Governance Check (Oude Versie)

1. Bent u bekend met de inhoud van de Zorgbrede Governancecode?
2. Beschikt uw instelling over een toezichthoudend orgaan (bijvoorbeeld Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen)?

 
3. Stelt uw instelling jaarlijks een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording op waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en geleverde prestaties?
4. Heeft uw instelling een cliëntenraad en is daaraan het recht van enquête toegekend?
5. Door wie wordt de externe accountant benoemd?
6. Rapporteert de Raad van Bestuur aan het toezichthoudend orgaan over de (financiële) risico’s van activiteiten van uw instelling en de beheersing daarvan?
7. Is er een protocol waaruit volgt welke informatie, wanneer en op welke wijze door de Raad van Bestuur aan het toezichthoudend orgaan wordt verstrekt?
8. Is er een klokkenluidersregeling en is die bekend gemaakt?
9. Wordt er door het toezichthoudend orgaan jaarlijks een functioneringsgesprek gevoerd met alle leden van de Raad van Bestuur over het functioneren?
10. Wordt er door het toezichthoudend orgaan en de Raad van Bestuur jaarlijks een gesprek gevoerd over het wederzijds functioneren?
11. Houdt het toezichthoudend orgaan een jaarlijkse evaluatie over zijn eigen functioneren en informeert zij de Raad van Bestuur hierover?
12. Is de zittingsduur van de leden van het toezichthoudend orgaan maximaal 4 jaar?
13. Worden de leden van het toezichthoudend orgaan via openbare weg geworven en wordt daarbij gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets?
14. Is in uw statuten opgenomen op welke gronden het toezichthoudend orgaan een lid kan schorsen, ontslaan, welke meerderheid van stemmen hiertoe vereist is en welke eventuele procedures daarvoor gelden?
15. Is de honorering van de leden van het toezichthoudend orgaan afhankelijk van de resultaten van uw instelling?
16. Zijn er leden van de Raad van Bestuur die ook plaats hebben in het toezichthoudend orgaan van uw instelling of een andere instelling die in hetzelfde verzorgingsgebied ligt en dezelfde werkzaamheden verricht?
17. Zijn er leden van het toezichthoudend orgaan die bij een andere zorgorganisatie in hetzelfde verzorgingsgebied en met dezelfde werkzaamheden een functie vervullen binnen de Raad van Bestuur of het toezichthoudend orgaan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

0
    • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
      Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
    • Inschrijven nieuwsbrief