Bezwaar tegen prestatiebeschrijving NZa

01-05-2015

Eldermans|Geerts in beroep tegen afwijzing bezwaar prestatiebeschrijving

Zoals wij u al eerder berichtten, verklaarde de NZa afgelopen februari het door ons aangetekende bezwaar tegen de wijzigingen in de prestatiebeschrijving farmaceutische zorg ongegrond. Hier hebben wij inmiddels beroep tegen aangetekend. Het gehele beroepschrift leest u hier.


13-02-2015

NZa verklaart bezwaarschrift ongegrond

De NZa heeft per brief laten weten dat ze het bezwaar tegen de wijziging in de prestatiebeschrijving farmaceutische zorg ongegrond verklaart. Dit omdat het besluit volgens de NZa in overeenstemming was met de visie van veldpartijen na consultatie, zo laat zij weten. Eldermans|Geerts kan zich daar niet in vinden en onderzoekt de mogelijkheden van het instellen van beroep tegen dit besluit. De inhoud van de beslissing van de NZa kunt u hier nalezen. De gronden van dit bezwaarschrift leest u terug in onderstaande berichtgeving.


14-10-2014 

NZa komt tegemoet aan bezwaren apotheken

De NZa heeft een nieuwe prestatiebeschrijving vastgesteld naar aanleiding van nader overleg en de door ons namens 160 apotheken ingediende bezwaren. De nieuwe prestatiebeschrijving vindt u hier en de kennisgeving van de NZa omtrent deze wijziging treft u hier aan.

Wat is er gewijzigd?

De 12-uurs termijn voor het voeren van een ontslaggesprek is verwijderd uit de prestatiebeschrijving. Er is helemaal geen termijn meer opgenomen voor het voeren van het ontslaggesprek. in de gewijzigde prestatiebeschrijving is opgenomen dat deze prestatie geschiedt voor of op het moment dat de voorraad ontslagmedicatie van het ziekenhuis op is en de patiënt extramuraal zijn/haar UR-geneesmiddelen nodig heeft.

Daarnaast is ook de 12-uurs termijn voor het aanleveren van een actueel medicatieoverzicht door het ziekenhuis verwijderd. Dat is gewijzigd in de bepaling dat voldaan moet zijn aan de richtlijn “Overdracht van medicatiegegevens in de keten”. In die richtlijn staat een termijn genoemd van 24 uur voor overdracht van medicatiegegevens.

Resterende bezwaren

Uit de prestatiebeschrijvingbeschikking blijkt dat nog niet tegemoet gekomen is aan enkele overige van de door ons aangevoerde bezwaren van apotheken. Wij hebben naast de reeds aangepaste wijzigingen ook bezwaar aangetekend tegen het vervallen van de mogelijkheid een eerste uitgifte te declareren bij een sterktewisseling en de benaming van het vervallen van de mogelijkheid een eerste uitgifte te declareren bij een sterktewisseling en de benaming van het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel. Het bezwaar tegen de benaming ziet onder meer op het vervallen van het woord “gesprek”, aangezien dat teveel nadruk legt op het gesprek en er daardoor veel onnodige discussie ontstaat aan de balie. Het hele bezwaarschrift leest u hier.


07-10-2014

Bezwaar prestatiebeschrijving

In augustus diende Eldermans|Geerts Advocaten het bezwaarschrift tegen de prestatiebeschrijving. Inmiddels zijn ook de gronden van dit bezwaarschrift ingediend. Daarbij werd gebruik gemaakt van informatie die door een groot aantal apotheken was verstrekt.

Het bezwaar bestaat ruwweg uit twee onderwerpen, onderverdeeld in een aantal subonderwerpen. Onderstaand overzicht geeft de gronden globaal weer en is niet volledig.

1. De termijn van 12 uur voor het voeren van een ontslaggesprek bij farmaceutische zorg

  • De NZa mag helemaal geen termijn verbinden aan een dergelijke prestatie, dat kan namelijk verhinderen dat een dergelijke prestatie geleverd kan worden terwijl dit wel wenselijk kan zijn;
  • De termijn van 12 uur is te kort, dit moet minstens 2 werkdagen zijn.
  • Dit kan niet met ingang van 1 januari 2015 doorgevoerd worden, want dat grijpt in op lopende afspraken die gemaakt zijn met o.a. Achmea die een contract heeft voor 2 jaar waarbij bij de tariefstelling rekening is gehouden met het kunnen declareren van het ontslaggesprek, zonder dat een termijn van 12 uur geldt;

2. Het vervallen van de mogelijkheid om een eerste uitgifte te declareren bij een sterktewijziging

  • Dit kan niet want deze wijziging is op geen enkele wijze onderbouwd;
  • Dit kan niet, want in bepaalde gevallen is dit noodzakelijk (o.a. bij sterktewisselingen van middelen die rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) en in veel andere gevallen wenselijk als controle op de arts of er wel een sterktewisseling bedoeld is;
  • Dit kan niet met ingang van 1 januari 2015 doorgevoerd worden, want dat grijpt in op lopende afspraken die gemaakt zijn met o.a. Achmea die een contract heeft voor 2 jaar waarbij bij de tariefstelling rekening is gehouden met het kunnen declareren van de prestatie EU, ook bij een sterktewisseling;
  • d. Voorstel om naam prestatie zodanig aan te passen dat “gesprek” uit de naam verwijderd wordt, bijvoorbeeld “Begeleiding nieuw geneesmiddel”.

Het hele bezwaarschrift leest u hier.


10-08-2014 

Bezwaarschrift prestatiebeschrijvingbeschikking TB-CU-5075

Op 1 augustus 2014 heeft Eldermans|Geerts Advocaten namens 125 apotheken bezwaar ingediend tegen de NZa prestatiebeschrijvingbeschikking TB-CU-5075 die in werking zal treden per 1 januari 2015. Het bezwaarschrift richt zich voorts tegen de achterliggende beleidsregel BR-CU-5110.

Het bezwaar is inhoudelijk ondermeer gericht tegen de in de prestatiebeschrijvingbeschikking TB-CU-5075 neergelegde eis dat het ontslaggesprek bij de prestatie farmaceutische begeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis binnen 12 uur na ontslag uit het ziekenhuis moet hebben plaatsgevonden. Deze prestatie lijkt ons niet goed verenigbaar met de praktijk. Daarnaast is het evident dat deze prestatie niet werkbaar is bij een ontslag uit het ziekenhuis op vrijdagmiddag.

Daarnaast is het bezwaar gericht tegen het vervallen van de mogelijkheid om de prestatie begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel (nieuwe naam voor ETG) in rekening te brengen bij een wijziging van de sterkte. De apotheek heeft immers bij een wijziging van de dosering een belangrijke rol bij de begeleiding o.a. vanwege eventuele bijwerkingen en aanpassing van de overige medicatie als gevolg van deze gewijzigde dosering.

De bij het zorgmakelaarschap aangesloten apotheken zullen uiteraard van het vervolg op de hoogte gehouden worden.