Verruiming controle bevoegdheid vereist aanpassing bestaande wetgeving

18 oktober 2016

Verruiming controlebevoegdheid vereist aanpassing bestaande wetgeving

wetsvoorstel wijziging bevoegdheid inzage medisch dossier patient zonder contract zonder toestemmingEr is veel te doen geweest over het in de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel (thans aanhangig bij de Eerste Kamer) waardoor zorgverzekeraars ook bij ongecontracteerde zorgaanbieders inzage kunnen krijgen in een medisch dossier van de patient, zonder voorafgaande toestemming van die patiënt. Voor gecontracteerde aanbieders geldt dit allang. Voor beroepsgroepen waar niet-contracteren veel voorkomt, zoals tandartsen, is dit wel een wezenlijke wijziging.

Huidige wetgeving: zonder contract alleen gegevens verstrekken aan de verzekerde

Overigens geldt nog steeds dat de verzekeraar alleen inzage kan krijgen als de verzekerde de nota heeft ingediend bij de verzekeraar. Als een verzekerde zelf afrekent en de nota niet indient bij de verzekeraar, is er nog steeds geen grond voor de verzekeraar om inzage te vragen in het dossier.

Commotie

De commotie die is ontstaan is interessant. Die commotie ziet op verontwaardiging dat een zorgverzekeraar bij het uitvoeren van controles kennis kan nemen van het dossier van een verzekerde. Maar dat is voor gecontracteerde zorgaanbieders al geruime tijd het geval. De huidige commotie is daarom niet alleen reden om kritisch te kijken naar de voorgenomen wijziging van de wet, maar ook om kritisch te kijken naar de bestaande regelgeving.

Fokke Sukke 170109 uitbreiding controlebevoegdheid zorgverzekeraar wetgeving controle

Bron: http://fokkesukkearchief.nl/cartoon/Fokke-en-Sukke-zijn-zwaar-bestraft-170109(1897)

Uitbreiding controlebevoegdheid noodzakelijk wegens fraude ?

De fraude die verzekeraars opsporen, is maar een zeer beperkt deel van het budget. Daarbij hebben verzekeraars de neiging om in hun contracten de definitie van fraude op te rekken waardoor ook onopzettelijk handelen daaronder valt. Maar wat veel zorgaanbieders niet beseffen, is dat de contractuele duiding van de definitie fraude niet van belang is voor de op de wet gebaseerde bevoegdheden. Kort en goed moet de zorgverzekeraar zich houden aan de bepalingen in de Regeling Zorgverzekering, ongeacht wat zij in het contract staat. En bij deze “fraude” gaat het vaak niet eens om grootschalig misbruik, maar het kan ook gaan om de declaraties op basis van een – achteraf bezien – onvolledige verwijzing of met een verkeerde hoofdbehandelaar.

Een groot deel van de (opbrengst) die gerealiseerd wordt met de controles van verzekeraars gaat helemaal niet om fraude in de betekenis die wij daar in de normale maatschappij aan toekennen. Dan gaat het eerder om onvolkomenheden in het dossier of administratieve fouten. En fout is fout. Als er afspraken over gemaakt zijn dan moet er – met inachtneming van de regelgeving – ook gecontroleerd kunnen worden.

Eigen verantwoordelijkheid voor de zorgaanbieder

De systematiek van de wet is evenwel zodanig opgebouwd dat de zorgaanbieder zelf moet nagaan of de verzekeraar ingeval van een controle aan de wettelijke eisen heeft voldaan. Er is geen duidelijke sanctie indien een zorgverzekeraar zich niet houdt aan de Regeling Zorgverzekering en toch vertrouwelijke gegevens verkrijgt. Daar zit de achilleshiel van zowel de huidige als de nieuwe wetgeving. Indien een zorgaanbieder gegevens verstrekt, zonder dat aan de Regeling Zorgverzekering is voldaan, dan heeft niet de zorgverzekeraar maar de zorgaanbieder een probleem, want dan heeft hij in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gegevens gedeeld met de zorgverzekeraar en daarmee ten onrechte persoonsgegevens verstrekt.

Aanpassing huidige wetgeving wenselijk

De huidige commotie zou aanleiding moeten zijn om zowel de nieuwe regelgeving als de bestaande regelgeving aan te passen en een sanctie te zetten op handelen in strijd met de Regeling Zorgverzekering. Dit is noodzakelijk om een einde te maken aan de onwenselijke situatie waarbij een zorgaanbieder, die afhankelijk is van een zorgverzekeraar, als een tandeloze tijger verantwoordelijk te maken voor het toezicht op de correcte uitvoering van de Regeling Zorgverzekering. Dit kan met twee eenvoudige aanpassingen:

  1. Verbind een boete aan het door een zorgverzekeraar handelen in strijd met de Regeling Zorgverzekering, bijvoorbeeld een maximale boete op grond van overtreding van de WMG.
  2. Hanteer een lijn vergelijkbaar met de regeling in het strafrecht voor onrechtmatig bewijs, zodat bewijs verkregen in strijd met de Regeling Zorgverzekering niet door verzekeraars gebruikt mag worden bij controles.

Met deze waarborgen kan meer zekerheid worden verkregen dat controles correct worden uitgevoerd. Als hieraan de verplichting voor de verzekeraar gekoppeld wordt om aan zowel de zorgaanbieder als de verzekerde kenbaar te maken dat er aan de Regeling Zorgverzekering is voldaan, dan is er geen reden om te vrezen voor het huidige en nieuwe systeem.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief