Verwijzing binnen de GGZ

Voorafgaand aan de behandeling binnen de GBGGZ (en SGGZ) is veelal een verwijzing vereist. Vanaf 2017 zijn er landelijke afspraken gemaakt over de verwijzing binnen de GGZ. Deze zijn in 2020 weer herzien. Deze landelijke verwijsregels dienen ervoor om één uniforme lijn te hanteren, zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars weten waar ze aan toe zijn.

Het document is, met name sinds de herziening per 2020, duidelijk leesbaar en behoeft niet veel tekst en uitleg. Wij gaan hieronder in op de belangrijkste punten.

Wanneer verwijzing nodig?

SGGZ & BGGZ: bij de start van de diagnostiek en behandeling.
SGGZ: ook bij een terugval van dezelfde zorgvraag na 365 dagen.
BGGZ: ook na het verstrijken van 365 dagen in zorg en/of wanneer er sprake is van een nieuwe zorgvraag. Let op: ingevolge de richtlijn seriële prestaties is er ook sprake van een nieuwe zorgvraag bij een terugval, waarbij de cliënt dus eveneens langs de huisarts moet.

Geldigheidsduur van de verwijzing

Binnen de landelijke afspraken wordt een geldigheidsduur van de verwijzing van 9 maanden (275 dagen) afgesproken. In eerdere landelijke regels werd gesteld dat binnen 9 maanden na de verwijzing het eerste patiëntcontact moest zijn. Inmiddels geldt de datum van aanmelding bij de GGZ-aanbieder, in verband met de wachtlijstproblematiek.

Spoed

Bij bepaalde (in het document duidelijk gekaderde) spoedeisende situaties, is het geoorloofd dat er gestart wordt met de zorg zonder verwijzing. De volgende uitgangspunten gelden:

 • Het streven is dat er binnen 30 dagen een melding wordt gedaan bij de huisarts. Dit uiteraard alleen als er toestemming is van cliënt voor die melding. Als de cliënt geen toestemming geeft zouden wij adviseren dat in het dossier te vermelden.
 • Als er binnen maximaal 60 dagen nog een melding is gedaan dan is de DBC/prestatie onrechtmatig.
 • De vastlegging van de melding geldt als verwijzing. Er hoeft geen daadwerkelijke verwijzing van de huisarts te worden opgemaakt.

Onvolledige of ontbrekende verwijzing

Het kan voorkomen dat de verwijzing onvolledig is. Bij onvolledigheid of twijfel over de juistheid van de verwijsreden, dient de zorgaanbieder schriftelijk aanvullende/ de ontbrekende informatie aan de verwijzer.

Bij een onvolledige verwijzing kan gestart worden met de behandeling indien de zorgaanbieder uiterlijk binnen 10 werkdagen na start behandeling schriftelijk de betreffende verwijzer heeft gevraagd om alsnog zorg te dragen voor het volledig maken van de verwijzing. Een afschrift van dit verzoek dient de zorgaanbieder in het dossier van de cliënt te bewaren. Daarmee heeft de zorgaanbieder aan zijn verplichting omtrent de verwijzing voldaan.

De verwijzer dient binnen 30 dagen de aanvullende of ontbrekende informatie aan te leveren. Echter, ook als er na 30 dagen geen reactie is dan kan de behandeling worden gedeclareerd.

Doorverwijzing vanuit GGZ

In bepaalde gevallen is er sprake van een ‘doorverwijzing’ en is er dus geen (nieuwe) verwijzing van  een eventuele initiële verwijzer nodig. Er is dan sprake van een aansluitend vervolg op een eerder gestart GGZ-traject. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer er wordt doorverwezen van SGGZ naar BGGZ. Let wel dat er dan een initiële verwijzing moet zijn van een bevoegd verwijzer.

Bij cliënten die langer dan een half jaar in zorg zijn in de GGZ geldt dat de huisarts minimaal elk jaar een voortgangsrapportage ontvangt, mits de cliënt hiermee instemt. De melding aan de huisarts moet dus binnen 1 jaar (365 dagen) worden gedaan. Een nieuwe verwijzing is dan niet nodig.

Wie mogen verwijzen?

 • Huisarts.
 • Medisch specialist.
 • Straatdokter.
 • De regiebehandelaar BGGZ of SGGZ, mits het niet om een initiële verwijzing gaat.
 • Bij de meeste verzekeraars eveneens de bedrijfsarts.

Het advies is goed de overeenkomst of de polisvoorwaarden van de specifieke verzekeraar te bekijken om te controleren of er aanvullende / afwijkende verwijzers gelden.

Indien u vragen heeft over de inzet van behandelaren binnen de GGZ kunt u contact opnemen via post@eldermans-geerts.nl.

 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief