een uitbouw van een bedrijfspand is al gauw naast een bouwvergunning tevens een wijziging of (binnenplanse) ontheffing van het bestemmingsplan noodzakelijk en moet soms extra parkeergelegenheid worden gerealiseerd. De regelgeving is ondoorzichtig, kent meerdere lagen en strenge termijnen. Voor een buitenstaander/burger is het vaak niet goed mogelijk het maaiveld te overzien en is het inschakelen van een deskundige onontbeerlijk. In het ruimtelijke ordeningsrecht zijn er over het algemeen drie partijen die een rol spelen:

De aanvrager/ontwikkelaar

De aanvrager/ontwikkelaar wil in het algemeen graag zo snel mogelijk een (positieve)beslissing of in ieder geval duidelijkheid omtrent de rechtspositie. Eldermans|Geerts heeft een pragmatische insteek en kan u begeleiden in het traject om een plan te realiseren. Door de procedures te stroomlijnen, de stukken aan te leveren in een taal die het bestuursorgaan begrijpt en het helpen van c.q. overleggen met het bestuursorgaan bij het reageren op eventuele zienswijzen en bezwaren, kan op een relatief snelle wijze de door u gewenste ontwikkeling worden gerealiseerd.

De derde-belanghebbende/omwonende

Als inwoner van of bedrijf gevestigd in een gemeente kunt u ineens geconfronteerd worden met voorgenomen ontwikkelingen waar u zich niet in kan vinden. Het kan daarbij gaan om ingrijpende wijzigingen van uw situatie, zoals bijvoorbeeld gewijzigde verkeersmaatregelen, de realisatie van een groot flatgebouw of een winkelcentrum, een aanvraag voor een bouwvergunning van de buren of een kapvergunning waardoor u uw privacy/uitzicht kwijtraakt. Voorts kan het gebeuren dat een bepaalde ontwikkeling zich feitelijk (al dan niet ondanks uw geuite bezwaren) heeft gerealiseerd en u daardoor schade lijdt (planschade). In dergelijke gevallen helpt Eldermans|Geerts u met het opstellen en het indienen van een verzoek tot vergoeding door de door u geleden schade.

Het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is diegene die de beslissing neemt waardoor uw situatie wijzigt en waarin u zich mogelijk niet kunt vinden. Denk daarbij met name aan de gemeente maar bijvoorbeeld ook aan waterschappen en dergelijke. Indien nodig kunnen wij u bijstaan in de procedure tegen het bestuursorgaan, maar wij trachten ook reeds voordat het besluit is genomen, met het bestuursorgaan in overleg te treden om tot een pragmatische oplossing te komen.

Tijd is kostbaar

Dagelijks worden duizenden beslissingen genomen die van groot belang kunnen zijn voor uw bedrijf of uw privé-leven. Al deze zaken vereisen tijdig en adequaat optreden. Indien u niet tijdig op de juiste manier uw bezwaren of zienswijzen kenbaar maakt, loopt u het risico daardoor definitief uw rechten te verspelen en kunt u daar later niet meer tegen opkomen. Het is daarom van belang in een zo vroeg mogelijk stadium een expert er bij te betrekken. Wij kunnen u bijstaan door in een vroegtijdig stadium te adviseren, te helpen met het opstellen van stukken en zo nodig te overleggen met betrokken partijen. Ook indien het bestuursorgaan reeds een beslissing heeft genomen kunnen wij u bijstaan, door bijvoorbeeld het opstellen (en eventueel indienen) van zienswijzen, bezwaarschrift of een beroepschrift en door bijstand te verlenen bij een hoorzitting.

Meer weten? Neem dan per e-mail of telefonisch contact op. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.