Tandarts

Binnen de mondzorg is sprake van een onstuimige periode. Nadat in 2012 de vrije tarieven zijn ingevoerd en weer afgeschaft, werden in 2013 grootschalige kostenonderzoeken uitgevoerd en kenmerkte 2014 zich voor veel tandartsen mogelijk door toenemende controles van zorgverzekeraars. Deze controles richtten zich soms op de – naar maatstaven van verzekeraars – juistheid van declaraties en soms op behandelgemiddelden binnen een praktijk.

Eldermans|Geerts is gespecialiseerd in de begeleiding van zorgaanbieders bij controles door zorgverzekeraars. Ook voor de tandarts is dit actueel. Want verzekeraars hebben het recht en ook de wettelijke plicht om declaraties van tandartsen die door hen zijn betaald -al dan niet rechtstreeks of via de verzekerde- te controleren op rechtmatigheid en doelmatigheid. Bij controle op rechtmatigheid wordt vooral gekeken of de verzekerde wel verzekerd is bij de betreffende verzekeraar en of de geleverde prestatie valt onder de verzekerde zorg en de beschrijving daarvan door de NZa. Bij materiële controle wordt inhoudelijk gekeken naar de declaraties, ook naar doelmatigheid, dat wil zeggen of de behandeling wel het meest geëigend was gelet op de klachten van de patiënt. Die doelmatigheid is een bron van discussie, zeker wanneer zorgverzekeraars die koppelen aan benchmarks, kengetallen en spiegelinformatie, met behulp waarvan verzekeraars een praktijk willen vergelijken met andere al dan niet vergelijkbare praktijken. Wij merken dat deze middelen steeds vaker worden ingezet.

Voor het uitoefenen van controles staan zorgverzekeraars diverse middelen ter beschikking. Hoofdregel is dat bij iedere inzet van welk middel dan ook sprake moet zijn van proportionaliteit (worden niet meer gegevens gevraagd dan nodig) en subsidiariteit (zijn er geen minder ingrijpende controlemiddelen mogelijk). Die controlemiddelen zijn in de wet met veel waarborgen omgeven. Maar in de praktijk zoeken zorgverzekeraars vaak de grenzen op.

Bij controles is het van groot belang dat tandartsen hun rechten en plichten kennen, maar ook dat tandartsen zich realiseren dat in gesprekken met zorgverzekeraars hun toelichting vaak anders worden geïnterpreteerd dan bedoeld, hetgeen later grote consequenties kan hebben. Wij zien bovendien nogal eens dat tandartsen “om er maar vanaf te zijn” allerlei toezeggingen doen. En dat is meestal niet nodig.

Eldermans|Geerts staat tandartsen bij in controlediscussies met zowel pragmatische als principiële oplossingen. Het meeste valt te bereiken als wij in een vroegtijdig stadium worden ingeschakeld.

Naast de begeleiding van controles adviseren Eldermans|Geerts binnen de mondzorg bij de:

  • opzet van samenwerkingsverbanden
  • begeleiding van dissociaties
  • advisering inzake privacyaspecten
  • advisering inzake tariefstelling en samenwerking met andere disciplines
  • begeleiding bij tuchtzaken
  •  advisering over regelgeving en de impact daarvan op de praktijkvoering

Voor nadere informatie over wat wij kunnen betekenen voor u als tandarts,  kunt u contact met ons opnemen per telefoon of via het contactformulier.