Omzetting Stichting naar B.V., wat komt daar allemaal bij kijken?

26 juli 2021

In ons land kennen wij een onderscheid tussen personenvennootschappen en rechtspersonen. Personenvennootschappen zijn de eenmanszaak, maatschap, Vof en C.V. Rechtspersonen zijn de stichting, vereniging, coöperatieve vereniging (vereniging met winstoogmerk), B.V. en N.V. en de Onderlinge Waarborgmaatschappij.

Binnen de zorg wordt vaak gebruik gemaakt van de rechtsfiguren B.V. of stichting. Dat zijn heel verschillende rechtspersonen. Een stichting heeft bijvoorbeeld geen aandeelhouders of leden en moet de winst inzetten om het doel van de stichting te verwezenlijken. Bij een B.V. is dat anders. Een B.V. heeft aandeelhouders en mag een winstoogmerk hebben en kan ook winst uitkeren aan de aandeelhouders.

Waarom omzetting?

Wij zien steeds vaker dat zorgorganisaties die beginnen als stichting gaandeweg behoefte krijgen om de stichting om te zetten in een besloten vennootschap. Redenen daarvoor zijn divers, zoals continuïteit, de behoefte om winst uit te keren of extern kapitaal aan te trekken, gebruik te maken van de mogelijkheden die het vennootschapsrecht biedt of het verkoop klaar maken van een zorgonderneming.

Wat komt er allemaal kijken bij zo’n omzetting?

Formele stappen

Artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek maakt de omzetting van een stichting in een andere privaatrechtelijke persoon, zoals de B.V., mogelijk. Er moeten een aantal formele stappen worden doorlopen.  Zo moet een omzettingsbesluit door het bestuur worden genomen, moet er een besluit tot statutenwijziging worden genomen en moet een notariële akte van omzetting worden opgesteld. Het is zaak om goed naar de statuten van de om te zetten stichting te kijken. Want als de statuten van een stichting wijziging niet toestaan dan is de omzetting ook niet mogelijk of moet eerst een statutenwijziging plaatsvinden.

Statuten

De nieuwe statuten moeten er rekening mee houden dat sprake is van een zorgorganisatie, zodat de statuten ingericht moeten zijn rekening houdend met de Governancecode Zorg, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en de Wtzi, straks de Wtza.

Beklemd vermogen

In de nieuwe statuten van de B.V. moet staan dat het oorspronkelijke stichtingsvermogen alleen met toestemming van de rechter voor andere doeleinden mag worden gebruikt. Daarmee wordt voorkomen dat het geld van de stichting wordt gebruikt voor iets anders dan het oorspronkelijke statutaire doel. Dat is dan het beklemd vermogen.

Toestemming rechter

Voor de omzetting is toestemming van de rechter nodig. De rechtspersoon zelf, dus de stichting, moet aan de rechter toestemming vragen voor de omzetting. Bij dat verzoek moet een concept-akte worden gevoegd. Aangezien dat gebeurt via een verzoek aan de rechtbank is daarvoor de inschakeling van een advocaat vereist.

De rechter beslist of omzetting is toegestaan en dat is zeker geen gelopen race. De rechter maakt een belangenafweging en betrekt bijvoorbeeld belanghebbenden of andere stakeholders bij het oordeel. Na de omzetting moeten de wijzigingen worden opgenomen in het handelsregister.

Overige aandachtspunten

Contracten met zorgfinanciers

Een zorgonderneming in de vorm van een stichting heeft vaak contracten met bijvoorbeeld zorgkantoren, zorgverzekeraars, gemeenten of andere partijen, zoals financiers. Vaak staan in die contracten bepalingen dat, bij een change of control of wijziging van rechtsvorm, eerst toestemming moet worden gevraagd of de zorgfinancier in ieder geval tijdig moet worden geïnformeerd. En dat staat er niet altijd even duidelijk. Maar als die toestemming niet wordt gevraagd, of de informatie niet op het juiste moment wordt verstrekt, dan bestaat de kans dat de contractuele relatie eindigt of wordt opgezegd.

AGB-code

Verder is van belang goed na te gaan of de AGB-code van de stichting overgaat naar de nieuwe B.V., bij de omzetting van de stichting naar de B.V. Daar moet tijdig over aan de bel getrokken worden bij Vektis en de ervaring leert dat dit nogal wat haken en ogen kent. Indien de AGB-code niet in goede orde kan worden overgenomen door de B.V., kan dat grote consequenties hebben voor de organisatie.

Interne en externe belanghebbenden: NZa en personeel

De vraag is ook of de NZa fusietoets aan de orde is. Dat is afhankelijk van de grootte van de organisatie en de vraag of er sprake is van een wijziging van zeggenschap.

Verder is het zaak om oog te hebben voor de vraag of en op welke wijze het personeel en andere belanghebbenden geïnformeerd worden over de overgang en de reden daarvoor. Als er een ondernemingsraad en/of cliëntenraad is, dient hun positie ook meegenomen te worden.

Bedenk ook dat constructies die leiden tot winstuitkering onder het vergrootglas liggen bij de NZa. En de regelgeving inzake Wtza, WNT en Wibz is volop in ontwikkeling. Het is zaak met de te verwachten ontwikkelingen rekening te houden bij de omzettingsprocedure.

Goede voorbereiding is het halve werk

Conclusie is dat omzetting van een Stichting naar een B.V. mogelijk is, maar een groot aantal formaliteiten in acht moeten worden genomen. Bovendien moet sprake zijn van een goede onderbouwing en een overzicht van alle consequenties. En zoals altijd: een goede voorbereiding is het halve werk.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief