Eisen Wet toelating Zorginstellingen (WTZi) binnen de GGZ

Om vanuit een instelling collectief bekostigde zorg te leveren (dus zorg vanuit de ZVW of WLZ) is een WTZi-toelating verplicht. Sommige instellingen zijn automatisch toegelaten, andere moeten de toelating eerst aan te vragen bij het CIBG.

Wanneer moet een WTZi toelating worden aangevraagd?

  • Je moet een instelling zijn in de zin van de WTZi. Dat wil zeggen: een organisatorisch verband waarin minimaal twee beroepsbeoefenaren zorg leveren. (Hiervan is al heel snel sprake bij een samenwerking)
  • Binnen de GGZ zijn in principe alle instellingen en praktijken van rechtswege (dus automatisch) toegelaten, behalve als er behandeling plaatsvindt door één of meer medisch specialisten. Wanneer je zorg wilt gaan leveren met bijvoorbeeld een psychiater, moet je een toelating aanvragen, ook al lever je al jaren zorg met de praktijk.
  • Van oudsher stond er een winstverbod in deze wet; deze geldt binnen de GGZ alleen nog voor instellingen met verblijf.
Voorbeeld praktijk Werknemers Toelating aanvragen Eisen B-structuur Eisen B-Voering Winst
Eerstelijns psychologenpraktijk <50 Van rechtswege X V V
Eerstelijns psychologenpraktijk 50 of meer Van rechtswege V V V
GGZ instelling ZONDER verblijf, BV <50 Van rechtswege X V V
GGZ instelling ZONDER  verblijf, geen BV <50 Van rechtswege X V V
GGZ instelling ZONDER verblijf, geen BV 50 of meer Van rechtswege V V V
GGZ instelling ZONDER verblijf, BV, met medisch specialist <50 V V V V
GGZ instelling ZONDER verblijf, geen BV, met medisch specialist <50 V V V V
GGZ instelling ZONDER verblijf, geen BV, met medisch specialist 50 of meer V V V V

 

Als je een toelating moet aanvragen bekijkt het CIBG of je voldoet aan de eisen van de wet, namelijk de transparantie-eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering en eisen met betrekking tot de bestuurstructuur.  Als je dit niet op orde hebt, krijg je geen toelating en mag je de zorg dus niet leveren. Ben je van rechtswege toegelaten en lever je al zorg? Dan is de WTZi ook op jou van toepassing, maar het ligt aan de grootte van de praktijk en de rechtsvorm aan welke eisen voldaan moet zijn:

Wat zijn transparantie eisen van de bestuursstructuur?

Verplichting tot het instellen van een toezichthoudend, onafhankelijk orgaan  dat toezicht houdt op de dagelijkse leiding van de instelling. In het Uitvoeringsbesluit staat wat onder ‘onafhankelijk’ wordt volstaan. Daarvoor dient u vast te leggen hoe de conflicten en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en het toezichthoudend orgaan zijn geregeld. Leg dit vast in de statuten als je deze hebt, en anders in een schriftelijke verklaring.

LET OP: er zijn EXTRA eisen voor het toezichthoudend orgaan bij een BV waar één persoon zowel enig aandeelhouder als bestuurder is!

Wat zijn de transparantie-eisen voor de bedrijfsvoering?

1) De instelling heeft schriftelijk vastgelegd welke organen van de instelling welke bevoegdheden hebben ten aanzien van de bedrijfsvoering.
2) De instelling heeft schriftelijk vastgelegd hoe de zorgverlening wordt georganiseerd, van welke andere organisatorische verbanden er gebruik wordt gemaakt en wat de aard van de relatie is met deze andere verbanden, zoals de taakverdeling of de beslissingsbevoegdheid.
3) De zorgverlening onder die onder de ZVW en WLZ valt dient financieel te zijn onderscheiden van eventuele andere activiteiten van de instelling.
4) Er moet een deugdelijke financiële administratie zijn die traceerbaar is naar bron en bestemming en waarin duidelijk is wie op welk moment welke verplichting is aangegaan.

Nummers 1 en 2 moeten, voor zover relevant voor de praktijk, schriftelijk worden geregeld.
Nummers 3 en 4 gaat over de financiële administratie.

* Op dit moment ligt het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in behandeling bij de Tweede Kamer. De Wtza voorziet in een meldplicht voor alle nieuwe aanbieders van zorg, dus ook de aanbieders die op dit moment van rechtswege een toelating ontvangen.

Eldermans|Geerts kan je helpen met de WTZi aanvraag en het aanpassen van de statuten zodat deze voldoen aan de transparantie-eisen.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief