Algemene voorwaarden Zorgmakelaar

Algemene voorwaarden Eldermans|Geerts Zorgmakelaars B.V.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Het kantoor: de besloten vennootschap Eldermans|Geerts Zorgmakelaars B.V., waaronder begrepen alle ten behoeve van haar werkzame personen.

b. Opdrachtgever: de contractpartij van het kantoor.

c. Honorarium: de financiële vergoeding, die de cliënt aan het kantoor verschuldigd is voor uitvoering van de opdracht.
d. Verschotten: de kosten die de cliënt aan het kantoor verschuldigd is, gemaakt in het belang van de uitvoering van de opdracht met toestemming van opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij dat uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand aan het tot stand komen van de opdracht anders is overeengekomen.

3. Opdracht

a. Een opdracht komt pas tot stand nadat deze namens het kantoor is aanvaard door één van de aan het kantoor verbonden advocaten.

b. Opdrachtgever stemt ermee in dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren, zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. Het bepaalde in artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

4. Declaratie en betaling

a. Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever honorarium vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd.

b. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van het kantoor gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting.

c. Indien geen tijdige betaling van het verschuldigde plaatsvindt zullen buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, berekend per factuurbedrag.

d. Bij gerechtelijke invordering is mede bevoegd de rechter in de plaats waarin het kantoor gevestigd is.

5. Aansprakelijkheid

a. De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd. De verzekering voldoet aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De omvang van de eventuele verplichting tot vergoeding van schade, voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot de bedragen die in voorkomend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen.

b. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor zorgvuldigheid betrachten. Het kantoor is voor eventuele tekortkomingen van deze derden echter niet aansprakelijk.

c. Opdrachtgever vrijwaart het kantoor voor alle aanspraken die verband houden met verstrekking van door het kantoor opgestelde teksten van voorbeeldbrieven aan anderen dan aan zorgverzekeraars.

d. Op iedere opdracht is de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) van toepassing.

6. Rechtskeuze

a. Op de opdrachten is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.

b. Eventuele geschillen worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter onderworpen.

> Een pdf van deze algemene voorwaarden is hier te vinden.


  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief