Ontwikkelingen Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

20 maart 2023

Onlangs is een nadere memorie van antwoord (“MvA”) bij het wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (hierna: “Wegiz”) verschenen. Hierin geeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (“minister”) antwoord op vragen van Kamerleden over de Wegiz. In een eerder artikel hebben wij reeds geschetst wat er zoal in de Wegiz wordt geregeld. In dit artikel staan wij stil bij een aantal relevante punten uit de MvA.

Meerjarenagenda en verwachte tijdspad

De minister geeft in de MvA een toelichting ten aanzien van de meerjarenagenda Wegiz (“MJA”). De MJA Wegiz bestaat uit gegevensuitwisselingen, waarbij er de komende jaren aan gewerkt wordt om mogelijk te komen tot een wettelijke verplichting. De aanwijzing van de desbetreffende gegevensuitwisselingen, gebeurt middels een Algemene Maatregel van Bestuur (“AMvB”). Voordat wordt gestart met het opstellen van een AMvB, wordt een aantal zaken beoordeeld. Zoals of de gegevensuitwisseling toegevoegde waarde heeft en of het realiseerbaar is. Daarnaast dient het veld (de zorgaanbieders) een kwaliteitsstandaard op te stellen, waarin staat beschreven welke informatie wordt uitgewisseld.

Verder staat de minister stil bij het verwachte tijdspad voor wat betreft de geprioriteerde gegevensuitwisselingen in de MJA Wegiz:

 • Basisgegevensset Zorg
  De NEN-norm voor de Basisgegevensset Zorg is ter consultatie voorgelegd en de verwachting is dat deze in het najaar van 2023 gereed is. De aanwijzing van Basisgegevensset Zorg als een gegevensuitwisseling onder de Wegiz wordt naar verwachting afgerond in 2024 en treedt een jaar daarna, dus 2025, in werking.
 • Beeldbeschikbaarheid
  De AMvB met betrekking tot beeldbeschikbaarheid zal naar verwachting op 1 juli 2025 in werking treden.
 • Verpleegkundige overdracht
  De kwaliteitsstandaard is ingediend bij het Zorginstituut Nederland ter publicatie.
 • Medicatieoverdracht (tussen apotheken en huisartsen)
  De AMvB voor het versturen van een recept door de huisarts aan de terhandsteller (apotheek), is zo goed als gereed. De verwachte datum van inwerkingtreding is 1 januari 2024.

Daarnaast wordt acute zorg toegevoegd aan de geprioriteerde gegevensuitwisselingen. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding ten behoeve van de acute zorg.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

In de MvA wordt nog stilgestaan bij de PGO, nu er enige onduidelijkheid heerst omtrent het effect van de Wegiz ten aanzien van de PGO. De Wegiz verplicht zorgaanbieders niet om aangewezen gegevens actief te delen, maar kan wel voor aangewezen uitwisselingen verplichten om ze voor de cliënt beschikbaar te stellen in een PGO. Het is vervolgens aan de cliënt om deze gegevens al dan niet op te halen met een PGO en eventueel te delen met derden. De achterliggende gedachte is dat de cliënt zelf kan besluiten welke gegevens hij via een PGO deelt en met welke zorgaanbieder.

De minister is voornemens bij AMvB te regelen dat zorgaanbieders enkel mogen samenwerken met PGO leveranciers die gehouden zijn aan het MedMij-afsprakenstelsel via een MedMij certificaat. Daarnaast dienen de leveranciers NEN 7510 gecertificeerd te zijn.

Overige ontwikkelingen

In de MvA wordt niet alleen ingegaan op de Wegiz en het verwachte tijdspad, maar ook op andere (privacyrechtelijke) ontwikkelingen. Zo geeft de minister aan dat er een aantal actiepunten zijn, los van bovengenoemde punten. Zie hieronder een overzicht van een aantal punten:

 • Herijking grondslagen
  Van belang is dat in de Wegiz niet wordt bepaald óf gegevens uitgewisseld mogen worden (zo moet er bij gegevens over de gezondheid altijd een wettelijke grondslag zijn en lijkt de Wegiz zelf deze grondslag niet te gaan vormen). Gelet op de effecten van grondslagen op de Wegiz/gegevensuitwisselingen, is de minister wel bezig met een beleidslijn inzake de herijking van de grondslagen. Het doel is om deze beleidslijn in het eerste kwartaal van 2023 vast te stellen. Wat deze herijking precies inhoudt, is nog niet duidelijk.
 • Infrastructuur
  Verder geeft de minister aan dat er momenteel diverse ICT-infrastructuren bestaan, die van elkaar verschillen. De minister heeft een extern bureau gevraagd onderzoek te doen naar het faciliteren van een landelijk dekkend systeem.
 • PGO’s
  Een andere belangrijke randvoorwaarde voor een veilige gegevensuitwisseling van zorgaanbieders naar cliënten, zijn volgens de minister goed functionerende PGO’s. Er wordt naar gestreefd dat dit in 2025 wordt bereikt.

De weg naar een definitieve Wegiz is nog lang

De Wegiz en de weg daarnaartoe blijft een continu en langdurig proces, waarin het voor zorgaanbieders van belang is op de hoogte te blijven van wijzigingen. Uit deze wijzigingen blijken immers niet enkel ontwikkelingen met betrekking tot de Wegiz zelf, maar ook met betrekking tot andere (privacyrechtelijke) knelpunten en vraagstukken.

Wij volgen de verdere ontwikkelingen van de Wegiz op de voet.

 

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief