Mededingingsrecht

Het mededingingsrecht lijkt voor de buitenstaander complex, maar is dat in de kern niet. Concurrenten mogen in beginsel geen afspraken maken die de concurrentie beperken. Er moet wat te kiezen blijven. Maar er zijn uitzonderingen. Afspraken tussen concurrenten zijn wel mogelijk indien deze gemaakt worden tussen ondernemingen die qua omvang niet te groot zijn en het aantal deelnemers beperkt is. Dan geldt de zogenaamde bagatelregeling.

Daarnaast zijn afspraken tussen concurrenten niet verboden indien de samenwerking noodzakelijk is om een bepaald voordeel te behalen en dit voordeel voor het grootste deel wordt doorgegeven aan de consument en er voldoende restconcurrentie blijft. En verder mogen concurrenten die op dezelfde productmarkt opereren wel met elkaar samenwerken als ze op verschillende geografische markten werken.

Mededingingsrecht in de zorg

In de zorg is er een voortdurende druk van de overheid en zorgverzekeraars om zorg te leveren van zo hoog mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Om dit te bewerkstelligen is vaak samenwerking nodig. Dit kan gaan om samenwerking tussen zorgaanbieders van dezelfde discipline onderling, maar ook om multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld zorggroepen.

Het opzetten van een multidisciplinair samenwerkingsverband kan worden bemoeilijkt door mededingingsrechtelijk beperkingen als daarin concurrenten gaan samenwerken.

Een van deze beperkingen is het kartelverbod op grond waarvan het concurrenten niet is toegestaan afspraken met elkaar te maken indien deze de mededinging kunnen beperken. Daarnaast is er nog het concentratietoezicht, indien daarbij grote marktpartijen betrokken zijn. Verder is er toezicht van de NZa in het kader van de aanmerkelijke marktmacht (AMM).

Kartelverbod

Van alle beperkingen in het mededingingsrecht is het kartelverbod in de praktijk het meest belemmerend. Het kartelverbod werpt beperkingen op bij wat mag in het kader van samenwerking tussen concurrenten. Er zijn evenwel ook genoeg mogelijkheden, mits de mededingingsrechtelijke spelregels in acht worden genomen. Dit laatste is geen overbodige luxe want de NMa (thans ACM) houdt streng toezicht op de naleving hiervan terwijl de sancties die opgelegd kunnen worden niet gering zijn. Daar komt bij dat niet vooraf duidelijkheid gegeven wordt of een bepaalde samenwerking is toegestaan, maar achteraf getoetst wordt of de wet niet overtreden is.

De advocaten van Eldermans|Geerts Advocaten hebben dagelijks te maken met deze problematiek en het spanningsveld tussen de mate en de wijze waarin zorgaanbieders het liefst zouden willen samenwerken en datgene wat gelet op de mededingingsrechtelijke beperkingen mogelijk is.

Door haar ruime ervaring in de zorg kent Eldermans|Geerts Advocaten een breed scala aan zorg specifieke mededingingsrechtelijke problemen en oplossingen. Voor een oplossing op maat kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of door even te bellen.