Zorgmakelaar voor logopedie

In 2011 heeft de NZa onderzoek laten uitvoeren naar de praktijkkosten, omzet en werklast van vrijgevestigd logopedisten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het aantal zittingen per jaar omlaag moet. In de praktijk zou dit betekenen dat er 34 miljoen euro meer budget beschikbaar zou moeten komen. De NZa moest evenwel naar aanleiding van een aanwijzing van de Minister juist 5 miljoen euro op het totale budget voor logopedische zorg korten. Destijds is geconcludeerd dat een verruiming van het budget met 29 miljoen euro nodig is. Het onderzoek van de NZa naar de praktijkkosten van vrijgevestigd logopedisten kunt u hier downloaden.

De NZa heeft aangegeven deze 29 miljoen verruiming tussen 2012 en 2014 door te voeren door het tarief in drie stappen te verhogen naar het gewenste niveau:

De NZa heeft op grond van de uitkomsten uit het gehouden kostenonderzoek logopedie onderkend dat een herijking van het tarief voor de logopedische zorg op zijn plaats is. (…) Omdat de vertaling van de onderzoeksuitkomsten naar de hoogte van het tarief een dusdanig macrobeslag zou leggen op de beschikbaar gestelde middelen is besloten de tariefherijking in 3 jaar in te voeren. Hiertoe wordt de verlaging van de rekennorm uiteindelijk in drie gelijke tranches verlaagd. Dit betekent dat de oude rekennorm van 3.183 zittingen per jaar zal worden verlaagd tot 2.905 zittingen per 1 januari 2012, 2.626 zittingen per 1 januari 2013 en 2.348 zittingen per 1 januari 2014.
Per saldo gaat het ruwweg om een verhoging van het tarief met ca. 10% per jaar. De beleidsregel van de NZa BR/CU-7052 die naar aanleiding van het kostenonderzoek is opgesteld waaruit deze meerjarenplanning volgt kunt u hier downloaden. De eerste stap, een tariefsverhoging per 1 januari 2012, is vastgelegd in de NZa-tariefbeschikking voor logopedie voor 2012. Deze tariefsverhoging is ook door de zorgverzekeraars meegenomen in de overeenkomsten voor 2012.

Ook voor het jaar 2013 heeft de NZa, conform deze beleidsregel, de tarieven verhoogd, zie de NZA-tariefbeschikking logopedie voor 2013. Thans blijkt dat een aantal zorgverzekeraars niet bereid is deze hogere tarieven te contracteren.

Bij veel logopedisten bestaat de indruk dat onderhandelen met zorgverzekeraars geen zin heeft en het uiteindelijk toch tekenen bij het kruisje is. Dat is frustrerend. Zorgverzekeraars willen bovendien steeds meer selectief contracteren en stellen telkens hogere eisen, waarbij het moeilijk is om daarvoor een kostendekkend tarief te bedingen. En als het gaat om concurrentiegevoelige zaken kan een brancheorganisatie niets uitrichten vanwege de geldende mededingingsregels.

Een alternatief is te werken met een zorgmakelaar. De advocaten van Eldermans|Geerts treden al jarenlang succesvol op als zorgmakelaar voor apothekers. Sinds kort is Eldermans|Geerts ook actief als zorgmakelaar voor de logopedie.

Zorgmakelaarschap betekent dat de bemiddeling tussen de zorgverzekeraar(s) en logopedisten / logopediepraktijken uit handen kan worden gegeven aan een professionele partij. Gewerkt wordt binnen de grenzen die de NMa heeft aangegeven in de Richtsnoeren Zorg. In dit verband is van belang dat de logopedist / praktijk een individuele overeenkomst aangaat.

De ervaringen zijn positief. Dit blijkt ondermeer uit de resultaten van een recent door Eldermans|Geerts advocaten onder de bij haar voor zorgmakelaarschap aangesloten apotheken gehouden enquête.

Indien u interesse heeft voor het zorgmakelaarschap voor logopedie kunt u contact met ons opnemen via: logopedie@eldermans-geerts.nl. Op verzoek zenden wij u een overeenkomst toe.

Meer weten? Neem dan per e-mail of telefonisch contact op. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief