Oog houden voor tijdige BIG-herregistratie is ook van belang voor zorginstellingen

22 maart 2021

Zorgverleners met een ‘artikel 3 Wet BIG beroep’, zoals artsen, verpleegkundigen en GZ-psychologen, moeten zich registreren in het BIG-register. Deze registratie moet iedere vijf jaar worden hernieuwd. De gedachte achter de verplichte herregistratie is tweeledig: het register blijft up-to-date en zorgverleners moeten periodiek aantonen (nog steeds) over voldoende kennis en kunde te beschikken.

Een niet of niet meer geregistreerde zorgverlener is niet bevoegd om voorbehouden handelingen te verrichten. Een zorgverlener die dat wel doet handelt in strijd met de Wet BIG. In de praktijk komt het desalniettemin nogal eens voor dat zorgverleners hun registratie – per ongeluk – laten verlopen. Hoewel het primair de verantwoordelijkheid van de zorgverlener zelf is om de registratie(s) op orde te houden, kunnen aan het verlopen van een registratie ook voor de instelling, waar een dergelijke zorgverlener werkzaam is, risico’s verbonden zijn. Het is voor een zorginstelling aldus van belang om oog te houden voor de registratie van de personen die voor haar werkzaam zijn.

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten, en geschillen zorg (Wkkgz) zijn zorginstellingen verplicht ‘goede zorg’ aan te bieden en hun organisatie zodanig in te richten dat dat redelijkerwijs leidt tot het verlenen van goede zorg. Dat betekent dat op de zorginstelling ook een verantwoordelijkheid rust om de registraties van haar zorgverleners systematisch te controleren. Daar waar het logisch is deze registratie te toetsen op het moment dat iemand voor het eerst voor de zorginstelling gaat werken, is het lang niet altijd usance om dat ook tussentijds te blijven doen.

Potentiële gevolgen niet-(her)registreren voor de zorginstelling

Het laten verrichten van werkzaamheden door onbevoegde zorgverleners kan potentieel ernstige gevolgen hebben voor de zorginstelling. Wij noemen er hierna een aantal.

Aansprakelijkheid jegens cliënten/patiënten
Als een patiënt/cliënt schade oploopt tijdens de behandeling, kan in bepaalde gevallen sprake zijn van aansprakelijkheid zijdens de zorgverlener en/of de zorginstelling. Wanneer blijkt dat de handelend zorgverlener niet over de vereiste BIG-registratie beschikt(e), kan dat meewegen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Voorts bestaat dan eerder de kans dat de aansprakelijkheidsverzekering van de zorginstelling geen dekking (meer) verleent.

Terugvorderingen zorgverzekeraars
In de contracten met (en polisvoorwaarden van) zorgverzekeraars is vaak opgenomen dat de zorg verleend moet worden door bevoegde en bekwame zorgverleners. Wanneer de BIG-registratie van een zorgverlener is verlopen kan de zorgverzekeraar zich op het standpunt stellen dat aan dit vereiste niet langer is voldaan en kan hij proberen aanspraak te maken op terugbetaling voor zorg die reeds is gedeclareerd en vergoeding van nog lopende zorgtrajecten weigeren.

Bestuursrechtelijke handhaving
De IGJ ziet toe op de naleving van de al aangehaalde Wkkgz door zorginstellingen. Als de zorginstelling haar verantwoordelijkheden niet waarmaakt, kan de IGJ handhavend optreden door haar bijvoorbeeld een aanwijzing te geven. Dergelijke besluiten maakt IGJ openbaar. Daarvan kan een sneeuwbaleffect uitgaan, in die zin dat zorgverzekeraars en patiënten daardoor geprikkeld kunnen worden hun eigen onderzoeken c.q. procedures – zoals hierboven genoemd – te starten.

Opschorting herregistratieverplichting in verband met coronacrisis

Op 18 maart 2020 heeft voormalig Minister Bruins besloten de herregistratie-verplichting tijdelijk in de koelkast te zetten, dit in verband met de coronacrisis. Zorgverleners verliezen hun bevoegdheid dus niet automatisch doordat hun registratie officieel verlopen is. Dit is een tijdelijke maatregel. Het is nog niet bekend wanneer de herregistratieplicht weer ingaat. Pas als de verplichting weer gaat gelden, moeten zorgverleners alsnog een aanvraag tot herregistratie doen. Voor een zorginstelling kan deze periode een mooie gelegenheid zijn om – voor zover dat niet reeds gemeengoed is in de organisatie – de processen die zien op bewaken van de registraties onder de loep te nemen en aan te scherpen. Dat geldt ook voor allerlei kwaliteits- en specialisatieregisters in de zorg, die vaak eveneens als voorwaarde worden gesteld in contracten met verzekeraars voor het mogen leveren van zorg aan een specifieke doelgroep of hogere tarieven.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief