Corona: werktijdverkorting en kabinetsmaatregelen

18 maart 2020

Werktijdverkorting

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op deze regeling, waarover reeds werd geschreven in onze blog van 16 maart 2020. Hier bleek de regeling niet op berekend. Daarom is deze regeling met onmiddellijke ingang ingetrokken, en wordt tegelijkertijd gewerkt aan de invoering en openstelling van een nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze tegemoetkomingsregeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en dit bovendien sneller te doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Bovendien is het aanvraagproces door loskoppeling van de WW sterk vereenvoudigd, en worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

Tegemoetkoming ter hoogte van maximaal 90% loonsom

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. Deze periode kan éénmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden zullen worden gesteld. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Deze tegemoetkomingsregeling komt tijdelijk in de plaats van de huidige werktijdverkorting. Reeds ingediende werktijdverkorting aanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling; wel zal aanvullende informatie opgevraagd worden bij de indieners.

Verplichting: geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende tegemoetkoming

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers, zoals ook hiervoor is vermeld, volledig door. De tegemoetkomingsregeling voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen. Het kabinet roept werkgevers dan ook op om werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten.

Voorschot en definitieve vaststelling

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Op basis van de te verstrekken gegevens kan derhalve achteraf worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest, en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn. Het aanvragen van een tegemoetkoming is dus niet zonder risico. Wie de omzetdaling te hoog inschat moet rekening houden met een verplichting tot terugbetaling in de toekomst.

Daarnaast moet niet vergeten worden dat de regeling alleen ziet op een tijdelijke financiële compensatie. Dit is met name van belang om in ogenschouw te houden bij tijdelijke contracten. Indien deze contracten verlengd worden, gebruik makend van bovenstaande regeling. De normale arbeidsrechtelijke gevolgen van het verlengen van arbeidscontracten blijven gelden. Dat betekent dat door de verlenging van een overeenkomst voor bepaalde tijd op basis van de ketenregeling een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan ontstaan. Als dat niet wenselijk is, omdat op de langere termijn deze werknemers toch moeten afvloeien, dan kan het verstandiger zijn voor deze werknemers geen aanspraak te maken op deze regeling. Het kan dan immers erg kostbaar worden om afscheid te nemen. Want dan moet naast de transitievergoeding en hetgeen eventueel verder verschuldigd is, ook de tegemoetkoming worden terugbetaald.

Datum aanvragen UWV

Zodra bekend is vanaf welke datum aanvragen bij het UWV kunnen worden ingediend, wordt hier onmiddellijk breed bekendheid aan gegeven. De uitvoeringsaspecten worden in de tussentijd uitgewerkt in nauwe samenwerking met het UWV. Voorbehoud dat hierbij gemaakt moet worden is dat vooraf geen volledige uitvoeringstoets kan plaatsvinden, omdat maximaal wordt ingezet op spoedige inwerkingtreding. Wel mag duidelijk zijn dat een tegemoetkomingsregeling met bevoorschotting vooraf en verrekening achteraf uitvoeringstechnisch complex zal zijn.

Totdat de nieuwe regeling van kracht is gaan wij ervan uit dat verzoeken op de in onze blog van 16 maart jl. ingediende wijze in behandeling worden genomen.

Nog vragen of ondersteuning nodig?

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze informatie, of ondersteuning en hulp bij het aanvragen van regelingen zoals de werktijdverkorting / NOW, neem dan contact met ons op. Dan kunnen wij gezamenlijk bekijken op welke manier wij u in deze moeilijke periode kunnen helpen.

Bekijk ook dit gerelateerde artikelen:

> Corona: ZZP en kabinetsmaatregelen

 

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief