Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte, hoe zat het ook alweer?

2 augustus 2018

Iedere werknemer bouwt tijdens zijn dienstverband vakantiedagen op. Hoeveel vakantiedagen de werknemer opbouwt is afhankelijk van het dienstverband en welke afspraken er met de werkgever zijn gemaakt. De werknemer bouwt ook vakantiedagen op tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Hoeveel vakantie bouwt de werknemer dan op? Kun je de opbouw van vakantiedagen tijdens arbeidsongeschiktheid ook uitsluiten? Kun je afspreken dat de ziektedagen van de werknemer als vakantiedagen worden aangemerkt?

1. WETTELIJKE/BOVENWETTELIJKE DAGEN

Bij de opbouw van vakantiedagen wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Op grond van de wet heeft een werknemer in ieder geval recht op  vakantie met behoud van salaris gedurende viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit betekent dat indien de werknemer 40 uur per week werkt, de werknemer op grond van de wet recht heeft op 20 vakantiedagen per kalenderjaar. Dit noemen we de wettelijke vakantiedagen.

Het staat de werknemer en werkgever echter vrij om, al dan niet verplicht door een CAO, de werknemer meer vakantiedagen toe te kennen dan waar hij op grond van de wet aanspraak op kan maken. De vakantiedagen die de wettelijke aanspraak van de werknemer overschrijden noemen we de bovenwettelijke vakantiedagen.

2. OPBOUW VAKANTIEDAGEN TIJDENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID

De werknemer bouwt in principe tijdens zijn dienstverband slechts vakantiedagen op, als hij ook daadwerkelijk arbeid verricht. Een uitzondering op dit uitgangspunt van geen arbeid, geen vakantie, is de periode dat de werknemer door arbeidsongeschiktheid niet in staat is werkzaamheden te verrichten. Dan bouwt hij dus ook vakantiedagen op, echter dat geldt slechts met betrekking tot de wettelijke vakantiedagen. Werknemer en werkgever kunnen rechtsgeldig overeenkomen dat de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte niet mogelijk is. Indien dit niet overeengekomen wordt, bouwt de werknemer in beginsel ook deze vakantiedagen op.

Voor 2012 stond er in het Burgerlijk Wetboek dat werknemers tijdens arbeidsongeschiktheid slechts in de laatste zes maanden van hun arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwden. Recent heeft de Hoge Raad bepaald dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de door werknemers misgelopen gelden bij arbeidsongeschiktheid. De Nederlandse Staat had namelijk de Arbeidstijdenrichtlijn verkeerd geïmplementeerd.

3. ZIEKTEDAGEN ALS VAKANTIEDAGEN AANMERKEN

Voor werkgevers kan het wenselijk zijn om de dagen dat de werknemer niet in staat is arbeid te verrichten in verband met ziekte, in mindering te laten komen op de door de werknemer opgebouwde vakantiedagen. Hierbij valt een tweetal situaties te onderscheiden:

  • dat bij arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement (dat uiteraard van toepassing moet zijn verklaard) is overeengekomen dat de ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt;
  • dat de werknemer tijdens een geplande vakantie ziek wordt, of tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid met vakantie wil.
3.1 Overeenkomen ziektedag wordt als vakantiedag aangemerkt

Bij arbeidsovereenkomst, CAO of arbeidsvoorwaardenreglement kan met de werknemer overeengekomen worden dat ziektedagen ten laste komen van het saldo van de bovenwettelijke vakantiedagen die de werknemer heeft opgebouwd. Voor wat betreft de wettelijke vakantiedagen kan een dergelijke afspraak met de werknemer niet rechtsgeldig tot stand komen. De wettelijke vakantiedagen worden immers gezien als een minimum.

3.2.1 Ziek tijdens vakantie

Tijdens een geplande vakantie van de werknemer is het natuurlijk mogelijk dat de werknemer ziek wordt. De werknemer kan zich in een dergelijk geval ziek melden bij de werkgever en dient zich op dat moment zoveel mogelijk aan de verzuimvoorschriften van de werkgever te houden. De werkgever doet er verstandig aan in zijn verzuimreglement op te nemen dat de werknemer gehouden is om een verklaring van de plaatselijke huisarts te overleggen, om vast te stellen dat de werknemer daadwerkelijk ziek is. Voor de dagen dat de werknemer ziek is behoeft hij geen vakantiedagen op te nemen, behoudens de eerdergenoemde afspraak dat ziektedagen in mindering strekken op het saldo van bovenwettelijke vakantiedagen.

3.2.2 Werknemer wil tijdens arbeidsongeschiktheid met vakantie

Indien een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, kan het zijn dat de werknemer graag met vakantie wil. Ook in dit geval dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Voor wat betreft de bovenwettelijke vakantiedagen had namelijk afgesproken kunnen worden dat de ziektedagen van de werknemer als vakantiedagen aangemerkt worden. Als deze afspraak niet met de werknemer is gemaakt, kunnen deze vakantiedagen slechts in mindering strekken op het opgebouwde saldo van vakantiedagen indien de werknemer daarmee instemt. Indien de werknemer daarmee instemt kan de vakantie ook in mindering komen op het saldo van wettelijke vakantiedagen.

4. CONCLUSIE

Bij de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte en het opnemen van vakantie tijdens ziekte, is het van belang om alert te zijn op het onderscheid tussen de wettelijke en de bovenwettelijke vakantiedagen. Over de bovenwettelijke vakantiedagen is het namelijk mogelijk om bijvoorbeeld af te spreken dat de werknemer deze niet opbouwt tijdens ziekte. Bij wettelijke vakantiedagen kunnen dergelijke afspraken niet rechtsgeldig gemaakt worden.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief