Wat is een WTZi-toelating?

Om zorg onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) te mogen declareren is een WTZi-toelating vereist. Een WTZi-toelating is een declaratievergunning op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Soms moet deze toelating worden aangevraagd, maar vaak is sprake van een toelating van rechtswege. Een toelating van rechtswege betekent dat een zorgaanbieder automatisch een dergelijke declaratievergunning krijgt en het niet noodzakelijk is deze apart aan te vragen. In bepaalde gevallen moet een toelating wel eerst actief worden aangevraagd.

Statuten moeten voldoen aan de eisen van de WTZi

Indien een rechtspersoon wordt opgericht die een WTZi toelating moet hebben, is het van belang om te beschikken over statuten die WTZi-proof zijn. Elke verantwoorde zorgaanbieder dient zich hiervan bewust te zijn.

Wanneer heeft een instelling een WTZi-toelating nodig:

Indien minimaal twee zorgverleners namens een instelling zorg leveren en het gaat om zorg waar op grond van de Zvw of de Wlz aanspraak op vergoeding bestaat, dan is in beginsel een WTZi-toelating nodig. Deze WTZi-toelating kan betrekking hebben op:

 1. een van rechtswege toegelaten instelling. Dit is een instelling die zich bezig houdt met bijvoorbeeld huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg, mondzorg, paramedische zorg, verstrekking van hulpmiddelen, farmaceutische zorg, ziekenvervoer, erfelijkheidsadvisering, behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening, ADL-assistentie of uitleen van verpleegartikelen;
 2. een niet van rechtswege toegelaten instelling. Dit is een instelling voor medisch-specialistische zorg (msz), audiologische centrum; trombosedienst, instelling die zich bezig houdt met persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding of behandeling anders dan bedoeld de behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening

Niet van rechtswege toegelaten instellingen moeten actief een toelating aanvragen bij het CIBG.

Wanneer is een WTZi-toelating niet nodig?

Het aanvragen van een WTZi-toelating is niet nodig als:

 • het een van rechtswege toegelaten instelling betreft;
 • indien zorg wordt geleverd die geheel betaald wordt vanuit een PGB;
 • indien alleen zorg wordt geleverd als onderaannemer; of
 • indien zorg wordt geleverd die wordt bekostigd vanuit de Jeugdwet of Wmo.

Kan een van rechtswege toegelaten instelling toch een WTZi-toelating aanvragen?

Het kan voorkomen dat een van rechtswege toegelaten instelling toch een WTZi-toelating moet aanvragen. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als er sprake is van samenwerking met een instelling die wel een WTZi-toelating moet aanvragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een (van rechtswege toegelaten) psychologenpraktijk die gaat samenwerken met een psychiater. Door deze samenwerking ontstaat een instelling met medisch specialistische zorg waarvoor wel actief een toelating dient te worden aangevraagd.

Wat zijn de WTZi transparantie-eisen?

Uit de WTZi volgt dat een instelling moet voldoen aan bepaalde transparantie-eisen. Deze transparantie-eisen verschillen moeten afhankelijk van de rechtsvorm in de statuten of in een verklaring opgenomen worden.

Wat zijn de verplichtingen voor een van rechtswege toegelaten instelling?

Een van rechtswege toegelaten instelling met ten minste 50 werknemers dient te voldoen aan de transparantie-eisen ten aanzien van de bestuursstructuur én de bedrijfsvoering. Een van rechtswege toegelaten instelling met minder dan 50 werknemers dient enkel te voldoen aan de transparantie-eisen inzake de bedrijfsvoering.

Wat zijn de gevolgen van het niet hebben van een WTZi-toelating?

Wat precies de gevolgen zijn van het niet hebben van een WTZi-toelating is nog onduidelijk. De rechtspraak is daarover verdeeld. Volgens de rechtbank Den Haag geldt een WTZi-toelating als voorwaarde voor vergoeding vanuit de Zvw. De Rechtbank Gelderland vond dat het niet hebben van een WTZi-toelating niet in de weg staat aan aanspraak op een vergoeding. Bij overtreding van de WTZi kan bestuurlijke handhaving volgen.

Is winstuitkering mogelijk voor een instelling met een WTZi-toelating?

Winstuitkeringen zijn mogelijk voor instellingen met een WTZi-toelating. Of dit is toegestaan is afhankelijk van het type instelling. Alleen de volgende instellingen mogen winst uitkeren:

 • van rechtswege toegelaten instellingen m.u.v. erfelijkheidsadvisering en ADL-assistentie;
 • instellingen voor msz die uitsluitend zorg verlenen in verband met een psychiatrische aandoening, niet in combinatie met Zvw-verblijf;
 • audiologische centra;
 • trombosediensten;
 • instellingen voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling anders dan behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening die de zorg verlenen niet in combinatie met Wlz-verblijf;
 • kleinschalige woonvoorzieningen die bestaan uit zelfstandige woningen, een beperkte omvang hebben (ten hoogste 6 inwoners) of die samen met andere in de directe omgeving gelegen zodanige voorzieningen aan niet meer dan 50 personen verblijf bieden.

Overzicht criteria voor een WTZi-toelating

Om het voor u overzichtelijk te maken hebben wij een overzicht van de criteria waaraan moet worden voldaan voor een WTZi-toelating opgesteld. Indien u dit overzicht wilt hebben, dan kunt u dit overzicht kosteloos bij ons opvragen.

  Door het invullen van dit formulier ga ik ermee akkoord dat Eldermans Geerts contact met mij op mag nemen en meld ik mij tevens aan voor de nieuwsbrief.

  Let wel: op dit moment is het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) in behandeling bij de Tweede Kamer. Deze wet zal een nieuwe meldplicht en een hernieuwde (en ruimere!) toelatingsprocedure introduceren. Voorlopig is nog niet bekend of en wanneer de WTZa in werking  zal treden.

  Wilt u meer weten over WTZi of een aanvraag bij het CBIG laten begeleiden, neem dan contact met ons op.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
   Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief