Verwijzing binnen de GGZ

Voorafgaand aan de behandeling binnen de GBGGZ (en SGGZ) is veelal een verwijzing vereist. Afgelopen jaar zijn landelijke afspraken gemaakt over de verwijzing binnen de GGZ. Deze landelijke verwijsregels dienen ervoor om één uniforme lijn te hanteren zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars weten waar ze aan toen zijn. De landelijke afspraken zijn in ieder geval geldig tot de invoering van de nieuwe productstructuur.

In onderstaande zullen wij u meenemen in de belangrijkste afspraken.

Geldigheidsduur van de verwijzing

Binnen de landelijke afspraken wordt een geldigheidsduur van de verwijzing van 9 maanden aangenomen. Dit betekent dat binnen 9 maanden nadat de verwijzing is afgegeven het eerste patiëntcontact met de ggz-behandelaar moet hebben plaatsgevonden.

N.B. Als dat niet is gebeurd en er is nog wel behoefte aan ggz, is hiervoor een nieuwe verwijzing nodig.

Wijziging van de diagnose

Als de patiënt is verwezen voor de behandeling van een bepaalde stoornis in de gespecialiseerde ggz, maar de diagnose wijzigt meldt de zorgaanbieder de gewijzigde diagnose binnen 30 dagen aan de huisarts en noteert de zorgaanbieder deze melding in het patiëntdossier

Voor generalistische basis-ggz is een nieuwe verwijzing verplicht wanneer het een nieuwe zorgvraag betreft.

Onvolledige of ontbrekende verwijzing

Uitgangspunt is dat zorg die verleend is zonder verwijzing geen verzekerde zorg is.

Wel kan het voorkomen dat de verwijzing onvolledig is.

Indien de verwijzing onvolledig is of er is twijfel over de juistheid van de verwijsreden, vraagt de zorgaanbieder schriftelijk aanvullende/ de ontbrekende informatie aan de verwijzer. Bij een onvolledige verwijzing kan gestart worden met de behandeling als de zorgaanbieder, uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat gestart wordt met de behandeling, schriftelijk de betreffende verwijzer heeft gevraagd om alsnog zorg te dragen voor het volledig maken van de verwijzing.

N.B. De verwijzer levert binnen een termijn van 30 dagen de aanvullende/ ontbrekende informatie aan de zorgaanbieder. Ook als na 30 dagen geen reactie is ontvangen, kan een behandeling gedeclareerd worden

Ontbrekende verwijzing

Indien er sprake is van acute ggz (= ggz waarvoor een crisis-dbc kan worden gedeclareerd) kan direct met behandelen worden gestart en is er geen verwijzing nodig. Voor reguliere GGZ is het behandelen zonder verwijzing een uitzonderlijke situatie.

Doorverwijzing

De regiebehandelaar van een patiënt in de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz kan rechtstreeks doorverwijzen naar de gespecialiseerde ggz respectievelijk de generalistische basis-ggz. Uitgangspunten hiervoor:

  • Patient moet wel een initiële verwijzing hebben
  • Van de doorverwijzing moet uiterlijk binnen 10 werkdagen een schriftelijk/elektronisch melding aan de huisarts worden gedaan.
  • Toestemming van de huisarts is niet vereist

Vervolg behandeling

Voor vervolgbehandeling van dezelfde problematiek door dezelfde zorgaanbieder binnen de gespecialiseerde ggz is geen nieuwe verwijzing vereist. Voor de GBGGZ is er steeds sprake van een eenmalige aanspraak en geldt deze regel niet.

Indien een chronische behandeling in de GBGGZ volgt na een SGGZ traject is geen nieuwe verwijzing nodig. Dit geldt ook indien binnen de GBGGZ voor dezelfde diagnose is behandeld en een nieuw product chronisch wordt geopend. Voor overige behandeling in de GBGGZ is wel een nieuwe verwijzing vereist.

Indien u vragen heeft over de inzet van behandelaren binnen de GGZ kunt u contact opnemen via post@eldermans-geerts.nl.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief