MENUMENU
Eldermans | Geerts Advocaten
Juridisch specialist voor de zorg

Concurrentietest

Als zorgondernemer kan het haast niet anders dan dat u zo nu en dan de mogelijkheid onderzoekt om samen te werken met anderen. Mogelijk doet u dit zelfs al. Of misschien neemt u deel aan een regionaal overleg waarin u met anderen spreekt over ontwikkelingen, kansen of gedeelde zorgen binnen uw sector. Het mededingingsrecht komt bij al deze contacten om de hoek kijken. Waar de regels precies de grens leggen is in de praktijk vaak moeilijk te bepalen.

Om u hierbij te helpen hebben wij een tool ontwikkeld. Via deze tool (vragenlijst) kunt u als zorgaanbieder meer inzicht krijgen in de vraag of u als ondernemer risico’s loopt in het licht van het mededingingsrecht. Specifiek is deze tool gemaakt voor zorgaanbieders die informatie met elkaar delen bijvoorbeeld omdat zij samen zorg aanbieden of de mogelijkheid daartoe onderzoeken, omdat zij in het kader van integrale bekostiging samen moeten onderhandelen, of omdat zij simpelweg van elkaar willen leren.

Doe de concurrentietest

Deze tool ziet niet op informatie die zorgaanbieders delen met het oog op het verdelen van markten of het maken van prijsafspraken. Voor deze gedragingen geldt dat deze vrijwel altijd in strijd zijn met het kartelverbod. Daarnaast is in deze tool geen rekening gehouden met de zogeheten bagatelvrijstelling die voor samenwerkingsverbanden bestaande uit (maximaal 8) kleine ondernemers geldt. Wilt u vrijblijvend onderzoeken of u met uw contacten met andere zorgondernemers risico’s loopt in verband met de mededingingsregels? Doe de concurrentietest!

Hoe werkt het?

Hierna volgen in totaal dertien vragen. De eerste drie vragen worden gesteld om te bepalen of deze tool voor u als zorgondernemer geschikt is. Het kan namelijk zo zijn dat de mededingingsregels geen rol spelen in de samenwerking die u met anderen aangaat. Na die drie vragen volgen tien meer inhoudelijke vragen. Na afloop daarvan wordt u gevraagd om uw e-mailadres achter te laten. De tool genereert op basis van uw antwoorden een inschatting van de risico’s die u loopt gelet op de mededingingsregels. Direct na afloop van deze test ontvangt u dit risicorapport in uw mailbox.

Via de website kan niet worden achterhaald dat u als ondernemer de test heeft gedaan. Eldermans|Geerts gaat vertrouwelijk om met de door u gegeven antwoorden.

Werkt u op dit moment samen met andere bedrijven of zou u samenwerkingsverbanden met anderen aan willen gaan?
Uit uw antwoord volgt dat u niet deelneemt of gaat deelnemen aan samenwerkingsverbanden die getoetst kunnen worden aan de mededingingsregels. Mocht u in de toekomst alsnog besluiten te gaan samenwerken met andere bedrijven dan kunt u van deze tool gebruik maken.
Wordt tussen de bedrijven waarmee u samenwerkt ofwaarmee u zou willen samenwerken, informatie over elkaars bedrijf uitgewisseld?

Als de uitwisseling via een derde zoals een branchevereniging geschiedt, dient u deze vraag ook met 'Ja' te beantwoorden. Onder uitwisseling wordt zowel het schriftelijk als mondeling delen van informatie verstaan.
Uit uw antwoord blijkt dat binnen het samenwerkingsverband geen informatie over elkaars bedrijf wordt uitgewisseld of zal worden uitgewisseld. Mocht u dit in de toekomst besluiten om toch informatie te delen, dan kunt u alsnog gebruik maken van deze tool. Benadrukt zij dat uit dit antwoord alleen volgt dat u geen risico's loopt in verband met de uitwisseling van informatie in samenwerkingsverbanden. Dit hoeft echter niet te betekenen dat u helemaal geen mededingingsrechtelijke risico's loopt. Zo zal een stilzwijgende afspraak met uw concurrenten om jaarlijkse de prijs te verhogen met het kartelverbod wringen.
Tussen u en andere bedrijven wordt informatie uitgewisseld of bestaat de wens dit te doen. Kunnen deze andere bedrijven ook de zorgvragen van verzekerden en patiënten die in de regio zitten waar uw bedrijf opereert, beantwoorden?

Waar het om gaat is of het bedrijf of de bedrijven waarmee u samenwerkt als een reëel alternatief kunnen worden beschouwd door de verzekerde/patiënt. Hierbij zijn twee dingen van belang. Is het product of dienst van het ander bedrijf inwisselbaar met dat van u? Zo niet, dan is geen sprake van een reëel alternatief. Daarnaast is de regio waarin het ander bedrijf opereert van belang. Een bedrijf dat wegens haar ligging niet de zorgvragen van de verzekerde/patiënt in uw regio kan bedienen is eveneens geen reëel alternatief.
Uit uw antwoord blijkt dat de bedrijven waarmee u samenwerkt waarschijnlijk geen concurrenten zijn. In de praktijk blijkt het lastig om precies vast te stellen wie nu concurrent is van wie. Deze vaststelling is van groot belang bij het beoordelen van samenwerkingen in het licht van de mededingingsregels. Mocht u twijfelen of de bedrijven waarmee u samenwerkt concurrenten zijn, is het raadzaam om over deze samenwerking advies in te winnen.
Heeft de informatie die binnen uw samenwerkingsverband gedeeld wordt, of die u voornemens bent te delen, betrekking op concurrentieparameters? Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over (veranderingen in) kostprijzen, kortingen, klantlijsten, afzet, omzetten, bezetting, investeringsplannen enzovoort.

Indien u twijfelt of de informatie die u deelt of voornemens bent te delen betrekking heeft op concurrentieparameters, wordt aanbevolen deze vraag met 'Ja' te beantwoorden.
Is voor alle bedrijven binnen het samenwerkingsverband steeds duidelijk van wie de informatie afkomstig is of op wie de informatie betrekking heeft?
Op welke periode heeft de informatie die u deelt of die u voornemens bent te delen binnen uw samenwerkingsverband, betrekking?
Hoe vaak wordt binnen het samenwerkingsverband informatie gedeeld of hoe vaak verwacht u dat dit zal gaan gebeuren?
Is de informatie die binnen uw samenwerkingsverband gedeeld wordt, of die u voornemens bent te delen, voor een ieder (dus ook voor andere bedrijven, leveranciers, klanten, etc.) toegankelijk, bijvoorbeeld omdat deze op uw website te vinden is, uit de media te halen valt of anderszins openbaar is?
Hoe heeft naar uw mening de vraag naar de goederen of diensten die u aanbiedt zich de afgelopen vijf jaar ontwikkeld?
Hoeveel aanbieders zijn actief in uw regio die dezelfde producten of diensten leveren waarin u gespecialiseerd bent?
Is het moeilijk in de regio waarin u actief bent voor een nieuwe aanbieder om aan de slag te gaan met de producten of diensten die u levert, bijvoorbeeld omdat de opstartkosten hoog zijn of omdat hiervoor goed opgeleid personeel, schaars is?
Zijn de andere bedrijven in uw regio die de dezelfde producten of diensten aanbieden als u, met uw bedrijf vergelijkbaar qua omvang, aanbod, marktaandeel en capaciteit?
Welke percentage (naar uw beste inschatting) van de zorgbehoefte van de verzekerden/patiënten in uw regio, waar uw bedrijf in gespecialiseerd is, kan het samenwerkingsverband gezamenlijk in voorzien?
Naam Bedrijf Email

Specialisten

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief