Overeenkomsten

Het bondig en begrijpelijk formuleren van afspraken is een vak apart. Het daarmee gemoeide belang is echter groot. Immers, een bepaling die niet voor meerdere uitleg vatbaar is schetst helder de afspraken tussen partijen en geeft houvast bij een geschil. Ruis op de lijn zal discussie veroorzaken en vergroten en kan partijen in een juridisch conflict brengen. Daarmee zijn zij niet gebaat. Kern van een overeenkomst is de verplichtingen van partijen en wat de consequenties zijn als zij deze verplichtingen niet nakomen. Dan kan met een enkele verwijzing naar het contract een partij gewezen worden op zijn verantwoordelijkheden.

Eldermans|Geerts begeleidt ondernemingen bij het opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden. Denk aan samenwerkingsovereenkomsten, koopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, managementovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, overeenkomsten van geldlening.

Juist omdat advocaten dagelijks met conflictsituaties omgaan, kunnen zij bij uitstek dreigende conflicten voorzien en voorkomen door op voorhand met u te bepalen wat dient te gelden bij een contractbreuk tussen partijen. Als deze breuk toch ontstaat kan Eldermans|Geerts snel een diagnose stellen en een strategie bepalen. Daarbij houden wij rekening met alle betrokken belangen en ook uw positie op de lange termijn. Indien nodig kan orde op zaken worden gesteld door het starten van een gerechtelijke procedure, zonodig in combinatie met het leggen van beslag of het treffen van andere maatregelen.

Eldermans| Geerts heeft voorts ruime ervaring met mediation, bindend advies en met arbitrage in de zorg (zoals procedures bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg).