5 tips om de contractering 2018 tot een succes te leiden

12 april 2017

5 tips om de contractering 2018 tot een succes te leiden

Op grond van de transparantierichtlijn van de NZa (TH/NR-005) hebben verzekeraars op of vlak voor 1 april hun inkoopbeleid weer gepubliceerd. Hierin is op hoofdlijnen aangegeven wat zij van plan zijn voor contractering 2018. In dit beleid is opgenomen op welke manier zij de zorginkoop zullen inrichten, een tijdsplanning voor het proces, aan welke minimale (kwaliteits-) eisen u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst en of de zorgverzekeraar selectief inkoopt.  Deze regels zijn vastgelegd in zogeheten Regeling Transparantie Zorginkoopproces Zvw en kunnen door de NZa worden afgedwongen, jegens verzekeraars maar ook jegens aanbieders. In onderstaande zullen wij ingaan op de enkele belangrijke aspecten van het contracteerproces, zodat u weet waar u aan toe bent.

Planning

Het tijdspad dat gemiddeld genomen voor het contracteerproces staat is krap. Na de bekendmaking van het inkoopbeleid volgt in augustus/september de contractering veelal via het digitale VECOZO portaal. De aangeboden overeenkomst zou een vertaling van het inkoopbeleid moeten zijn. Dat betekent dat het niet al te veel mag afwijken van het inkoopbeleid en in de gevallen dat dit wel afwijkt, moet dat nader door de verzekeraar zijn gemotiveerd. Als dit niet het geval is, kunt u dit aankaarten bij de NZa.

Afhankelijk van de verzekeraar krijg je meestal één maand de tijd om de overeenkomst af te sluiten. Aangezien dit voor u en de verzekeraar een drukke periode is het verstandig eventuele onduidelijkheden tijdig bij de verzekeraar aan te kaarten. Verzekeraars zijn verplicht gedurende het contracteerproces goed bereikbaar te zijn, maar het is niet verstandig het op het laatste moment aan te laten komen.

Verzekeraars hanteren bij het afsluiten van de overeenkomst namelijk vaak een fatale termijn wat inhoudt dat het na een bepaalde datum niet meer mogelijk is een overeenkomst aan te vragen of af te sluiten. Overigens zien wij dat verzekeraars aan partijen die nog vragen open hadden staan op het moment dat een deadline verstreek, wel geregeld een ruimere termijn geven, totdat deze vragen zijn beantwoord. Maar u kunt daar niet zondermeer op rekenen.

Verhouding zorgverzekeraar – zorgaanbieder

De verhoudingen tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieder is per zorgsoort verschillend. In de praktijk komt het er grofweg op neer dat als u binnen de eerstelijnszorg als individu nauwelijks ruimte hebt om in gesprek te treden met de verzekeraar over de voorwaarden, al geven veel verzekeraars wel aan daar voor open te staan. In de tweede lijn is het vaak makkelijker om invloed uit te oefenen of zelfs de regie te nemen in het proces. Voor het vervolg van het traject is het goed te beseffen welke positie u heeft ten opzichte van de verzekeraar.

Binnen de eerste lijn zou het bundelen van de krachten kunnen helpen om gunstigere voorwaarden overeen te komen. Dit kan bijvoorbeeld door u aan te sluiten bij een zorgmakelaar of uw bezwaren via de beroepsvereniging kenbaar te maken. Ervaring leert dat een individueel bezwaar over contractuele bepalingen door de verzekeraars snel van tafel worden geschoven. Het collectief bespreekbaar maken kan in die gevallen helpen.

Het is goed te weten dat binnen de mededingingsregels ruimte bestaat voor zorgaanbieders om samen te werken bij de verkoop van zorg. Er zijn hierbij verschillende initiatieven en varianten denkbaar die zonder meer binnen het mededingingsrecht passen en verzekerden ten goede komen.

 Bewuste keuze

Voorts is het van belang de voor- en nadelen van het hebben van een zorgovereenkomst zorgvuldig af te wegen. Enkele belangrijke overwegingen hieromtrent: geen zorgkostenplafond, geen additionele kwaliteitseisen, geen contract op basis van behandelindex of signaleringsmomenten waarbij u geconfronteerd kan worden met een afslag op het tarief en natuurlijk bent u niet gebonden aan het door de zorgverzekeraar opgelegde tarief.  Daarnaast zijn er enkele wettelijke waarborgen die de verzekerden beschermen tegen het wegvallen van een overeenkomst of het gaan naar een ongecontracteerde zorgaanbieder.

Let wel, een contract met de zorgverzekeraar is mogelijk,maar het hoeft niet. Wees je ervan bewust dat je altijd de mogelijkheid hebt om te besluiten de overeenkomst niet te tekenen of van de onderhandelingstafel weg te lopen. Eenmaal een overeenkomst getekend betekent ook dat u gehouden bent zich hieraan te houden, ook als daarin bepalingen zijn die u helemaal niet wenselijk acht. Het tekenen onder voorwaarden of onder protest zal weinig effect hebben. In juridisch opzicht betekent het niet aanvaarden van een aanbod, de afwijzing daarvan. Tekenen onder protest is het niet volledig aanvaarden van een overeenkomst en kan daarmee worden gezien als het weigeren van het aanbod en het niet tot stand komen van de overeenkomst.

Maak dus een bewuste keuze en neem interne stakeholders mee in deze besluitvorming zodat u goed zicht hebt op de consequenties en deze ook breed gedragen wordt.

5 tips om de contractering 2018 tot een succes te leiden:        

  1. Stel tijdig vragen over onduidelijkheden;
  2. Houd de planning en deadlines goed in de gaten;
  3. Maak een bewuste afweging over het al dan niet aangaan van een overeenkomst ;
  4. Win informatie in over de consequenties van wel of niet gecontracteerd zijn;
  5. Onderzoek de mogelijkheden van samenwerken in de zorg

 

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief