Landelijke inkoopstukken voor de langdurige zorg 2024-2026 gepubliceerd

2 juni 2023

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de langdurige zorg, en dan met name ten aanzien van de tarieven. Op 1 juni jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland (‘ZN’) de landelijke ‘Visie op duurzame toegang tot langdurige zorg’, inclusief landelijke bijlagen, gepubliceerd. Deze landelijke visie vormt het uitgangspunt voor het regionaal inkoopbeleid van de zorgkantoren. In dit artikel gaan wij in op de belangrijkste punten naar aanleiding van de landelijke visie.

Regionaal beleid per zorgkantoor belangrijker

In tegenstelling tot voorgaande jaren, is niet langer een landelijk inkoopkader gepubliceerd door ZN. Er is enkel een landelijke visie gepubliceerd, die door de zorgkantoren samen is opgesteld. Zorgkantoren hebben hun eigen regionale inkoopbeleid gepubliceerd, waaruit volgt op welke manier invulling wordt gegeven aan de landelijke visie. Daarmee vormt de landelijke visie van ZN de basis voor het inkoopbeleid van de regionale zorgkantoren en ligt de focus meer op de ontwikkelingen binnen de regio van het zorgkantoor.

Dat betekent ook dat zorgaanbieders die willen deelnemen aan de inkoopprocedure – om een overeenkomst met het zorgkantoor te bemachtigen of gecontracteerd willen blijven – goed zullen moeten kijken naar het inkoopkader van het desbetreffende regionale zorgkantoor. Uit dat inkoopkader volgt immers wat zorgaanbieders moeten doen om een overeenkomst te kunnen krijgen of te behouden, waaronder ook het tijdpad voor de inkoopprocedures. Dit is anders dan voorgaande jaren, waarbij het landelijke inkoopkader hierover ook veel informatie en voorwaarden gaf.

Tariefsystematiek

Net zoals voorgaande jaren, is er een landelijk tariefmodel ontwikkeld dat leidt tot een richttariefpercentage op landelijk niveau. In het kort zijn de richttariefpercentages berekend op grond van de jaarverslagen 2021 van alle zorgaanbieders (binnen de Wlz), de declaratiegegevens van alle zorgkantoren van 2021 en de NZa maximum tarieven 2021. Het richttariefpercentage is vervolgens het uitgangspunt van zorgkantoren bij hun eigen inkoopbeleid en in de regio kunnen afspraken gemaakt worden over de concrete tarieven. Ook is er, net zoals voorgaande jaren, een hardheidsclausule op basis waarvan zorgaanbieders – onder bepaalde voorwaarden – maatwerkafspraken kunnen maken.

De richttariefpercentages zijn per sector ingedeeld. De volgende percentages gelden per sector:

 • Verpleging en Verzorging (V&V): 95,5% (van het NZa maximumtarief exclusief NHC/NIC)
 • Gehandicaptenzorg (GZ): 95,7% (van het NZa maximumtarief exclusief NHC/NIC)
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): 95,9% (van het NZa maximumtarief exclusief NHC/NIC)

Het is voor zorgaanbieders dus van belang om per zorgkantoor na te gaan welke afspraken (kunnen) gelden ten aanzien van de tarieven.

Aandachtspunten

Doelstellingen
In de landelijke visie is een aantal doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de langdurige zorg:

 • De langdurige zorg is en blijft toegankelijk voor Wlz-cliënten;
 • Stijgende zorgkosten worden beheerst door de betaalbaarheid van de langdurige zorg;
 • Passende zorg van goede kwaliteit staat centraal.

Bewegingen
In de landelijke visie zijn de volgend vier ‘bewegingen’ geformuleerd ten aanzien van de Wlz-zorg, voor een toekomstbestendige Wlz (de bewegingen worden sectorspecifiek uitgewerkt):

 • Zelf als het kan –> Inzet op zelfredzaamheid
 • Thuis als het kan –> Passende en voldoende (eigen) woonvormen
 • Digitaal als het kan –> Inzetten op innovaties en opschaling digitale zorg
 • Passend aanbod kwetsbare groepen –> Regionaal en gecentraliseerd als het moet; regionale samenwerking

Hiervoor wordt ingezet op de volgende thema’s: innovatie, kwaliteit van de zorg, kwaliteit, verduurzaming en de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. In de landelijke visie is per thema toegelicht op welke manier daar uitvoering aan wordt gegeven.

Wij zien dat er wordt ingezet op behoud van het kwaliteitsniveau zoals dat volgt uit de kwaliteitskaders per sector. Voorheen was kwaliteitsverbetering het doel. Verwacht wordt dat gewerkt wordt conform de kwaliteitskaders (kwaliteitskompas voor de GZ en het geldende kwaliteitskader Verpleeghuiszorg V&V. Voor de sector GGZ gaat men uit van voorlopige kwaliteitsuitgangspunten tot het kwaliteitskader gereed is.).

Verder is van belang dat zorgkantoren verwachten dat zorgaanbieders actief meewerken aan verduurzaming en in dat kader zich committeren aan de Green Deal Duurzame zorg 3.0. Ook wordt verwacht dat verduurzaming wordt opgenomen in de strategie van de zorgorganisatie. Met name voor zorgaanbieders die vastgoed in eigendom hebben heeft dit consequenties, maar de verwachtingen zijn breder dan dat. Denk aan beleid op het gebied van voeding en afval. Wij raden aan per zorgkantoor te bekijken wat het betreffende zorgkantoor specifiek verwacht op dit punt.

Per sector
In de landelijke visie van ZN is ook een aantal aandachtspunten per sector geformuleerd.

Zo is ten aanzien van de V&V met name van belang dat, vanwege de vergrijzing en het afnemende aanbod (in de zorg), wordt ingezet op zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Daar is invulling aan gegeven door middel van de vier eerdergenoemde bewegingen. In dit kader blijft ook domeinoverstijgende samenwerking een aandachtspunt. Ook ten aanzien van de GZ geldt dat passende zorg een uitdaging blijft. In de landelijke visie is hiervoor een vijftal ‘kanslijnen’ opgesteld: (i) betekenisvolle daginvulling, (ii) inzet arbeidsbesparende technologieën, (iii) passend zorgaanbod, (iv) een zelfstandige/veilige plek in de samenleving en (v) inzet netwerk rondom cliënt. Ten aanzien van de GGZ geldt dat ook een uitwerking is gegeven aan de vier bewegingen, met passende zorg als uitgangspunt.

Belangrijke termijnen

In de inkoopprocedure worden strakke (bindende) termijnen gehanteerd. De eerstvolgende belangrijke datum is 15 juni a.s. Na deze datum is het niet meer mogelijk om vragen te stellen of bezwaar te maken. Als er geen vragen gesteld zijn of bezwaar gemaakt is, kunnen aanbieders later geen beroep meer doen op eventuele onduidelijkheden of bezwaren. Het is dus van belang deze termijn goed in de gaten te houden en eventuele punten kenbaar te maken. Verder is de deadline voor inschrijving van belang.

 • 15 juni 2023 tot 12.00 uur: deadline vragen stellen en bezwaar tegen het inkoopbeleid
 • 28 juli 2023 tot 17.00 uur: deadline inschrijving nieuwe en bestaande aanbieders

Voor de hele inkoopprocedure inclusief termijnen verwijzen wij naar de inkoopstukken per regionaal zorgkantoor.

Bezint eer ge begint

De contracteerperiode voor langdurige zorg kan in eerste instantie overkomen als een vrij eenvoudige administratieve klus, maar schijn bedriegt. Zeker voor een zorgaanbieder die voor het eerst gaat contracteren met een zorgkantoor kan het een flinke investering van tijd betekenen. De te overleggen stukken dienen te voldoen aan de gestelde voorwaarden van de inkoopdocumentatie en zorgkantoren kunnen deze voorwaarden op strikte wijze interpreteren. Een kleine afwijking of onduidelijkheid zou dus al kunnen leiden tot een afwijzing van het zorgkantoor. Het is daarom aan te raden om ter voorbereiding van de inschrijving met een jurist of advocaat te kijken naar de aan te leveren stukken. De advocaten van Eldermans|Geerts zijn hierin gespecialiseerd en kunnen u hierin ondersteunen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Webinar: Zorginkoopbeleid Wet langdurige zorg 2024

Op 13 juni a.s. geven wij om 15:00 uur een zorgwebinar over de inkoopdocumentatie, zowel landelijk als regionaal. Onder andere de Wlz-inkoopprocedure en de belangrijkste juridische punten uit de inkoopdocumentatie 2024 komen aan bod.

Wilt u ook kennis nemen van deze en andere relevante informatie over de Wlz, en horen wat dit voor u kan betekenen? Meld u dan vandaag nog aan.

 

 

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief