De aanvulling op het Inkoopkader langdurige zorg is bekend

9 juni 2021

Drie aandachtspunten met tips bij contractering van langdurige zorg

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over de langdurige zorg, met name over het landelijke basistarief en de onderbouwing daarvan. De discussie leidde uiteindelijk tot een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag, waar wij in een ander artikel op in zijn gegaan. Op 28 mei jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland de Aanvulling voor 2022 op het Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023 gepubliceerd, en ook zijn de regionale zorgkantoren niet achtergebleven. In dit artikel duiden wij 3 aandachtspunten uit deze aanvulling: het landelijk richttariefpercentage, het kwaliteitsbudget en de zorginkoopprocedure.

1. Landelijk richttariefpercentage

Uit het inkoopbeleid volgt binnen welke kaders zorgkantoren langdurige zorg kunnen inkopen bij zorgaanbieders. Vorig jaar introduceerde de zorgkantoren een basispercentage van 94% van het NZa-maximumtarief met een mogelijke opslag van 2%. Daar ontstond zoals gezegd een discussie over en de rechter heeft een streep door deze bekostigingsmethodiek gezet.

De zorgkantoren hebben nu in de aanvulling op het inkoopkader opgenomen te werken met één landelijk richttariefpercentage van 95,8% van het NZa-maximumtarief voor alle sectoren. Daarmee willen de zorgkantoren inhoudelijke verbeteringen stimuleren en ruimte houden voor maatwerk waar dat nodig is, maar er ook voor zorgen dat de zorg toegankelijk en passend blijft.

Het richttariefpercentage is een vertrekpunt en er kan naar boven of naar beneden van afgeweken worden. Redenen voor afwijking van het richttarief kunnen zijn de verschillen tussen zorgaanbieders en hun positie, dat de zorg naar verwachting op een meer doelmatige manier kan worden geleverd, of het faciliteren van een beheerste overgang naar het richttarief voor het jaar 2022.

Ook is er een hardheidsclausule in het leven geroepen. Als een zorgaanbieder door deze bekostigingssystematiek in de problemen komt, dan kan hier een beroep op gedaan worden. Met andere woorden, dan kunnen er maatwerkafspraken gemaakt worden. Dan moet een zorgaanbieder wel kunnen aantonen / bewijzen dat diens situatie en financiële positie ertoe leidt dat deze bekostiging niet kostendekkend is.

2. Kwaliteitsbudget

Het kwaliteitsbudget in de sector Verpleging en Verzorging (V&V) verandert. De afgelopen jaren zijn met zorgaanbieders in deze sector afspraken gemaakt over de bevordering van de kwaliteit van zorg en hebben zorgaanbieders dat terug gezien in de financiën via een ontwikkelbudget en kwaliteitsbudget.

De wijziging houdt in dat vanaf 2022 deze extra middelen worden opgenomen in de NZa-maximumtarieven. De NZa verhoogt de maximumtarieven van de prestaties VPT en ZZP 4 t/m 10 VV. Ook voor deze prestaties geldt het richttariefpercentage van 95,8%. Daarnaast voegt VWS de extra middelen van het kwaliteitsbudget toe aan de contracteerruimte.

Wat niet verandert is de verplichting van de zorgaanbieder om een kwaliteitsplan op te stellen.

3. Zorginkoopprocedure

Indien u mee wilt doen met de inkoopprocedure en wilt proberen een overeenkomst met een zorgkantoor te bemachtigen, dan is verder de inkoopprocedure van groot belang. Het is in de eerste plaats belangrijk om – naast het landelijk inkoopkader – ook de publicaties van het regionale zorgkantoor door te nemen en te bekijken of u vragen wenst te stellen over de inhoud. De mogelijkheid hiertoe bestaat slechts tot 17 juni 2021 12.00 uur . Dat volgt uit de Aanvulling van ZN de tijd voor gegeven. Dat is dus een korte periode.

Alle gestelde vragen zullen door ZN en de zorgkantoren worden beantwoord middels een Nota van Inlichtingen. Deze Nota van Inlichtingen zal op 30 juni 2021 gepubliceerd worden. De zorgaanbieder die hier geen gebruik van maakt en op een later moment bezwaar heeft ten aanzien van bepaalde punten kan hiermee zijn rechten hebben verspeeld. Mocht het bijvoorbeeld aankomen op een gerechtelijke procedure dan zal een rechter bekijken of de zorgaanbieder binnen de geboden periode bezwaar heeft gemaakt of vragen heeft gesteld aan het zorgkantoor. Het is goed om te beseffen dat iedere dat daarbij niet geleund kan worden op de omstandigheid dat de vraag door een andere aanbieder is gesteld. Een aanbieder die een beroep wil doen op een bepaald bezwaar / antwoord op een gestelde vraag, moet dit bezwaar / deze vraag zelf hebben ingediend. Het is ook voor het verdere verloop van de inkoopprocedure van belang om het tijdspad goed in de gaten te houden en de deadline voor de inschrijving voor een overeenkomst goed te noteren.

Type zorgaanbieder: bestaande en nieuwe zorgaanbieders

Bij de contracteringsprocedure maken zorgkantoren onderscheid tussen bestaande en nieuwe zorgaanbieders. Onder nieuwe zorgaanbieder wordt in dit kader niet verstaan de zorgaanbieder die voor het eerst zorg gaat leveren en onder bestaande niet per se de zorgaanbieder die al zorg levert. In het onderstaand schema staan de verschillende categorieën beschreven.

Inkoopkader-langdurige-zorg-wlz-contractering-landelijk-richttariefpercentage-kwaliteitsbudget-zorginkoopprocedure

Het is bij inschrijving voor de procedure van belang om vast te stellen tot welk type zorgaanbieder u behoort. Van nieuwe zorgaanbieders worden namelijk meer stukken verlangd dan van bestaande zorgaanbieders.

Statuten en andere aandachtspunten

Bij de inschrijving wordt (afhankelijk van het type zorgaanbieder, nieuw of bestaand) verlangd dat er behoorlijk wat stukken worden verstrekt of beschikbaar zijn. Denk aan de bestuursverklaring, de statuten en een ondernemingsplan. Deze stukken worden door het zorgkantoor beoordeeld en als ze niet aan de eisen voldoen, is dat reden voor een afwijzing.

Wat aandacht vraagt zijn ook de statuten van de zorgaanbieder. Deze dienen namelijk in lijn te zijn met de vereisten, zoals dat de Governancecode Zorg 2017 daarin geïmplementeerd dient te zijn. De Governancecode betreft een code waarin 7 principes worden beschreven voor goed bestuur en toezicht binnen een zorginstelling. Omdat het niet altijd even duidelijk is wat er wel en wat niet in de statuten moet worden opgenomen, is het wenselijk om tijdig een juridisch expert op dit vlak en een notaris in te schakelen zodat de statuten tijdig gereed zijn voor de inschrijving.

Bezint eer ge begint

De contracteerperiode voor langdurige zorg kan in eerste instantie overkomen als een vrij eenvoudige administratieve klus, maar schijn bedriegt. Zeker voor een zorgaanbieder die voor het eerst gaat contracteren met een zorgkantoor kan het een flinke investering van tijd betekenen. De te overleggen stukken dienen te voldoen aan de gestelde voorwaarden van het landelijk inkoopbeleid en van het inkoopbeleid van het betreffende zorgkantoor waarmee gecontracteerd wordt. Zorgkantoren kunnen deze voorwaarden op strikte wijze interpreteren. Een kleine afwijking of onduidelijkheid zou dus al kunnen leiden tot een afwijzing van het zorgkantoor. Het is daarom aan te raden om ter voorbereiding van de inschrijving met een jurist of advocaat te kijken naar de aan te leveren stukken. De advocaten van Eldermans | Geerts zijn hierin gespecialiseerd en kunnen u hierin ondersteunen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Webinar: Actualiteiten langdurige zorg en inkoopprocedure 2022
Webinar-actualiteiten-langdurige-zorg-en-inkoopprocedure-2020-23-juni-2021

Op 23 juni a.s. geven wij vanaf 11:00 uur een zorgwebinar over de actualiteiten in de langdurige zorg, waarbij onder andere de Wlz-inkoopprocedure en de belangrijkste punten uit de inkoopdocumentatie 2022 aan bod komen.

Wilt u ook kennis nemen van deze en andere relevante informatie over de Wlz, en horen wat dit voor u kan betekenen?
Meld u dan vandaag nog aan.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief