Resultaten enquête zorgmakelaarschap GGZ

In december 2013/januari 2014 hebben wij een enquête gehouden onder de bij ons aangesloten psychologen in verband met onze dienstverlening als zorgmakelaar. In totaal zijn 74 reacties binnengekomen. De resultaten zijn hieronder weergegeven.

Bent u tevreden over de wijze waarop wij met u communiceren?

Om mededingingsrechtelijk redenen hebben wij ervoor gekozen om geen website in te richten. Vandaar dat wij werken met e-mails. Kunt u daarmee uit de voeten of heeft u suggesties om dit efficiënter in te richten?

Vindt u dat wij u voldoende en tijdig informeren over ontwikkelingen?

Wij verstrekken regelmatig overzichten en het overzicht over de voortgang van de onderhandelingen. Bent u tevreden over deze overzichten?

Zendt u updates door naar collega’s?

Deze vraag laat goed zien dat de verplichting om onze berichtgeving geheim te houden goed wordt nageleefd. De personen die hebben aangegeven de berichten door te sturen aan collega’s betroffen personen die berichten hebben doorgezonden aan eveneens bij ons aangesloten leden van dezelfde maatschap. Voor de goede orde merken wij nogmaals op dat het doorsturen van onze updates aan derden niet is toegestaan!

Zijn er zaken die voor verbetering vatbaar zijn?

Wij overwegen voor de bij ons aangesloten zorgaanbieders controlezaken gezamenlijk op te pakken, ook om de kosten daarvan te kunnen delen. Vindt u dit een goed initiatief?

Naar aanleiding van de reacties op deze vraag zullen wij in voorkomend geval dat wij vernemen van een algemene controle van een zorgverzekeraar inventariseren bij wie deze controle nog meer speelt en zoveel mogelijk deze kwestie gezamenlijk oppakken, zodat de kosten gedeeld kunnen worden.

 

Verbeteringen

Van een aantal van de respondenten hebben wij, zoals verzocht, suggesties ontvangen hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Niet alle suggesties die wij hebben ontvangen zijn in de praktijk uitvoerbaar. Zo betreuren wij het ook dat de vergoeding voor ongecontracteerde zorg in sommige gevallen eerst bekend wordt nadat de keuze om wel of niet te contracteren gemaakt moet zijn. Wij hebben dit reeds voor u aangekaart bij de NZa, maar tot op heden ziet de NZa geen aanleiding hier in te grijpen.

De volgende suggesties hebben wij inmiddels geïmplementeerd:

Suggestie: bundel door zorgverzekeraars gegeven antwoorden op vragen

In onze beoordelingen zijn vragen die wij gesteld hebben aan zorgverzekeraars of nog zullen stellen aan zorgverzekeraars opgenomen. De antwoorden op deze vragen ontvangen wij zelf over het algemeen ook fragmentarisch. Omdat deze antwoorden van belang kunnen zijn voor de door u te nemen beslissing om wel of niet een overeenkomst aan te gaan of bepaalde maatregelen te treffen zodat u in aanmerking kunt komen voor een overeenkomst of gunstigere voorwaarden, sturen wij dit soort berichten altijd direct door. Dit zullen wij blijven doen. In aanvulling hierop zullen wij evenwel, als wij alle antwoorden ontvangen hebben, ook nog een overzicht van de vragen en antwoorden per zorgverzekeraar in Q&A-vorm aan u doen toekomen.

Suggestie: voeg overzichten toe

Uit de response op de enquête blijkt dat onze overzichten erg worden gewaardeerd. Op verzoek van enkelen van u hebben wij aan de door ons reeds opgestelde overzichten nog een aantal overzichten toegevoegd, o.a. een overzicht van het bevoorschottingsbeleid. Daarnaast kunt u op korte termijn een overzicht verwachten met daarin de eisen die de verschillende zorgverzekeraars stellen ten aanzien van het het opnemen van de zorgzwaarte in de verwijzing.

Suggestie: minder jargon

Wij doen altijd ons uiterste best om zaken zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Helaas ontkomen wij er soms niet aan bepaald jargon te gebruiken. Wij zullen er evenwel in de toekomst nog meer op letten dat wij daar waar mogelijk een en ander zo duidelijk mogelijk verwoorden zodat het voor een ieder direct te begrijpen is.

Suggestie: nadere toelichting op verstrekte informatie

Hier hebben wij in de praktijk al gevolg aan gegeven in de form van FAQ’s, bijvoorbeeld over het declareren van de transitieprestatie. Daarnaast hebben wij als gevolg van de door u gestelde vragen nadere vragen aan de NZa gesteld en de van de NZa ontvangen reactie weer met u gedeeld.

Mocht u verder nog suggesties hebben waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, dan kunt u dat uiteraard altijd aan ons doorgeven, bij voorkeur per e-mail: ggz@eldermans-geerts.nl