Per 1 juli 2020: het recht op elektronische inzage in en afschrift van het medisch dossier

24 juni 2020

Het komt er per 1 juli a.s. toch echt aan: het recht op elektronische inzage in en afschrift van het medisch dossier

In een eerder artikel schreven wij al over de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (hierna: “Wabvpz”). Hoewel deze wet al in juli 2017 in werking is getreden, bleek een aantal bepalingen dermate complex dat de inwerkingtreding van deze bepalingen werd uitgesteld. Zo werden onder andere de inwerkingtreding van de bepalingen die zagen op het recht op elektronische inzage in en afschrift van het medisch dossier (artikel 15d Wabvpz) en het recht op logging (artikel 15e Wabvpz) uitgesteld, te weten tot 1 juli 2020. Hoewel vanwege de coronacrisis veel zorggerelateerde wet- en regelgeving (langer) is uitgesteld, geldt dat niet voor deze bepalingen in de Wabvpz en zullen de genoemde rechten en verplichtingen per 1 juli a.s. een feit zijn.

Recht op elektronische inzage en afschrift (artikel 15d Wabvpz)

Inhoud
In artikel 15d Wabvpz is het recht op elektronische inzage in en afschrift van het medisch dossier neergelegd. Wij hebben eerder een artikel geschreven over dit recht. Dit recht houdt in dat de zorgaanbieder – op verzoek van de cliënt – met redelijke tussenpozen elektronische inzage in en afschrift van het medisch dossier van de cliënt dient te verstrekken. Wat er precies onder “redelijke tussenpozen” wordt verstaan, volgt niet uit de wet(sgeschiedenis). Wel lijkt de zorgaanbieder hiermee de ruimte te krijgen om binnen een redelijke termijn te voldoen aan dit recht. Voor apothekers is een afwijkende regeling: zij moeten – indien de cliënt hierom verzoekt – direct de elektronische inzage in en afschrift van het medisch dossier (de medicatiegegevens) dienen te faciliteren. Hen wordt dus geen langere redelijke termijn geboden.

Verhouding met andere wetten en kosteloze verstrekking
Bovenstaande bepaling is een aanvulling op het bepaalde in artikel 7:456 BW, waarin is geregeld dat een hulpverlener desgevraagd inzage in en afschrift van het medisch dossier dient te geven. Daarnaast vormt artikel 15d Wabvpz een aanvulling op de AVG (artikel 15 lid 3), waarin is geregeld dat er een recht op elektronisch afschrift van gegevens bestaat indien het verzoek daarvoor ook elektronisch is ingediend. Artikel 15d Wabvpz is dus ruimer doordat, onafhankelijk van de vorm van het verzoek, recht op elektronische inzage in en afschrift van het dossier bestaat.

Voor het verstrekken van een afschrift van het medisch dossier mocht op grond van de WGBO een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht bij de cliënt. Op grond van de AVG is het echter niet langer mogelijk om een vergoeding in rekening te brengen voor het afschrift (tenzij een cliënt bijvoorbeeld om extra afschriften verzoekt). Op grond van de Wabvpz dient de elektronische inzage in en afschrift van het medisch dossier ook kosteloos te geschieden. Hiermee sluit de Wabvpz dus aan op de AVG.

Wijze van verstrekking
De wijze waarop een zorgverlener/zorgorganisatie langs elektronische weg inzage in en afschrift van het medisch dossier kan verschaffen, is vormvrij. Het recht van cliënten op elektronische inzage in en afschrift van het medisch dossier impliceert dat zorgaanbieders een elektronisch systeem moeten hebben, zodat aan dit recht kan worden voldaan. De Wabvpz schrijft niet voor wat voor soort systeem dit dient te zijn. Er zijn zodoende verschillende manieren waarop zorgaanbieders kunnen voldoen aan dit recht. Uit de wetsgeschiedenis van de Wabvpz volgt dat gedacht kan worden aan het openstellen van een online portaal, toegang tot een computer op een locatie van de zorgaanbieder / zorgorganisatie of het verstrekken van een USB-stick.

Ondanks dat de wijze van verstrekking vormvrij is, dient (het systeem van) de zorgaanbieder wel aan bepaalde normen te voldoen. In artikel 3 van het Besluit elektronische gegevensuitwerking door zorgaanbieders (hierna: “Begz”) is bepaald dat het elektronische uitwisselingssysteem dient te voldoen aan de NEN-normen 7510 en 7512. Deze normen zien op de beveiliging. Daarnaast dient de elektronische inzage in en (de toezending van) het afschrift van het medisch dossier aan de cliënt op een veilige wijze plaats te vinden. Hierbij zijn de NEN-normen 7510, 7512 en 7516 (veilig e-mailen) van belang. Het is zodoende de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om te garanderen dat op een veilige manier wordt voldaan aan een verzoek tot elektronische inzage in en/of afschrift van het medisch dossier.

Recht op logging (artikel 15e Wabvpz)

Zoals eerder aangegeven hebben cliënten ook recht op ‘logging’. Dit recht is opgenomen in artikel 15e Wabvpz. Dit recht houdt in dat een cliënt desgevraagd (tezamen met een (elektronisch) afschrift van diens medisch dossier) logginggegevens dient te ontvangen. Dit betreft informatie over (i) wie informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en wanneer (ii) en wie informatie heeft ingezien/opgevraagd en wanneer. Dit recht impliceert de plicht voor zorgaanbieders om ook aan logging (vastlegging van deze gegevens) te doen. Logging is overigens doorgaans al verplicht in de zorg. Zie hiervoor ons eerdere artikel.

Op grond van artikel 5 Begz moet de logging van het elektronische uitwisselingssysteem voldoen aan de NEN-norm 7513. In deze norm zijn de eisen vastgelegd waaraan de registratie van gegevens ten aanzien van de toegang tot het medisch dossier (en de verstrekking van informatie daarover), moet voldoen.

Aanbevelingen

Het is al snel 1 juli 2020. Het is daarom verstandig om goed na te gaan of de systemen waarmee gewerkt wordt, geschikt zijn om uitvoering te kunnen geven aan de aan de cliënt toekomende rechten. Bij twijfel hieromtrent moet u wellicht nog navraag moeten doen bij de leverancier van uw EPD (of een ander systeem). Op u, als zorgaanbieder, rust uiteindelijk de verplichting om de aanstaande rechten voor de patiënt te (kunnen) verwezenlijken. Via de site van de Rijksoverheid is tevens een factsheet te downloaden waarin een overzicht met toelichting wordt gegeven van alle rechten en plichten bij elektronische verwerking van gegevens.

Juridische+Factsheet+wet+aanvullende+bepalingen+verwerking+persoonsgegevens+in+de+zorg

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief