Veelgestelde vragen corona en Wzd en Wvggz

1. Zijn de rechtbanken nog steeds gesloten? En zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de Wzd en Wvggz?
2. Het CIZ legt tijdelijk geen huisbezoeken meer af. Welke gevolgen heeft dit voor de uitvoer van de Wzd?
3. Implementatie van de Wzd en de Wvggz loopt momenteel vertraging op. Zijn er gevolgen?
4. Wat is de stand van zaken t.a.v. aanpassing van de Wzd en Wvggz?
5. Door het corona virus wordt het moeilijker om de MDO’s uit het stappenplan te organiseren. Wat kunnen we doen?
6. Er is een tekort aan personeel waardoor niet alle personen voor het MDO uit het stappenplan bereikbaar zijn. Hoe lossen we dit op?
7. Cliënten mogen in verband met de door de overheid genomen maatregelen geen of beperkt bezoek ontvangen en mogen niet naar buiten. Moet hiervoor het stappenplan van de Wzd worden doorlopen?
8. Bij een persoon zijn vermoedens van een corona-infectie. Deze persoon weigert echter om onderzocht te worden en wil ook niet in quarantaine gaan. Wat kunnen we doen?

1. Zijn de rechtbanken nog steeds gesloten? En zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de Wzd en Wvggz?

Sinds 11 mei jl. is op beperkte schaal fysieke aanwezigheid van partijen in de rechtszaal mogelijk indien de fysieke aanwezigheid van partijen noodzakelijk wordt geacht. Bij zaken in het kader van de Wzd en Wvggz kan het noodzakelijk zijn dat de betrokkene of andere partijen fysiek aanwezig zijn.

Het uitgangspunt blijft echter dat ook (zeer) urgente rechtszaken zoals de Wzd en Wvggz voorlopig op afstand plaatsvinden, dus middels een telefonisch gesprek of via videobellen. De aangepaste werkwijze van de rechtbank geldt in ieder geval tot 1 september 2020 en indien nodig langer.

2. Het CIZ legt tijdelijk geen huisbezoeken meer af. Welke gevolgen heeft dit voor de uitvoer van de Wzd?

Het CIZ heeft gedurende de piek van de coronagolf tijdelijk geen huisbezoeken afgelegd. De behandeling van aanvragen in het kader van een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) vond met name plaats middels videobellen. Inmiddels is het CIZ sinds 15 juni jl. weer geleidelijk aan bezoeken aan het inplannen. Een bezoek aan een instelling is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • de instelling waar de cliënt verblijft is coronavrij;
 • de gezondheid van de cliënt en van de medewerker van het CIZ blijft gewaarborgd, en;
 • gedurende het gehele bezoek kan 1,5 meter afstand worden gehouden of er is een gesloten gespreksruimte aanwezig.

Vanaf 1 juli a.s. wordt bekeken of ook huisbezoeken weer mogelijk zijn onder bovenstaande voorwaarden. Indien de behandeling van de aanvraag middels videobellen kan plaatsvinden, heeft dat de voorkeur van het CIZ.

3. Implementatie van de Wzd en de Wvggz loopt momenteel vertraging op. Zijn er gevolgen?

Zorginstellingen zullen momenteel druk zijn met alle maatregelen rondom het coronavirus. Het is dan begrijpelijk dat processen ten aanzien van de implementatie van de Wzd en/of de Wvggz vertraging kunnen oplopen. Van belang is wel dat alle zorg die wordt verleend, ook de onvrijwillige en/of onverplichte zorg, op veilige en goede wijze conform de uitgangspunten van de Wzd en Wvggz wordt verleend. Vanzelfsprekend is het implementeren van de wetgeving van belang. Gelet op de huidige spoedomstandigheden en het overgangsjaar is onze inschatting dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) niet snel handhavend zal optreden als aan enkele formaliteiten niet is voldaan. Een groot gedeelte van het implementeren van de wet- en regelgeving kan echter ook goed vanuit huis. Heeft u medewerkers die gedwongen thuis moeten werken of kunt u op een andere wijze capaciteit vrijmaken dan behoeft dat de voorkeur.

4. Wat is de stand van zaken t.a.v. aanpassing van de Wzd en Wvggz?

Momenteel staat een spoedreparatiewet Wzd & Wvggz ter consultatie: https://www.internetconsultatie.nl/reparatiewetwvggzwzd. Het spoedreparatiewetsvoorstel bevat een aantal punten die de uitvoerbaarheid van de Wvggz en Wzd zullen moeten gaan verbeteren.

5. Door het corona virus wordt het moeilijker om de MDO’s uit het stappenplan te organiseren. Wat kunnen we doen?

Uit de wet volgt niet expliciet dat de multidisciplinaire overleggen (MDO’s) op fysieke wijze ingericht dienen te worden. Dit betekent dat u het MDO ook middels een telefoon/video conferentie zou kunnen inrichten. De huidige situatie brengt dat creatief om moeten worden gegaan met de beperkingen. Indien het anders niet mogelijk is moeten alternatieven verkend worden en soms zelfs voor second best oplossingen worden gekozen. Mocht u ervoor kiezen om de MDO middels videobellen in te richten dan is het van belang dat u rekening houdt met de privacyregels die voortvloeien uit de AVG. Zowel bij telefonisch contact als bij video-consulten dient bijvoorbeeld voorkomen te worden dat derden de behandeling kunnen afluisteren of opnemen. Zie hiervoor ook onze pagina corona en privacy.

6. Er is een tekort aan personeel waardoor niet alle personen voor het MDO uit het stappenplan bereikbaar zijn. Hoe lossen we dit op?

Als uitgangspunt geldt dat ook bij onderbezetting nog steeds de juiste professionele afwegingen gemaakt dienen te worden ten aanzien van de inzet van onvrijwillige zorg. Maar de IGJ benadrukt dat zorgverleners in de huidige omstandigheden ruimte hebben om de zorg op een afwijkende manier te organiseren. Kortom, er is ruimte om enigszins af te wijken van de Wzd onder de huidige omstandigheden. Van belang is wel dat de afwegingen voor deze afwijkingen zo veel mogelijk vast gelegd dienen te worden in het dossier van de betreffende cliënt. De bestuurder van de zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor het leveren van goede en veilige zorg.

Inmiddels is er ook door het ministerie van VWS een speciale coronapagina geopend voor zowel de Wzd als de Wvggz.

7. Cliënten mogen in verband met de door de overheid genomen maatregelen geen of beperkt bezoek ontvangen en mogen niet naar buiten. Moet hiervoor het stappenplan van de Wzd worden doorlopen?

Het beperken van het ontvangst van bezoek en de beperking van de bewegingsvrijheid zijn beide vormen van onvrijwillige zorg zoals bedoeld in de Wzd. Indien de beperking echter een gevolg is van een maatregel die de overheid heeft genomen, hoeft het stappenplan niet doorlopen te worden. Op het naleven van de collectieve maatregelen die worden genomen op basis van besluiten van de ministeriële commissie crisisbeheersing of de adviezen van het RIVM is het stappenplan van de Wzd niet van toepassing.  Deze regels gelden immers voor iedereen in Nederland, iedereen dient zich daar aan te houden. Zodra een maatregel een individuele maatregel wordt (dus de maatregel ziet specifiek op een bepaalde cliënt) is het stappenplan van de Wzd wel van toepassing.

8. Bij een persoon zijn vermoedens van een corona-infectie. Deze persoon weigert echter om onderzocht te worden en wil ook niet in quarantaine gaan. Wat kunnen we doen?

Het coronavirus is bestempeld als een Groep A-infectie. Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn voor infecties uit groep A de volgende maatregelen mogelijk:

 • gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie;
 • gedwongen onderzoek;
 • gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht);
 • verbod van beroepsuitoefening.

Dat betekent dat naast de Wzd en de Wvggz de Wpg onder voorwaarden ook de mogelijkheid biedt om iemand te isoleren.

Omdat het hier gaat om een persoon met een infectieziekte die een gevaar vormt voor de volksgezondheid kan op grond van de Wpg een gedwongen onderzoek en/of isolatie mogelijk zijn. Deze wet gaat in deze situatie voor op de Wzd en de Wvggz. De Wpg biedt echter geen grondslag voor gedwongen behandeling van een infectie.

Als deze persoon eenmaal is opgenomen op grond van de Wpg en blijkt dat er sprake is van een psychische stoornis, een psychogeriatrische stoornis en/of een verstandelijke beperking en behandeling daarvan weigert dan kan de behandeling van de infectie ingezet worden op grond van de Wzd of Wvggz.

Indien er geen sprake is van een psychische stoornis of een psychogeriatrische en/of een verstandelijke beperking dan is behandeling van de infectie niet mogelijk op grond van de Wvggz en Wzd. Zonder instemming van de betrokkene is behandeling van de infectie slechts mogelijk op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) indien sprake is van een levensbedreigende situatie waarbij acuut interveniëren noodzakelijk is.

 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief