Governance Check

Onze Governance Check is bedoeld als globale check en bevat 15 vragen. U krijgt van ons een indicatie of uw organisatie voldoende aandacht heeft besteed aan de Governancecode Zorg. Ook geven wij vrijblijvend aan of/en welke verbeterpunten er nog zijn en het is aan u of u daar wat mee doet. Wij berichten onze bevindingen per email.

Wilt u direct een advies, zonder de Check te doen? Dan kunt u contact opnemen met Claudia Zwetsloot, Erwin Zondervan of Elize Breugem.

Vul hieronder uw naam en e-mail in en ontvang uw advies direct in uw inbox.

Naam
E-mailadres
Werkt u op dit moment samen met andere bedrijven of zou u samenwerkingsverbanden met anderen aan willen gaan?
Uit uw antwoord volgt dat u niet deelneemt of gaat deelnemen aan samenwerkingsverbanden die getoetst kunnen worden aan de mededingingsregels. Mocht u in de toekomst alsnog besluiten te gaan samenwerken met andere bedrijven dan kunt u van deze tool gebruik maken.
Wordt tussen de bedrijven waarmee u samenwerkt of waarmee u zou willen samenwerken, informatie over elkaars bedrijf uitgewisseld?

Als de uitwisseling via een derde, zoals een branchevereniging geschiedt, dient u deze vraag ook met 'Ja' te beantwoorden. Onder uitwisseling wordt zowel het schriftelijk als mondeling delen van informatie verstaan.
Uit uw antwoord blijkt dat de bedrijven waarmee u samenwerkt waarschijnlijk geen concurrenten zijn. In de praktijk blijkt het lastig om precies vast te stellen wie nu concurrent is van wie. Deze vaststelling is van groot belang bij het beoordelen van samenwerkingen in het licht van de mededingingsregels. Mocht u twijfelen of de bedrijven waarmee u samenwerkt concurrenten zijn, is het raadzaam om over deze samenwerking advies in te winnen.
Heeft de informatie die binnen uw samenwerkingsverband gedeeld wordt, of die u voornemens bent te delen, betrekking op concurrentieparameters? Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over (veranderingen in) kostprijzen, kortingen, klantlijsten, afzet, omzetten, bezetting, investeringsplannen enzovoort.

Indien u twijfelt of de informatie die u deelt of voornemens bent te delen betrekking heeft op concurrentieparameters, wordt aanbevolen deze vraag met 'Ja' te beantwoorden.
Is voor alle bedrijven binnen het samenwerkingsverband steeds duidelijk van wie de informatie afkomstig is of op wie de informatie betrekking heeft?
Hoe vaak wordt binnen het samenwerkingsverband informatie gedeeld of hoe vaak verwacht u dat dit zal gaan gebeuren?
Is de informatie die binnen uw samenwerkingsverband gedeeld wordt, of die u voornemens bent te delen, voor een ieder (dus ook voor andere bedrijven, leveranciers, klanten, etc.) toegankelijk, bijvoorbeeld omdat deze op uw website te vinden is, uit de media te halen valt of anderszins openbaar is?
Hoe heeft naar uw mening de vraag naar de goederen of diensten die u aanbiedt zich de afgelopen vijf jaar ontwikkeld?
Hoeveel aanbieders zijn actief in uw regio die dezelfde producten of diensten leveren waarin u gespecialiseerd bent?
Is het moeilijk in de regio waarin u actief bent voor een nieuwe aanbieder om aan de slag te gaan met de producten of diensten die u levert, bijvoorbeeld omdat de opstartkosten hoog zijn of omdat hiervoor goed opgeleid personeel, schaars is?
Zijn de andere bedrijven in uw regio die de dezelfde producten of diensten aanbieden als u, met uw bedrijf vergelijkbaar qua omvang, aanbod, marktaandeel en capaciteit?
Welke percentage (naar uw beste inschatting) van de zorgbehoefte van de verzekerden/patiënten in uw regio, waar uw bedrijf in gespecialiseerd is, kan het samenwerkingsverband gezamenlijk in voorzien?
14. Wie benoemt en ontslaat de externe accountant?
15. Is conform de Goverancecode Zorg in de statuten vastgelegd welke besluiten van de Raad van Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven?

Als u op de verzendknop drukt, ontvangt u het advies in de inbox van uw e-mail.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief