Overzicht Seminar

 •  

  Wetvoorstel Integere Bedrijfsvoering Zorg

  Terwijl de discussie over de Wtza-jaarverantwoordingsplicht nog vers is heeft de regering alweer een nieuwe zorgwet aangekondigd: de Wet Integere Bedrijfsvoering Zorg en Jeugdhulpaanbieders (Wibz). Deze Wet introduceert nieuwe en soms vergaande regels op het gebied van winstuitkering, voorkoming van tegenstrijdig belangen en weigerings- en intrekkingsgronden voor de Wtza-vergunning. In dit kennisseminar gaan wij in op de hoofdlijnen van de Wibz en wat het voor de praktijk kan gaan betekenen. Datum en aanmelden Het kennisseminar vindt digitaal via Zoom plaats op 14 februari 2023 vanaf 15.00 uur. Sprekers zijn Céline Peersman en Daniël Post. Deelname is kosteloos. Zorgseminar gemist? Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.
 •  

  Kennisseminar: Controles door zorgverzekeraar en zorgkantoor

  Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten voeren meer en meer materiële controles en fraudeonderzoeken uit bij zorgaanbieders. Zorgverzekeraars doen dit in het kader van de Zorgverzekeringwet, zorgkantoren voor de langdurige zorg en gemeenten voor de Wmo en de Jeugdwet. Over controles is het nodige opgenomen in wet- en regelgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Regeling langdurige zorg en de Regeling zorgverzekering. Ook meer algemene wetgeving, zoals het Burgerlijk Wetboek en de AVG, zijn van toepassing. Daarnaast zijn er vele documenten van allerlei instanties die van belang zijn, zoals het Protocol Materiële Controle van Zorgverzekeraars Nederland. Praktijk en bevoegdheden van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten Tijdens het kennisseminar zal op deze regelgeving worden ingegaan, maar zal ook worden besproken op welke wijze zorgfinanciers in de praktijk met controles omgaan. Daarbij leert de ervaring dat zorgaanbieders zelf de nodige invloed kunnen uitoefenen op de controles en onderzoeken en daarmee ook op de conclusies die de zorgfinanciers trekken. Daarvoor zullen praktische tips en tricks worden gegeven. Zorgfinanciers hebben de nodige bevoegdheden gekregen om controles uit te voeren en controle-instrumenten toe te passen. In de praktijk komt het ook voor dat zorgfinanciers verder gaan, dan hun bevoegdheden eigenlijk reiken. Daarbij kunnen rechten van zorgaanbieders en cliënten/patiënten onder druk komen te staan. Dat onderwerp zal tijdens het kennisseminar worden toegelicht. Onderwerpen en vragen Vragen die tijdens het kennisseminar, op 6 december 2022, aan de orde zullen komen, zijn onder meer: Welke bevoegdheden hebben zorgfinanciers bij materiële controles? Aan welke regels moeten de zorgfinanciers zich houden? Welke rechten heeft de zorgaanbieder bij een controle? Is een zorgaanbieder verplicht mee te werken? Welke informatie moet de zorgaanbieder verstrekken? Hoe zit het met de privacy van patiënten/cliënten in het kader van de AVG? Welke consequenties kunnen controles hebben voor zorgaanbieders, en hoe kan de zorgaanbieder daar het best tegen ageren? Ook zullen tips & tricks en do’s en don’ts gedeeld worden hoe zorgaanbieders het best kunnen omgaan met een controle. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt online plaats op 6 december 2022om 16:00 uur.  Sprekers zijn Karik van Berloo en Daniël Post. Vul onderstaand formulier in om u aan te melden. Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Controles in de Jeugdwet en de Wmo

  Binnen de Wmo en de Jeugdwet hebben gemeenten bevoegdheden om de legitimiteit van betalingen te controleren. In de praktijk wordt daar steeds vaker gebruik van gemaakt. In dit kennisseminar zetten wij op een rijtje welke bevoegdheden gemeenten hebben, wat relevant is als een controle plaatsvindt en wat de procedurele gang van zaken is als u het met een beslissing niet eens bent. Voor een ieder die te maken heeft met zorg in het kader van de Jeugdwet of dienstverlening in het kader van het Wmo bevat dit kennisseminar veel nuttige tips. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt online en digitaal via Zoom plaats op 17 januari 2023 vanaf 15.00 uur. Sprekers zijn Daniël Post en Joep Duijzings. Deelname is kosteloos. Vul onderstaand formulier in om u aan te melden. Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Zorginkoopbeleid Zorgverzekeraars 2024

  Zorgverzekeraars zijn op basis van NZa regelgeving verplicht om elk jaar op uiterlijk 1 april het zorginkoopbeleid voor het komende jaar of de komende jaren op diverse gebieden van de zorg te publiceren. Waar in het verleden sprake was van wollige, redelijk abstract geformuleerde beleidsuitgangspunten, worden deze steeds concreter. En dat beperkt ook de verzekeraars in de ruimte om daarna nog wijzigingen aan te brengen. Volgens de regels van NZa moeten die immers tijdig worden aangekondigd en gemotiveerd. Het zorginkoopbeleid van de verzekeraars geeft niet alleen concreet aan wat er staat te gebeuren per zorgsoort, maar geeft ook aan welke tendensen er spelen. De laatste jaren wordt – ook in de jurisprudentie – steeds meer waarde gehecht aan het zorginkoopbeleid. Niet alleen dient het zorginkoopbeleid volgens de rechtspraak transparant, objectief en non-discriminatoir te zijn, ook kunnen bepaalde contracteringsbeslissingen van zorgverzekeraars aan het inkoopbeleid worden getoetst. Zorgaanbieders kunnen daar onder omstandigheden dus ook een beroep op doen indien zij zich niet kunnen vinden in bepaalde beslissingen van de verzekeraar wat betreft de contractering. Wij analyseren jaarlijks het zorginkoopbeleid van de verzekeraars en maken daarvan een samenvatting voor de bij ons aangesloten zorgaanbieders en instellingen. Los daarvan is het goed om een overzicht te hebben van de ontwikkelingen in de diverse zorgsoorten. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt digitaal via Zoom plaats op 11 april 2023 om 15:00 uur.  Sprekers zijn Lex Geerts, Karik van Berloo, Daniël Post, Céline Peersman.  
 •  

  Kennisseminar: Governance eenvoudig uitgelegd

  Goed bestuur en toezicht is van belang voor kwaliteit en continuïteit van elke onderneming. Dat geldt zeker voor de zorg, waar tekortschieten van goed bestuur grote consequenties voor patiënten kan hebben. Vanuit de politiek komt steeds luider de roep om grip te krijgen op goed bestuur via regelgeving. De Wet toetreding zorgaanbieders vanaf 1 januari 2022 is daarvan een voorbeeld. Maar er is meer op komst. Zo is aangekondigd een Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg. Ook is er een Wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen waarin eisen worden gesteld aan het intern toezicht. Los daarvan heeft ook de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021 consequenties voor het toezicht. Tenslotte bevat de Governancecode Zorg 2022 normen voor toezicht. Alle regelgeving rondom governance maken overzicht moeilijk. In dit kennisseminar zetten wij de regels op een rijtje en behandelen wij de voornaamste onderwerpen. Ook geven wij concrete tips om goed bestuur vorm te geven. Voor elke zorgorganisatie een must. Datum en aanmelden Het kennisseminar vindt digitaal via Zoom plaats op 14 maart 2023 vanaf 15.00 uur. Sprekers zijn Demi van Rossenberg en Elize Breugem. Deelname is kosteloos. Vul onderstaand formulier in om u aan te melden. Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Zorgspecifieke concentratietoets

  Sinds 1 januari 2014 moeten zorgorganisaties bij concentraties, fusies en overnames rekening houden met de zorgspecifieke concentratietoets. Deze toets vindt zijn grondslag in de Wet marktordening gezondheidszorg en beoogt zorgvuldigheid omtrent de voorbereiding van fusie- en overnamebesluiten te waarborgen. Met de toets tracht de NZa mogelijke problemen ten aanzien van de bereikbaarheid en kwaliteit van zorg die na een fusie van zorgaanbieders zouden kunnen ontstaan, te voorkomen. Het beoordelingskader dat de NZa aanhoudt, is gelegen in de kwaliteit van het besluitvormingsproces en de betrokkenheid van stakeholders, zoals cliënten en personeel. De NZa kijkt bij de beoordeling naar de gevolgen van de concentratie voor de kwaliteit, het proces van de totstandkoming van het besluit tot concentratie en de wijze waarop stakeholders bij dit besluitvormingsproces betrokken zijn. Zo wordt bijvoorbeeld getoetst of cliënten en personeel op een zorgvuldige wijze – mede gelet op hun kennis en kunde –  bij de uitwerking van de concentratievoornemens betrokken zijn. In de praktijk wordt de vereiste toestemming altijd wel verleend. Vanaf 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in het beleid van de NZa met betrekking tot de zorgspecifieke fusietoets. De wijzigingen hebben betrekking op de reikwijdte van de fusietoets, de stakeholders die bij de besluitvorming betrokken moeten worden en de vraag welke financiële informatie de betrokken zorgaanbieders moeten aanleveren. In dit kennisseminar staan wij stil bij de vraag wanneer de fusietoets in beeld komt, hoe de procedure werkt en welke wijzigingen in 2022 zijn doorgevoerd. Datum en aanmelden Het kennisseminar vindt digitaal via Zoom plaats op 28 maart 2023 vanaf 15.00 uur. Sprekers zijn Vivian Slotboom en Lex Geerts. Deelname is kosteloos. Vul onderstaand formulier in om u aan te melden. Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Zorginkoopbeleid Wet langdurige zorg 2024

  Kennisnemen van het inkoopbeleid voor de langdurige zorg is onontbeerlijk als zorgaanbieders in aanmerking willen komen voor een overeenkomst met het zorgkantoor voor het leveren van langdurige zorg. Als niet aan alle daarin genoemde voorwaarden wordt voldaan, is de kans namelijk groot dat er een afwijzing volgt. Gebruikelijk is dat er ieder jaar een aanvulling op het inkoopbeleid door de zorgkantoren wordt gepubliceerd, meestal rond het eind van de maand mei. Voor 2024 wordt er in principe een nieuw inkoopbeleid gepubliceerd. Daarin wordt onder andere aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de langdurige zorg en verschillende doelen voor de komende jaren, maar ook de voorwaarden voor een overeenkomst. Deze informatie is van groot belang voor zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst langdurige zorg voor de komende jaren. Reden genoeg dus om kennis te nemen van het inkoopbeleid van de Wet langdurige zorg ('Wlz') voor het jaar 2024 en te horen wat dat voor u kan betekenen. Moet er bijvoorbeeld nog een statutenwijziging doorgevoerd worden en is de Governancecode Zorg 2022 wel geïmplementeerd? En heeft u een cliëntenraad, als dat voor u verplicht is? Wat er moet er precies allemaal geregeld worden? In dit kosteloze zorgwebinar op 13 juni 2023 informeren wij u over: Introductie Wlz; Actualiteiten Wlz; Spelers in de Wlz; Actualiteiten Wlz-inkoopprocedure; Uitleg belangrijkste punten inkoopdocumentatie; Belangrijkste punten per zorgkantoor; Andere tips en tricks over de contractering, waarbij er ook gelegenheid is om uw praktijkvragen te stellen. Bent u als zorgaanbieder van plan in te schrijven voor een Wlz-overeenkomst voor 2024? Dan mag u dit seminar niet missen. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt digitaal via Zoom plaats op 13 juni 2023 om 15:00 uur. Sprekers zijn Elize Breugem en Nina Amini Abyaneh. Vul onderstaand formulier in om u aan te melden. Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg

  Zorgaanbieders en zorgverleners worden vaak geconfronteerd met patiënten of cliënten die hun eigen belangen niet goed meer kunnen behartigen of overzien. Bijvoorbeeld omdat iemand gaat dementeren of omdat er sprake is van verslavingsproblematiek. Daarbij is het de vraag of iemand wilsonbekwaam is. Als iemand wilsonbekwaam is bevonden, is het in principe de bedoeling dat er een vertegenwoordiger namens de patiënt optreedt. Dat kan een familielid zijn, iemand die eerder door de patiënt is aangewezen (een gemachtigde) of een door de kantonrechter benoemde mentor, bewindvoerder of curator. Maar ook dat kan behoorlijke hersenkrakers opleveren. In de praktijk blijkt dat zorgaanbieders en zorgverleners steeds vaker knelpunten ervaren in situaties waarin patiënten hun eigen belangen niet goed kunnen behartigen. Denk daarbij aan: Er is geen vertegenwoordiger beschikbaar, omdat niemand de patiënt wil of kan vertegenwoordigen; De vertegenwoordigers vanuit de familie hebben onderling discussie over behandelbeslissingen of andere aangelegenheden of nemen geen verantwoordelijkheid; De wettelijk of familiaire vertegenwoordigers kennen hun taken en bevoegdheden niet voldoende of voeren hun taken niet voldoende uit; De vertegenwoordigers nemen beslissingen die in strijd zijn met het belang van de patiënt; De zorgverlener worstelt met de vraag of een patiënt zelfstandig kan beslissen of daartoe niet meer in staat is. Tijdens dit kosteloze digitale kennisseminar op 30 augustus 2022 om 16.00 uur staan wij uitvoerig stil bij de juridische verplichtingen en taken van (wettelijke) vertegenwoordigers, maar ook bij de juridische positie van zorgverleners en zorginstellingen. Ook gaan wij in op vragen als: hoe zit het met de schriftelijk gemachtigde? hoe ga je om met twijfel over de wilsbekwaamheid van de patiënt? wat zijn de juridische mogelijkheden als zorginstelling? Heeft u als zorgaanbieder of zorgverlener te maken met vertegenwoordiging van patiënten/cliënten? Dan mag u dit kennisseminar niet missen. Datum en aanmelden Het kennisseminar heeft helaas al plaatsgevonden. Zorgseminar gemist? Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.
 •  

  Kennisseminar: Wtza – ervaringen en stand van zaken

  De Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) is op 1 januari 2022 in werking getreden. Daarmee is grotendeels de WTZi (Wet toelating zorginstellingen) vervallen. In dit kennisseminar vatten wij de hoofdlijnen van de Wtza samen, zoals de regels inzake vergunningplicht, meldplicht, toezicht en jaarverantwoording. Wij gaan ook in op de actualiteiten. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Wat zijn de knelpunten? En is er al relevante jurisprudentie? Ook staan wij uitvoerig stil bij de jaarverantwoording, nu daar nog steeds veel over te doen is. Datum en aanmelden Het kennisseminar heeft helaas al plaatsgevonden. Zorgseminar gemist? Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.
 •  

  Kennisseminar: Regionale samenwerking in de zorg, wat is de beste vorm?

  De behoefte aan samenwerking in de zorg – zowel mono – als multidisciplinair – krijgt steeds meer aandacht. De mantra van dit moment is: “Juiste zorg op de juiste plek”.  Wat komt daarvan terecht? Inmiddels zijn er al diverse regionale samenwerkingsvormen. Integrale zorg dwingt marktpartijen ook om multidisciplinair te gaan samenwerken, bijvoorbeeld in de geboortezorg. De voordelen van samenwerking zijn legio. Denk aan: ervaringen uitwisselen; inkoopvoordelen verkrijgen; synergievoordelen; taakherschikking; afstemming met andere disciplines; communicatiekanaal richting verzekeraars en gemeenten; gebruik van Big Data; verlaging transactiekosten; één geluid; gezamenlijk verweer; en last but not least: betere kwaliteit van zorg! Vaak is de vraag: wat mag wel en wat mag niet? In de praktijk blijkt dat heel veel wel mag. In dit kennisseminar gaan wij in op de vraag welke vormen van samenwerking succesvol zijn en vooral wat wel en niet mag. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt online plaats op 8 november 2022 vanaf 16.00 uur. Sprekers zijn Lex Geerts van Eldermans|Geerts Advocaten en Inge Schoenmakers en Peter Dohmen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deelname is kosteloos. Vul onderstaand formulier in om u aan te melden. Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Contractering in de Zvw: juridische aandachtspunten en rechten en plichten bij contractering

  Juridische aspecten contractering en rechten/plichten verzekeraars en zorgaanbieders De overheid en zorgverzekeraars willen toe naar steeds meer ‘gecontracteerde zorg’: het percentage zorgaanbieders met een overeenkomst moet omhoog. Bij de contractering met zorgverzekeraars spelen – naast goede onderhandelingstactieken en onderhandelingstechnieken – de nodige juridische elementen een rol. In dit kennisseminar gaan wij in op deze juridische aspecten bij contractering met zorgverzekeraars en staan wij stil bij de rechten en verplichtingen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Wij besteden daarbij ook aandacht aan relatief ‘nieuwe’ manieren van inkopen in de Zorgverzekeringswet, zoals trajecten die lijken op formele aanbestedingsprocedures maar dat – volgens de zorgverzekeraars – niet zijn. Waarde van het inkoopbeleid Verder wordt het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars, dat jaarlijks op 1 april verschijnt, steeds belangrijker. Tijdens het kennisseminar wordt besproken welke juridische betekenis dit inkoopbeleid heeft en wat zorgaanbieders ertegen kunnen of moeten doen, indien zij zich niet kunnen vinden in bepaalde elementen in het inkoopbeleid. Niet-contracteren: wat dan? Daarnaast zien wij dat in sommige zorgsoorten zorgaanbieders lastig in aanmerking komen voor een overeenkomst, of dat de zorgaanbieder er juist zelf voor kiest om niet te contracteren. Ook die beslissing heeft juridische gevolgen, waarbij wij stil zullen staan tijdens dit kennisseminar. Regelgeving In de regelgeving zijn vereisten opgenomen, waaraan zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich tijdens het contracteringsproces moeten houden. Denk, naast de algemene regels uit het Burgerlijk Wetboek, aan de regeling Transparantie Zorginkoopproces Zvw van de NZa. Tijdens het kennisseminar wordt ingegaan op de eisen in deze regeling en de betekenis daarvan. Rechtspraak Verder staan wij stil bij leidende en ook actuele jurisprudentie over de rechten van zorgaanbieders en verplichtingen van zorgverzekeraars bij contractering. Zo blijkt uit recente jurisprudentie dat zorgverzekeraars een transparant, objectief en non-discriminatoir inkoopbeleid moeten hanteren, maar komt dat ook uit de verf? Kennisseminar Tijdens dit kennisseminar gaan wij in op vragen als: Welke rechten en verplichtingen bij zorgcontractering vloeien voort uit rechtspraak en regelgeving, voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars? Welke juridische mogelijkheden heeft de zorgaanbieder die zich niet kan vinden in nieuwe elementen in het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar? Welke juridische argumenten kunnen de zorgaanbieder helpen in het contracteringsproces? Wat zijn de voor- en nadelen van contracteren en aan welke verplichtingen moeten gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders voldoen? Datum en aanmelden Het kennisseminar heeft helaas al plaatsgevonden. Zorgseminar gemist? Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.
 •  

  Kennisseminar: Wonen en zorg

  Scheiden van Wonen en Zorg, een veelgehoorde term. Bij het scheiden van wonen en zorg is de organisatie van wie een cliënt de woning huurt vaak niet dezelfde organisatie is als waarvan de cliënt de zorg ontvangt. De woningcorporaties moeten zich concentreren op het verhuren van woningen en de zorgorganisatie op de zorg voor cliënten. Hoewel dit duidelijk lijkt, zijn er veel grijze gebieden. De woningcorporatie beslist over het gebruik van de ruimtes en welke huur hiervoor moet worden betaald. Maar zorginstellingen krijgen niet altijd de huisvestingscomponent vergoed voor cliënten met een lagere zorgindicatie, omdat deze zorg ook extramuraal geleverd zou kunnen worden. Dit leidt dan vaak tot leegstand of ingewikkelde huurrechtkwesties. Tijdens dit seminar wordt ingegaan op de juridische aspecten van de verschillende huurregimes, de rol van een zorginstelling als verhuurder en als huurder/onderverhuurder en de (on)mogelijkheid van een koppelverkoopbeding tussen woningcorporatie en zorginstelling. Ook wordt stil gestaan bij de jurisprudentie omtrent huurbescherming in huur/zorgrelaties en andere perikelen in de praktijk. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt digitaal plaats op 10 mei 2022 om 16:00 uur. Sprekers zijn Lex Geerts en Demi van Rossenberg. Zorgseminar gemist? Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.
 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief