Per 1 juli 2022 een nieuwe regeling voor het verlenen van medische zorg aan Oekraïense vluchtelingen

30 juni 2022

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen (ook wel ‘ontheemden’) uit Oekraïne wordt momenteel vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden (hierna te noemen: “SOV”). Wij schreven hier eerder al een artikel over. In de praktijk is gebleken dat er een aantal zorgvormen niet worden vergoed onder deze regeling (zorg buiten het basispakket), zoals een tandartsbehandeling voor volwassenen.

Per 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden (hierna te noemen: “Rmo”) in werking. De Rmo is bedoeld om bovengenoemd probleem te ondervangen en bevat mogelijkheden voor vluchtelingen om zorg buiten het basispakket te verkrijgen. De aanspraak voor ontheemden op grond van de Rmo is vergelijkbaar met de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Vanaf 1 juli 2022 kan dus niet zoals nu het geval is een beroep gedaan worden op de subsidieregeling (SOV) bij het CAK, maar is het noodzakelijk of de kosten onder de Rmo vergoed worden. Recentelijk is een Q&A van de Rijksoverheid gepubliceerd waarin wordt ingegaan op enkele relevante aspecten van deze regeling.

Wie valt er onder de Rmo?

Vanaf 1 juli 2022 vallen Oekraïense vluchtelingen die beschikken over een BSN-nummer onder de Rmo. Daarbij is in de Q&A het volgende aangegeven:

Als een zorgverlener de ontheemde niet kan vinden in het declaratiesysteem, dan kan de factuur zonder meldnummer naar het CAK worden gestuurd. In dat geval is de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) van toepassing.”

Voor zover vluchtelingen dus niet beschikken over een BSN-nummer, bestaat er (nog steeds) aanspraak op grond van de SOV. Omgekeerd lijkt dit wel te betekenen dat geen aanspraak meer bestaat op grond van de SOV als via de Rmo aanspraak gemaakt kon worden. U moet dus ook bij Oekraïners gaan controleren of zij een BSN-hebben of niet.

In geval van de Rmo hoeven vluchtelingen geen premie of eigen risico te betalen. De vraag kan opkomen hoe zich dit verhoudt tot de verzekeringsplicht. In de Q&A is aangegeven dat hier vanaf 1 augustus 2022 niet op wordt gehandhaafd. Zorgverzekeraars zullen de zorgverzekering – voor zover deze is gesloten – actief beëindigen en hiervan bericht doen aan de vluchteling, met daarbij de optie de verzekering te behouden. Omdat het gelet op het ontbreken van een premie of eigen risico financieel voordeliger voor de vluchteling aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de zorg onder de Rmo, wordt er vanuit gegaan dat er feitelijk niet gekozen zal worden voor de mogelijkheid een verzekering af te sluiten.

De Rijksoverheid heeft tevens een overzichtelijke factsheet gepubliceerd, waarin een en ander puntsgewijs is weergegeven. Uit deze factsheet volgt eveneens dat er sinds maandag 13 juni jl. door zorgaanbieders gebruik kan worden gemaakt van tolkdiensten (Oekraïense of Russische tolken).

Welke zorg valt onder de Rmo?
De daadwerkelijke tekst van de Rmo is nog niet gepubliceerd. De Rijksoverheid heeft aangegeven in de Q&A dat deze regeling inhoudelijk vrijwel een kopie wordt van de Regeling Medische zorg Asielzoekers (hierna te noemen: “RMA”).

De aanspraak onder de RMA komt overeen met de aanspraak in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Op deze pagina staat een overzicht van voornoemd basispakket.

Daarnaast valt een deel van de zorg die ook onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) valt onder de RMA. Het gaat daarbij in ieder geval om het volgende:

  • Mondzorg bij acute pijnklachten (tot 250 euro);
  • Anticonceptie;
  • Abortuszorg;
  • Bril en gehoorapparaat (met toestemming);
  • Bepaalde geneesmiddelen, zoals dieetpreparaten.

Tot slot

Vanaf 1 juli 2022 is het dus van belang na te gaan of vluchtelingen beschikken over een BSN-nummer. Indien dat niet het geval is, vallen zij onder de SOV. Wanneer zij hier wel over beschikken, zullen zij onder de Rmo vallen. Op basis daarvan hebben zij aanspraak op vergoeding van zorg binnen het basispakket en enkele zorgvormen buiten het basispakket. Let wel, de Rmo zal niet met terugwerkende kracht gaan werken en geldt dus enkel voor behandelingen die plaatsvinden ná 1 juli 2022.

Tot slot is van belang op te merken dat de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft aangegeven dat er de mogelijkheid bestaat dat het declaratiesysteem voor de Rmo nog niet operationeel is per 1 juli en dat declaraties dus later moeten worden gedaan. Dat zal voor andere zorgsoorten niet anders zijn. Voor zorgaanbieders zal dit betekenen dat als zij na 1 juli 2022 zorg leveren aan een ontheemde met een BSN, zij dus even zullen moeten wachten met declareren tot dit op grond van de Rmo mogelijk is.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief