Podcasts voor de zorg

Eldermans|Geerts maakt elke maand een podcast met gespecialiseerde kantoorgenoten over onderwerpen waar zorgaanbieders in de praktijk tegenaan lopen.

Overzicht

Podcast: AVG in de zorg – over welke documenten moet je beschikken?

20-12-2021

In deze podcast spreken wij mr. Nina Amini van Eldermans|Geerts over de privacydocumenten waar zorgaanbieders over moeten beschikken op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het is immers alweer even geleden dat de AVG in werking is getreden, maar zorgaanbieders zijn zich nog niet altijd bewust van deze verplichtingen.

Bekijk hier onze standaard AVG-documenten voor zorgaanbieders.

Podcast: Zorgprestatiemodel en 13 lid 5 Zvw

29-11-2021
In deze podcast spreken wij mr. Karik van Berloo van Eldermans|Geerts over de bijzondere situatie die ontstaat bij de wijziging van de bekostiging als gevolg van de invoering van het zorgprestatiemodel en artikel 13 lid 5 Zvw, de bepaling die verzekerden bescherming biedt en de verzekerde in de gelegenheid stelt de behandeling op kosten van de zorgverzekeraar te continueren, ook indien de overeenkomst tussen de zorgverzekeraar en de behandelaar inmiddels is geëindigd.
Podcast: Contracteren of niet contracteren met zorgverzekeraars?
26-10-2021
In deze podcast spreken wij mr. Céline Peersman van Eldermans|Geerts over contracteren of niet contracteren met zorgverzekeraars. Het is immers bijna november, de tijd waarin zorgverzekeraars hun premies en polissen bekend maken, maar ook de tijd waarin zorgverzekeraars en zorgaanbieders contracten met elkaar afsluiten of niet. Hoe ziet zo’n contracteerproces er in de praktijk uit? Welke eisen stellen zorgverzekeraars? Wat zijn de voor- en nadelen van het sluiten van een contract? Deze en andere vragen komen aan bod in de podcast.
Podcast: Zorgprestatiemodel – Nieuwe bekostiging in de GGZ per 2022
30-07-2021
In deze podcast spreken wij mr. Joep Duijzings van Eldermans|Geerts over het zorgprestatiemodel; de nieuwe bekostigingssystematiek van de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, die per 2022 in gaat. Waarom wordt een compleet nieuwe bekostiging ingevoerd? Wat zijn de gevolgen voor zorgaanbieders en patiënten? Deze en andere vragen komen aan bod in de podcast.
Podcast: Medezeggenschap van cliënten in de zorg
23-06-2021
Vorig jaar, op 1 juli 2020 is de nieuwe wet over de medezeggenschap van cliënten in de zorg in werking getreden; de Wmcz 2018. Deze wet heeft voor flink wat wijzigingen gezorgd voor zorgaanbieders. Wat betekent deze wet in de praktijk voor zorgaanbieders en moeten bestaande zorgaanbieders hier ook mee aan de slag? Mr. Elize Breugem bespreekt de inhoud van de Wmcz 2018, de wijzigingen en waar zorgaanbieders op moeten letten. En meer…
Podcast: Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): welke verplichtingen komen er op zorgaanbieders af? 
21-05-2021
In deze podcast spreken we mr. Nina Amini Abyaneh over de Wet toetreding zorgaanbieders, ook wel de Wtza. Deze wet zal waarschijnlijk op 1 januari 2022 in werking treden en daarmee de toelatingsbepalingen van de Wet toelating Zorginstellingen, ook wel de WTZi gaan vervangen. Zij gaat daar bij in op: de status van de inwerkingtreding van de Wtza, de reikwijdte van de Wtza en de belangrijkste verplichtingen op basis van de Wtza en aanverwante wet- en regelgeving.
Podcast: Zorginkoopbeleid Zorgverzekeraars 2022
30-04-2021
In deze podcast spreken we mr. Karik van Berloo en mr. drs. Daniël Post over het Zorginkoopbeleid Zorgverzekeraars 2022. Zij gaan daarbij in op de volgende zaken:
  1. Het belang van zorginkoopbeleid
  2. Highlights zorginkoopbeleid 2022
  3. Zaken waar u rekening mee moet houden
  4. Algemene trends
Daarnaast kom een interessante recente uitspraak van de rechtbank Arnhem over het inkoopbeleid als aanbesteding aan bod en meer.
Deze podcast is nu ook beschikbaar als vlogcast.
Podcast: Zpp’ers in de zorg: het wordt er niet eenvoudiger op. Een overzicht.
23-02-2021
In deze podcast spreken we mr. Lex Geerts van Eldermans|Geerts over zzp’ers in de zorg. Het aantal zzp’ers in de zorg is de laatste jaren enorm toegenomen. Vooral in de verpleging en verzorging. Vaak wordt gedacht dat dit economische motieven heeft, zoals fiscale voordelen, maar in de praktijk blijkt dat het vooral met autonomie en flexibiliteit te maken heeft.
Waarom is er zo veel discussie rond zzp’ers? Wat zijn de ontwikkelingen wat betreft het zzp’erschap en waar liggen de (financiële) risico’s en kansen? Deze podcast gaat daar dieper op in.
Podcast: Juridische vragen van zorgorganisaties over vaccinatie COVID-19
29-01-2021
In deze podcast spreken we mr. Rosalie Geurtsen van Eldermans|Geerts over juridische vragen van zorgorganisaties die betrekkingen hebben op de vaccinatie voor COVID-19. Is het bijvoorbeeld mogelijk vaccinatie te verplichten? En wat zijn de arbeidsrechtelijke consequenties als een zorgverlener weigert zich te laten vaccineren? Deze podcast geeft antwoord op deze – en andere – vragen.
Podcast: Machtigingenbeleid van zorgverzekeraars
17-12-2020
In deze podcast spreken we mr. Joep Duijzings van Eldermans|Geerts over het machtigingenbeleid van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hanteren voor bepaalde vormen van zorg een machtigingsvereiste. Deze zorg komt alleen voor vergoeding in aanmerking, als de verzekeraar daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.
Een belangrijk en actueel onderwerp, dat raakt aan principiële vragen. Wie bepaalt welke zorg de patiënt nodig heeft? Wie heeft uiteindelijk het laatste woord? En mag een zorgverzekeraar zomaar een machtiging afwijzen? De podcast geeft antwoord op deze – en andere – vragen.
Podcast: Materiële controles in de zorg
23-11-2020
In deze podcast spreken we mr. Karik van Berloo van Eldermans|Geerts over materiële controles in de zorg. Hij bespreekt wat een materiële controle is en waar je rekening mee moet houden, wanneer je welke gegevens aan wie mag of moet verstrekken en waar je verder op moet letten.
Podcast: Overgang van onderneming in de zorg
30-09-2020
In deze podcast spreken we mr. Erwin Zondervan van Eldermans|Geerts over een belangrijk onderwerp, namelijk “overgang van onderneming in de zorg”. In de zorg is een trend te zien dat het steeds vaker voorkomt dat organisaties worden overgenomen of dat er een fusie tussen zorgorganisaties plaatsvindt. Ook komt het geregeld voor dat er na het faillissement van een zorginstelling geprobeerd wordt om een doorstart te realiseren.
Vanwege de coronacrisis is de verwachting dat er volgende jaar aanzienlijk meer overnames en faillissementen zullen plaatsvinden, in bepaalde mate ook in de zorg. Een erg belangrijk onderwerp is dan hoe het zit met de rechten en plichten van werknemers als sprake is van een “overgang van onderneming” en is het uiteraard ook van belang om te weten wanneer er nu precies sprake is van overgang van onderneming.
Mr. Erwin Zondervan zal aan de hand van de bestaande en toekomstige regelgeving en met concrete voorbeelden uitleggen wanneer er sprake is van overgang van onderneming en wat de gevolgen daarvan zijn.
Podcast: Highlights bij de contractering van langdurige zorg
26-08-2020
In deze podcast spreken we mr. Carolien van den Ham van Eldermans|Geerts over contractering van langdurige zorg. Dit najaar breekt er voor zorgaanbieders, die zich hebben ingeschreven voor de contractering van 2021, een spannende tijd aan. Zij zullen horen of zij in aanmerking komen voor een Wlz-overeenkomst.
Mr. Carolien van den Ham bespreekt aan welke voorwaarden een zorgaanbieder dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een Wlz-overeenkomst. En wat u kunt doen als u bent afgewezen door het zorgkantoor.
Podcast: Het recht van de cliënt op elektronische inzage in en afschrift van het medisch dossier
10-07-2020
In deze podcast spreken we mr. Nina Amini van Eldermans|Geerts over het recht van de cliënt op elektronische inzage in en afschrift van het medisch dossier. Met de inwerkingtreding van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) is het recht op inzage en afschrift per 1 juli jl. namelijk veranderd.
Mr. Nina Amini bespreekt wat dit recht op elektronische inzage en afschrift inhoudt en wat de veranderingen per 1 juli zijn. Ook gaat zij in op de vraag hoe een zorgaanbieder moet voldoen aan een verzoek tot elektronische inzage en afschrift en waar men dan precies inzage in moet geven.
Podcast: Vertegenwoordiging in de Zorg
19-06-2020
In deze podcast spreken we mr. Elize Breugem van Eldermans|Geerts over vertegenwoordiging in de zorg. Zij bespreekt welke vormen van vertegenwoordiging er mogelijk zijn. Wat vertegenwoordiging zo complex maakt. En wat bijvoorbeeld het verschil is tussen handelingsonbekwaam en wilsonbekwaam. En wat is dan de rol van de zorgverlener?

   Bekijk ook

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.

Aanmelden Nieuwsbrief Remake