Zorgmakelaar voor Jeugdzorg

Met ingang van 2015 loopt de inkoop van de Jeugdzorg (inclusief Jeugd GGZ) via de gemeente. Dit betekent een voor alle partijen nieuw model. Met de nodige obstakels. Niet alleen verschilt per gemeente/regio het inkoopmodel dat wordt gehanteerd, ook de partijen bij wie welke zorg wordt ingekocht en de condities (prijs, duur overeenkomst, overige voorwaarden) verschillen.

Voor 2015 geldt op grond van de Jeugdwet een overgangsbepaling zodat cliënten die in 2014 al een indicatie hadden zondermeer aanspraak konden maken op zorg, ook indien deze zorg niet door de gemeente was ingekocht. Mede hierdoor is door gemeenten voor 2015 vrij breed ingekocht. Maar ook was de inkoop van Jeugdzorg voor gemeenten nieuw.

Het kan mij een stuk werk uit handen nemen, wat mij veel tijd en energie zou kosten om dat zelf allemaal uit te zoeken. Bovendien denk ik dat de zorgmakelaar beter ingangen weet te vinden bij gemeenten.

Verwacht wordt dat gemeenten hun inkoopproces verder zullen aanscherpen en professionaliseren voor de jaren 2016 en 2017. Dit kan betekenen dat gemeenten niet meer (zelf) bij iedereen zullen inkopen. Dit vereist aan de kant van de zorgaanbiederskant een professionaliseringsslag.

Als gevolg van deze ontwikkelingen organiseerde Eldermans|Geerts op 20 april 2015 in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)  een bijeenkomst om te polsen of onze advocaten als zorgmakelaar een rol kunnen hebben voor de orthopedagoog-generalist NVO, de kinder- en jeugdpsycholoog en andere professionals in de jeugdzorg. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door een groot aantal psychologen en orthopedagogen, met overwegend positieve reacties als conclusie.

Eldermans|Geerts heeft ruime ervaring met het optreden als zorgmakelaar voor grote groepen zorgaanbieders in onderhandelingen met zorgverzekeraars. Eldermans|Geerts doet dit onder meer voor apothekers, huisartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, verloskundigen en psychologen en hoofdbehandelaars in de generalistische basis GGZ.

De krachten bundelen in de huidige situatie wenselijk is en omdat we hier met voor onze beroepsgroep geheel nieuwe dingen te maken hebben.

De inkoop door gemeenten / regio’s is wezenlijk anders dan de inkoop door zorgverzekeraars. Om deze reden heeft Eldermans|Geerts haar aanpak afgestemd op de regionale inkoop door gemeenten / regio’s.  Onderdeel daarvan is dat begeleiding per regio, in die regio tenminste 10  beroepsbeoefenaars zich bij Eldermans|Geerts hebben aangesloten. Eldermans|Geerts volgt daarbij de jeugdzorgregio’s van de VNG.

Wat houdt de dienstverlening van de zorgmakelaar voor Jeugdzorg in?

De zorgmakelaar ondersteunt de aangesloten zorgaanbieders bij contractering. Omdat er op dit moment nog op veel verschillende wijzen wordt ingekocht door regio’s en gemeenten, kan de wijze van ondersteuning per regio verschillen. Hieronder volgt een overzicht van de elementen die – afhankelijk van het inkoopmodel dat door de regio of gemeente gehanteerd wordt en de behoeften van zorgaanbieders in die regio of gemeente – onderdeel uitmaken van de dienstverlening:

  • Informeren (stand van zaken contractering, voorwaarden, termijnen, relevante wet- en regelgeving, ontwikkelingen e.d.)
  • Inventariseren (aanbod van de zijde van de zorgaanbieders: wie zijn er, wat heeft men te bieden en onder welke condities; en aan de zijde van de gemeente: wat zijn de wensen, behoefte)
  • Organiseren (ondersteuning bij oprichten samenwerkingsverband zoals coöperatie, e.d.)
  • Coördineren binnen de mededingingsrechtelijke grenzen afstemmen van vraag en aanbod
  • Realiseren dat in de regio / door de gemeente op de hoogte is van de mogelijkheden die (vrijgevestigden) bieden en (ook) daar inkopen
  • Onderhandelen en beoordelen overeenkomst, direct pareren onjuiste juridische stellingen e.d., vastleggen afspraken

Indien u interesse heeft in onze dienstverlening dan kunt u vrijblijvend informatie opvragen via jeugdzorg@eldermans-geerts.nl