Vermelden behandeling op factuur: schending AVG?

13 maart 2023

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam een interessant arrest gewezen over een factuur en betalingsherinnering van factoringbedrijf Infomedics, waarop de medische behandeling van een cliënte werd gespecificeerd. Vanwege het uitblijven van betaling van de medische behandeling door de cliënte, zijn deze factuur en betalingsherinnering – na het incassotraject – ingebracht in een gerechtelijke (incasso)procedure. De cliënte voert aan dat dit een inbreuk vormt op haar privacy en dat Infomedics geen gerechtvaardigd belang had bij het gebruik van deze persoonsgegevens. De cliënte vordert om die reden schadevergoeding en vernietiging van haar medisch dossier bij Infomedics. Het hof gaat daar echter niet in mee. In dit artikel lichten wij deze beslissing toe.

Wat zijn de feiten in de zaak?

In 2018 had de cliënte een medische behandeling ondergaan bij een medisch centrum. De behandeling kostte € 320,- en hiervoor ontving de cliënte een factuur. De cliënte betaalde de factuur echter niet, waarna Infomedics haar een betalingsherinnering toestuurde. Op deze betalingsherinnering stond het volgende vermeld:

‘099899060 1 of 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij hartfalen of andere hartaandoening’

Ook na deze betalingsherinnering voldeed de cliënte de factuur niet. Om deze reden heeft het medisch centrum vervolgens de vordering gecedeerd (overgedragen) aan Infomedics Finance B.V., en heeft Infomedics in een gerechtelijke (incasso)procedure betaling gevorderd. De betalingsherinnering is daarbij in de procedure ingebracht.

Vorderingen Infomedics en cliënte

In eerste aanleg vorderde Infomedics veroordeling van de cliënte tot betaling van de factuur. De cliënte diende een tegenvordering in en vorderde onder andere dat Infomedics zou worden veroordeeld tot betaling van schadevergoeding vanwege inbreuk op haar privacy en vernietiging van haar medisch dossier. Zo meende de cliënte dat door haar medisch dossier in te zien én door de factuur en betalingsherinnering (met daarop haar medische behandeling) te gebruiken in de procedure, Infomedics in strijd zou hebben gehandeld met de AVG (en de geheimhoudingsplicht).

Oordeel rechtbank

De rechtbank wees de vorderingen van Infomedics toe en de vorderingen van de cliënte af. De rechtbank oordeelde dat de cliënte onvoldoende had onderbouwd waarom Infomedics onrechtmatig dan wel onzorgvuldig had gehandeld door op de factuur en aanmaningen (een korte aanduiding van) de medische behandeling te vermelden. Nu partijen in een gerechtelijke procedure hun vorderingen moeten onderbouwen met stukken, was het gebruik van de factuur en herinnering in die procedure niet onrechtmatig. Ook de vordering tot vernietiging van het medisch dossier werd afgewezen, omdat de cliënte hier niet voldoende belang bij had en volgens de rechtbank de schending van de geheimhoudingsplicht niet was gebleken.

De procedure bij het hof: Infomedics kwalificeert als zorgaanbieder

De cliënte ging vervolgens in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank om haar vorderingen af te wijzen.

Ten aanzien van de (on)rechtmatigheid van de vermelding van de gegevens/het inbrengen daarvan en de kwalificatie van Infomedics, oordeelt het hof als volgt. Het hof verwijst naar de Wet marktordening gezondheidszorg (‘Wmg’), op grond waarvan ‘een natuurlijk persoon of rechtspersoon die namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder tarieven in rekening brengt’ ook als zorgaanbieder wordt gekwalificeerd. Aangezien de vordering (de betaling van de factuur) verband houdt met het verlenen van zorg, kwalificeert Infomedics volgens het hof als zorgaanbieder in de zin van de Wmg.

Zorgaanbieders moeten op grond van de Wmg een tarief in rekening brengen onder vermelding van de bijbehorende prestatiebeschrijving (zoals vastgesteld door de NZa). De factuur en betalingsherinnering bevat deze prestatiebeschrijving. Het hof oordeelt dat door deze (zeer) beknopte vermelding op de factuur en betalingsherinnering, Infomedics op een juiste en gerechtvaardigde manier uitvoering heeft gegeven aan haar wettelijke plicht op grond van de Wmg. Het gebruiken van deze gegevens in de procedure is tevens toegestaan op grond van de AVG, aangezien daarin (artikel 9) is bepaald dat (gezondheids)gegevens mogen worden gebruikt indien dat noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Daarnaast is de verwerking (het gebruiken/inbrengen van de gegevens) volgens de rechtbank proportioneel. Het bezwaar van de cliënte tegen openbaarmaking van haar behandelgegevens, is onvoldoende zwaarwegend om hiervan af te wijken.

Kortom: het hof stelt vast dat Infomedics in deze verhouding kwalificeert als zorgaanbieder. Zorgaanbieders mogen (en moeten) de (zorg)prestatie vermelden op de factuur en eventuele betalingsherinnering. Daarnaast mocht deze factuur/betalingsherinnering ingebracht worden in de procedure op grond van de AVG.

De vordering tot vernietiging van het medisch dossier wordt overigens ook afgewezen: Infomedics heeft betwist dat zij hierover beschikt en de cliënte heeft onvoldoende aangetoond dat Infomedics meer zou hebben ontvangen dan slechts de omschrijving van de betreffende behandeling.

Tot slot

Uit deze uitspraak volgt dat een zorgaanbieder, zoals in dit geval Infomedics op grond van de Wmg, de bijbehorende prestatiebeschrijving op de factuur mag (en moet) vermelden. Dit vormt geen onrechtmatige verwerking. Daarnaast mag deze factuur (en/of betalingsherinnering) ook ingebracht worden in een gerechtelijke procedure, voor het instellen/uitoefenen/onderbouwen van een vordering. Ook dit is geen privacyschending, omdat de AVG hier een expliciete grond voor biedt.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief