Veelgestelde vragen over corona en mondzorg

Het corona virus heeft zijn weerslag op de continuïteit van de gezondheidszorg. De mondzorg heeft een uitzonderlijke positie, aangezien er in korte tijd veelvuldig en intensief patiëntcontact is. In deze FAQ wordt antwoord gegeven op de meest prangende vragen voor mondzorgverleners omtrent het corona virus en de gevolgen daarvan. Voor meer algemene vragen ten aanzien van de gevolgen van het corona virus voor de zorg, verwijzen wij u naar onze pagina corona en de zorg.

1. Kan ik in mijn praktijk mondzorg blijven verlenen?
2. Wat wordt er verstaan onder “spoedeisende mondzorg”?
3. Hoe zit het met werktijdverkorting in de mondzorg?
4. Houden toezichthouders (zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) rekening met de ontstane situatie?
5. In andere zorgsectoren werkt men door de ontstane situatie met digitale zorg. Hoe zit dat in de mondzorg?
6. Is er een tegemoetkoming vanuit de zorgverzekeraars?
7. Wat is de status van het overleg van de mondzorgkoepels met het Ministerie van VWS, de NZa en ZN?
8. Hoe zit het met mijn herregistratieverplichting in het Kwaliteitsregister Tandartsen?
9. Wat houdt de ‘Tegemoetkoming Onderneming Getroffen Sectoren’ (TOGS) in? En geldt de TOGS ook voor de mondzorg?

1. Kan ik in mijn praktijk mondzorg blijven verlenen?

De beroepsverenigingen KNMT, ONT, ANT en NVM hebben mondzorgverleners eerder dringend geadviseerd om de reguliere mondzorg met ingang van 16 maart jl. op te schorten tot 20 april 2020 en slechts “spoedeisende mondzorg” aan niet-corona patiënten te verlenen, voor zover dit vastgesteld kan worden. Dit advies is destijds overgenomen door het Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).Inmiddels is de reguliere mondzorg vanaf 22 april jl. grotendeels weer hervat. Een belangrijk aspect hierbij is de Leidraad Mondzorg Corona. Deze Leidraad schrijft voor hoe de mondzorg op een verantwoorde manier kan worden geleverd. Iedere mondzorgverlener en/of mondzorgpraktijk dient zich te houden aan de Leidraad. De IGJ heeft het belang van de Leidraad tevens onderstreept. Een aantal belangrijke hoogtepunten uit de Leidraad:

 • Het uitgangspunt is als volgt. De reguliere mondzorg kan worden hervat voor alle patiënten die (i) geen coronasymptomen vertonen of (ii) 2 weken symptomenvrij zijn na een coronabesmetting. Indien een patiënt coronasymptomen vertoont, corona is vastgesteld bij een patiënt of de patiënt tot een risicogroep behoort, mag aan deze patiënt slechts spoedeisende mondzorg worden verleend middels een doorverwijzing naar het Coronacentrum Acute Mondzorg (hierna: “CAM”). Zie voor de definitie van “spoedeisende zorg”, vraag 2 in deze FAQ;
 • Door middel van een triagetabel (pagina 6 Leidraad), kan gedetailleerder worden vastgesteld welke patiënten welke mondzorg mogen krijgen;
 • De Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken dient te worden nageleefd. Daarnaast dienen aanvullende maatregelen te worden genomen voor de hygiëne in de mondzorgpraktijk;
 • Er dienen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te zijn, zoals mondkapjes. Voor mondkapjes kan, zo heeft ook IGJ bevestigd, geen aanspraak worden gedaan op de centrale verdeling van beschermingsmiddelen. Het advies is aldus om verstandig om te gaan met de verdeling van zorg en voorrang te geven aan de meest noodzakelijke zorg;
 • Iedereen die werkzaam is in een mondzorgpraktijk en (minstens 24 uur) geen coronasymptomen vertoont, mag werken. Voor medewerkers die minimaal 24 uur coronasymptomen vertonen en (directe) mondzorg verlenen aan patiënten, geldt dat zij getest kunnen worden op het coronavirus. Het RIVM heeft hieromtrent een testbeleid ontwikkeld.

Voor de uitwerking van deze punten verwijzen wij u naar de Leidraad.

2. Wat wordt er verstaan onder “spoedeisende mondzorg”?

Zoals bovengenoemd, wordt aangeraden om onder andere patiënten waarbij is vastgesteld dat zij besmet zijn met het coronavirus, slechts door te verwijzen naar het CAM voor spoedeisende mondzorg. Dit kan door middel van het aanmeldformulier. Middels het CAM is er in iedere ROAZ-regio (11) een tandarts beschikbaar om mondzorg te verlenen aan desbetreffende patiënt. Het CAM informeert de eigen tandarts over de status van de patiënt.

Maar wat wordt er nu verstaan onder “spoedeisende mondzorg”? Van spoed is geen sprake indien onmiddellijk tandheelkundig ingrijpen niet noodzakelijk is. Volgens de ANT moet onder spoed wordt verstaan noodzakelijke, niet-reguliere mondzorg en spoedbehandelingen. Een en ander kan ook worden vastgesteld door de patiënt de juiste triagevragen te stellen. Hiertoe is een appendix vastgesteld.

3. Hoe zit het met werktijdverkorting in de mondzorg?

Indien er wordt overgegaan op (gedeeltelijke) sluiting van de mondzorgpraktijk, zal werktijdverkorting van de werknemers wellicht onvermijdelijk zijn. Hiertoe heeft het kabinet een nieuwe regeling aangekondigd: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (hierna “NOW”).  Het Ministerie van Economische Zaken heeft laten weten dat de nieuwe NOW-regeling ook geldt voor tandartsen die besloten hebben tijdelijk uitsluitend spoedgevallen te behandelen. In de NOW wordt een aantal voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting:

 • Er wordt een omzetverlies van tenminste 20% verwacht. Verwacht wordt dat in de mondzorg snel aan dit vereiste zal zijn voldaan, aangezien de activiteiten grotendeels worden stilgelegd;
 • Werknemers mogen gedurende de tegemoetkomingsperiode niet worden ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen.

Als wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden, kan het UWV gedurende drie maanden – met eventuele verlenging van drie maanden – tegemoetkomen in de loonkosten tot 90% van de loonsom. Vervolgens dient de werkgever het loon van de werknemer volledig (100%) door te betalen. Het is momenteel nog niet mogelijk om deze werktijdverkorting aan te vragen bij het UWV. Wij houden u hierover op de hoogte. Totdat de nieuwe regeling van kracht is gaan wij ervan uit dat verzoeken op de in onze blog van 16 maart jl. ingediende wijze in behandeling worden genomen.

Voor de meest recente ontwikkelingen hieromtrent verwijzen wij u naar de artikelen op onze website en het artikel voor zzp’ers.

4. Houden toezichthouders (zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) rekening met de ontstane situatie?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) heeft aangegeven de komende periode terughoudend te zijn bij het afleggen van inspectiebezoeken. De IGJ kiest hiervoor om zodoende zorginstellingen en zorgverleners niet onnodig te belasten. In dat kader geeft de IGJ aan een eventueel inspectiebezoek één dag van tevoren aan te kondigen. Vervolgens kan de praktijk het aangeven indien het bezoek – vanwege het corona virus – niet uitkomt. Dit zal de IGJ in overweging nemen.

Daarnaast roept de IGJ (mond)zorgverleners op om, in tegenstelling tot andere werknemers, wél naar het werk te gaan. Hierbij geeft de IGJ het advies om slechts thuis te blijven bij aanwezigheid van corona symptomen, waaronder de combinatie van hoesten, verkoudheid, keelpijn, en koorts. Eén en ander in het licht van de beperkte inzet van mondzorgverleners ten aanzien van de spoedeisende mondzorg.

Recent heeft de IGJ aangegeven dat IGJ de komende periode de termijnen loslaat, die normaal in het toezicht gelden.  Normaliter hanteert IGJ in veel gevallen een termijn waarbinnen een zorgaanbieder moet reageren op een vraag, opmerking of eis. Denk aan:

 • de reactie van een instelling, zorgverlener of fabrikant/groothandel op een concept-rapport na een bezoek van de inspectie;
 • de verplichting om een calamiteit te melden en daarna een onderzoeksrapportage in te leveren;
 • het maken van een ‘resultaatsverslag’ waarin verbeteringen van de zorg staan na maatregelen van een inspecteur;
 • de mogelijkheid om voor publicatie te reageren op een rapport van de inspectie.

IGJ heeft nu te kennen gegeven dat zorgaanbieders standaard uitstel krijgen als zij zich niet kunnen houden aan de normale termijnen. Uitstel vragen is niet nodig: het uitstel wordt automatisch door IGJ verleend. Uitsluitend indien IGJ toch een snellere reactie wil omdat er grote risico’s voor de zorg zijn, krijgt de zorgverlener dat te horen.

5. In andere zorgsectoren werkt men door de ontstane situatie met digitale zorg. Hoe zit dat in de mondzorg?

In de mondzorg zal het, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de logopedie en consulten in de medisch specialistische zorg, lastig zijn om te voorzien in digitale zorg. Zo is direct contact tussen de patiënt en mondzorgverlener vaak noodzakelijk om daadwerkelijk mondzorg te kunnen leveren. De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: “NZa”) heeft hieromtrent aangegeven dat indien de mondzorg tóch (gedeeltelijk) plaats kan vinden middels digitale hulpmiddelen, de vergoeding plaatsvindt als (integraal) onderdeel van de bestaande prestaties. Deze digitale zorg zit aldus inbegrepen in het normale tarief. Zo kan er worden gedacht aan apps om de mondhygiëne te bevorderen.

6. Is er een tegemoetkoming vanuit de zorgverzekeraars?

Zorgverzekeraars Nederland (hierna: ZN) heeft voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders een regeling getroffen waarmee het verlies van omzet (deels) zal worden gecompenseerd: de continuïteitsbijdrage. Deze regeling bestaat uit een maandelijkse bijdrage gebaseerd op een percentage dat per zorgsector is vastgesteld. De regeling ziet toe op de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2020 met een eventuele verlenging. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders gelden tevens aanvullende voorwaarden. In de mondzorg zijn veel ongecontracteerde zorgaanbieders actief, waaronder veel tandartsen en mondhygiënisten. Het is daarom voor zorgaanbieders in de mondzorg van belang dat zij rekening houden met deze aanvullende voorwaarden. Momenteel zijn de exacte voorwaarden voor niet- gecontracteerde zorgaanbieders nog niet duidelijk, zodra deze uitgewerkt zijn zullen wij deze informatie uiteraard opnemen in onze FAQ. Meer informatie over de continuïteitsbijdrage verwijzen wij u naar deze pagina.

7. Wat is de status van het overleg van de mondzorgkoepels met het Ministerie van VWS, de NZa en ZN?

De mondzorgkoepels (ANT, ONT, KNMT en NVM) hebben op 2 april jl. overleg gevoerd met het Ministerie van VWS, de NZa en ZN over onder andere de uitwerking van bovengenoemde maatregelen van ZN en de Rijksregelingen in de mondzorg. De schrijnende situatie in de mondzorg vraagt namelijk om maatwerk. Deze mondzorgkoepels hebben hiertoe een concreet voorstel gedaan aan de bovengenoemde partijen. Het voorstel ziet toe op drie elementen: de continuïteit van zorg, de compensatie van het omzetverlies en de onvoorziene aanvullende kosten en nazorg. Daarnaast wordt voorgesteld de Rijksregelingen tevens open te stellen voor mondzorgaanbieders.

Het overleg met het Ministerie van VWS, de NZa en ZN heeft vooralsnog niet gezorgd voor een duidelijk resultaat voor de mondzorgaanbieders. Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op dit vlak.

Daarnaast is het eerdere advies om tot 6 april a.s. de reguliere mondzorg te staken, verlengd tot en met 20 april a.s. . Het advies blijft aldus om slechts spoedeisende mondzorg te blijven verlenen.

8. Hoe zit het met mijn herregistratieverplichting in het Kwaliteitsregister Tandartsen?

Het Kwaliteitsregister Tandartsen (hierna: KRT) is een register waar tandartsen zich vrijwillig kunnen inschrijven, mits zij voldoen aan een aantal registratienormen. Zo dient de tandarts ingeschreven te staan in het BIG-register en over een klachtenregeling – in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg – te beschikken. Vervolgens kan de tandarts zich na vijf jaar herregistreren, wederom indien is voldaan aan een aantal normen. Zo dient de tandarts zich onder andere bij te scholen door 180 uur te besteden aan deskundigheidsbevordering, verdeeld over minimaal 4 competentiegebieden. Momenteel worden echter veel scholingen en congressen geannuleerd vanwege het coronavirus. Het kan zodoende lastig zijn om te voldoen aan de normen voor herregistratie. Om die reden heeft het KRT aangegeven dat de herregistratieverplichting onmiddellijk voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Eén en ander houdt in dat geen herregistratie behoeft te worden aangevraagd en dat de registratie in het KRT gedurende deze periode blijft staan. Indien de herregistratieverplichting weer van kracht wordt, krijgen tandartsen een redelijke termijn om te voldoen aan de normen voor herregistratie.

9. Wat houdt de ‘Tegemoetkoming Onderneming Getroffen Sectoren’ (TOGS) in? En geldt de TOGS ook voor de mondzorg?

De TOGS is een maatregel vanuit de overheid, om ondernemers die getroffen zijn vanwege het coronavirus financieel tegemoet te komen. De tegemoetkoming bestaat uit een eenmalige gift van
€ 4.000,- en kan tot en met 26 juni 2020 worden aangevraagd (via deze website). De TOGS is opengesteld voor een bepaald aantal categorieën ondernemingen. Onlangs (7 april jl.) is de TOGS ook opengesteld voor bepaalde zorgondernemingen met desbetreffende SBI-codes, waaronder in ieder geval (i) tandartsenpraktijken en (ii) praktijken van tandheelkundig specialisten.

De tegemoetkoming onder de TOGS kan worden aangevraagd onder bepaalde voorwaarden:

 • De onderneming is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KvK-register;
 • In de onderneming werken maximaal 250 personen;
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland, welke is ingeschreven in het KvK-register;
 • Het privéadres van de eigenaar/de eigenaren mag niet gelijk zijn aan het vestigingsadres;
 • De bankrekening op naam van de onderneming wordt opgegeven bij de aanvraag;
 • De onderneming is niet failliet;
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surséance van betaling ingediend bij de rechtbank;
 • Van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 wordt een omzetverlies en worden vaste lasten van € 4.000, – verwacht;
 • De onderneming heeft in het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000, – overheidssteun ontvangen.
 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief