Veelgestelde vragen corona, arbeidsrecht en de kabinetsmaatregelen

1. Wat houden de nieuwe maatregelen van het kabinet i.v.m. het corona virus in?
2. Hoe ziet de regeling voor ondernemers en zzp-ers eruit?
3. Welke andere maatregelen zijn aangekondigd?
4. Kredieten
5. Zijn er ook Europese initiatieven?

1. Wat houden de nieuwe maatregelen van het kabinet in verband met het corona virus in?

Het kabinet is op 17 maart jl. met nieuwe drastische maatregelen gekomen en heeft deze bekend gemaakt. De nieuwe regelingen moeten er nog komen, en worden op dit moment uitgewerkt door het kabinet en een aantal andere instanties zoals het UWV, de VNG, het ministerie van SZW. Wij zetten hierbij die nieuwe maatregelen kort op een rij.

  • De regeling voor werktijdverkorting was in de afgelopen dagen zo veel aangevraagd (ruim 50.000 keer) dat besloten is deze regeling stop te zetten. Die regeling is met onmiddellijke ingang ingetrokken en wordt vervangen door de NOW oftewel “tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud”. De insteek van deze regeling is om meer bedrijven tegemoet te kunnen komen en dit sneller te doen dan in de huidige regeling werktijdverkorting;
  • Deze regeling gaat gelden voor alle bedrijven en staat los van de WW zodat werknemers ook geen WW-rechten hoeven op te maken. Werkgevers die minimaal 20% omzet verlies gaan lijden, krijgen een compensatie voor de loonkosten van het UWV voor een periode van 3 maanden ter hoogte van 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon wel voor 100% door aan de werknemers.
  • De periode van 3 maanden kan eenmaal worden verlengd met nog eens 3 maanden, dus een totale periode van 6 maanden. Bij de toekenning kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.
  • De regeling komt tijdelijk in plaats van de werktijdverkorting en al ingediende verzoeken voor werktijdverkorting worden beschouwd als aanvragen voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In de periode van de NOW mag de werknemer niet worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen en het loon aan de werknemer moet volledig worden doorbetaald. De compensatie geldt voor vaste werknemers en ook flexibele contracten. Als een werknemer met een oproepcontract recht heeft op een WW dan zal die worden toegekend. Ook uitzendbureaus kunnen compensatie krijgen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn.
  • Het UWV zal 80% van de te verwachten inkomensschade als voorschot vergoeden en achteraf zal beoordeeld worden hoe hoog die schade precies was en op grond daarvan kan een nabetaling of een terugvordering plaatsvinden. Dat is dus een belangrijke tegemoetkoming voor ondernemers, omdat zij hierdoor direct liquiditeit krijgen. Als het gaat om grote bedragen zal een accountantsverklaring nodig zijn.

2. Hoe ziet de regeling voor ondernemers en zzp-ers eruit?

Er zal een tijdelijke voorziening komen voor omzetschade bij ondernemers en zzp-ers die gaat gelden voor 3 maanden en die nu uitgewerkt wordt door de VNG en Divosa.

Ondernemers die in de problemen komen door omzetschade gerelateerd aan het corona virus kunnen een beroep doen op deze voorziening, die door de gemeente wordt uitgevoerd. De voorziening zal een aanvullende uitkering zijn voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De uitkering voor het levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en de lening voor bedrijfskapitaal is er om liquiditeitsproblemen op te lossen. Deze regeling is gebaseerd op de Bbz (besluit bijstandsverlening zelfstandigen).  De tijdelijke regeling zal de toetst op “levensvatbaarheid”, die bij de Bbz normaal wel geldt, niet toepassen. De uitkering zal gelden voor een periode van 3 maanden en er kan met voorschotten worden gewerkt. De hoogte van de uitkering zal maximaal 1500 euro per maand netto worden afhankelijk van de gezinssituatie. Het is geen lening en hoeft dus niet terugbetaald te worden. Er zal geen vermogenstoets plaats vinden en ook geen partnertoets. De lening voor bedrijfskapitaal zal tot een bedrag van 10.157 euro mogelijk zijn. Er zal een mogelijkheid komen voor uitstel van de aflossingsverplichting en er zal een lager percentage voor gelden. Beide voorzieningen worden binnen 4 weken wel of niet toegekend dus een “versnelde procedure”.

De regeling zal voor de gemeenten een kostenpost van miljarden betekenen, die volledig door het kabinet zal worden vergoed.

3. Welke andere maatregelen zijn aangekondigd?

Ondernemers die het hardst getroffen worden zoals de horeca, de reisbranche en de cultuursector zullen een noodvoorziening krijgen van 4.000 euro. Dat geldt ook voor organisaties die getroffen worden door de “1,5 meter regel”. Ook deze regeling wordt nog nader uitgewerkt en kan in de zorg ook van belang zijn.

Hogere premie bij niet vaste contracten

Sinds de Wet Arbeidsmarkt in Balans geldt dat voor een tijdelijk contract meer premie moet worden betaald dan voor een vast contract. Als bij een vast contract blijkt dat er meer dan 30% is overgewerkt, wordt de hogere premie alsnog voor dat contract in rekening gebracht. In verband met de te voorziene overuren in veel organisaties, zoals in de zorg, wil het kabinet deze regeling tijdelijk stopzetten om werkgevers tegemoet te komen. Ook krijgen werkgevers langer de tijd, namelijk tot 1 juli 2020, om werknemers alsnog een vast contract toe te kennen en daarmee in aanmerking te komen voor de lagere premie voor vaste contracten.

Uitstel van betaling van belastingen

De belastingdienst zal uitstel van betaling geven aan alle ondernemers die gevolgen ondervinden van het corona virus. Als de ondernemer een verzoek hiertoe doet, wordt de invordering direct stil gezet en later pas beoordeeld. De normaal vereiste “verklaring van een derde-deskundige” hoeft niet mee gestuurd te worden en er zullen ook geen boetes voor te laat betalen worden opgelegd.

Verder is het kabinet aan het onderzoeken hoe de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van ODE voor bepaalde ondernemingen tijdelijk kunnen worden uitgesteld.

De invorderingsrente die verschuldigd is na verstrijken van de betaaltermijn wordt verlaagd, tijdelijk naar 0,01 procent. Ook de belastingrente wordt verlaagd naar dat percentage, dat verschuldigd is als de aanslag te laat kan worden vastgesteld door toedoen van de ondernemer.

Ook kunnen ondernemers een verlaging vragen van de voorlopige aanslag als duidelijk is dat de omzet door toedoen van het corona virus lager zal worden. De belastingdienst zal deze verzoeken inwilligen.

Verder is het kabinet in gesprek met de VNG om aanslagen voor ondernemers vanuit gemeentes voorlopig stop te zetten om ook op die manier de liquiditeit van ondernemers niet te schaden.

4. Kredieten

Er zal een speciale faciliteit komen voor het MKB onder de BMKB regeling (garantstellingsregeling). Het gaat dan om verhoogde borgstellingskredieten van 50% naar 70% waardoor kredietverstrekkers makkelijker krediet verstrekken aan het MKB.

Ook de GO regeling (garantstellingsregeling) en dus de regeling voor MKB én middelgrote en grote ondernemingen wordt aangepast waardoor het ook voor die ondernemingen makkelijker wordt om krediet te verkrijgen. Het garantiebudget zal worden verhoogd naar 1,5 miljard euro. De plafonds voor de garantstelling gaan omhoog naar 150 miljoen euro per onderneming.

Qredits is een stichting die startende ondernemers ondersteunt financieel. Het kabinet zal Qredits daarbij ook gaan ondersteunen met een bedrag van max. 6 miljoen euro.

De Borgstelling MKB-landbouwbedrijven zal flink worden verruimd.

5. Zijn er ook Europese initiatieven?

Ja. Het kabinet heeft laten weten dat ook vanuit de EU, en zelfs wereldwijd, er initiatieven worden genomen om de economische effecten van het corona virus te compenseren. Ook vanuit die hoek is te verwachten dat ondernemers kunnen profiteren van regelingen die nu worden opgezet. Welke dat zijn, moet nog blijken.

Tot zover een samenvatting van de maatregelen die het kabinet nu heeft aangekondigd, worden uitgewerkt en binnenkort in werking zullen treden. Zodra hierover meer nieuws is laten wij u dat direct weten. Mocht u nog vragen hebben of ondersteuning nodig hebben, dan kunnen wij u uiteraard hierbij helpen.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief