Privacy in de zorg

Privacy in de zorg

Zorgaanbieders beschikken over gegevens van hun patiënten en cliënten en soms zijn die gegevens bijzonder gevoelig. Privacy is dan ook een onderwerp waar alle zorgaanbieders mee te maken krijgen, of zij nu zelfstandig als vrijgevestigde, verenigd in een groepspraktijk of zorggroep of werkzaam in een instelling zijn, welk beroep zij ook beoefenen.

Bescherming van persoonsgegevens

Die gevoelige gegevens moeten beschermd worden, maar niet tot in het oneindige. Daar komt het nodige bij kijken, want Nederland kent een veelvoud aan regelingen die de bescherming van persoonsgegevens regelen. Soms is dat op algemeen niveau, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet meldplicht datalekken, maar soms ook op specifiek, medisch niveau. Te denken valt aan de geheimhoudingsplicht van de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de plicht van een zorgaanbieder de identiteit en het BSN van een nieuwe patiënt of cliënt te controleren (Wet gebruik BSN in de zorg). Daarnaast kennen ook de Jeugdwet, de Wmo, de Wlz en de Zorgverzekeringswet een eigen regeling voor het beschermen van persoonsgegevens in de relatie tussen de zorgaanbieder en gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. En zo kunnen we lang doorgaan.

Complexe regelgeving

Soms kan het lastig zijn om een weg te vinden in dit samenspel van regelingen. Wanneer en vooral hoe moet een patiënt of cliënt om toestemming gevraagd worden voor het uitwisselen en delen van gegevens? Wanneer heeft een patiënt of cliënt recht op inzage in of aanpassing / vernietiging van gegevens uit het medisch dossier? Wanneer is sprake van een datalek en moet dit dan gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens of zelfs aan de patiënt of cliënt? Kan een boete worden opgelegd als geen melding gedaan wordt? Moet een privacybeleid in de praktijk aanwezig zijn en wat moet daar allemaal in staan?

Advisering over privacy in de zorg

Allemaal vragen die een zorgvuldig antwoord behoeven. Want als er iets verkeerd gaat of niet op de juiste manier is aangepakt, kan de Autoriteit Persoonsgegevens zeer hoge boetes opleggen. Eldermans|Geerts heeft ruime ervaring met advisering over privacy en het inrichten van een structuur die de privacy van patiënten en cliënten, maar ook van medewerkers, beschermt. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Onlangs gaven wij een seminar over dit onderwerp. 

Voor de presentatie, zie hieronder:

Powerpoint-Privacy