Overzicht Seminar

 •  

  Kennisseminar: Wet normering topinkomens in de zorg

  In dit webinar gaan wij in op de Wet Normering Topinkomens (WNT). Ook in de zorgsector is deze wet van groot belang. En lang niet altijd is duidelijk of de WNT van toepassing is en voor welke functies de WNT het inkomen maximeert. In het webinar staan wij stil bij toepassing van de WNT in de zorg, onder andere door bespreking van de volgende aspecten: Wanneer is de WNT van toepassing?; Wanneer kan je aan worden gemerkt als topfunctionaris in de zin van de WNT?; Hoe zit het met de WNT en onderaannemers?; Kan de WNT doorwerken in andere vennootschappen van een concern?; Wat zijn de gevolgen van het niet of verkeerd toepassen van de WNT? Daarbij zullen wij meerdere praktijkvoorbeelden aanhalen, om zo de mogelijke knelpunten aan te duiden. Tot slot staan we stil bij de voorgenomen wijziging van de WNT. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt digitaal plaats op 14 mei 2024 om 15:00 uur. Sprekers zijn Elize Breugem en Demi van Rossenberg. U kunt zich aanmelden voor dit webinar door onderstaand formulier in te vullen.   Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Zorginkoopbeleid Wet langdurige zorg 2025

  Kennisnemen van het inkoopbeleid voor de langdurige zorg is onontbeerlijk als zorgaanbieders in aanmerking willen komen voor een overeenkomst met het zorgkantoor voor het leveren van langdurige zorg. Als niet aan alle daarin genoemde voorwaarden wordt voldaan, is de kans namelijk groot dat er een afwijzing volgt. In 2023 is een landelijke visie gepubliceerd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN), alsook een (vaak meerjarig) regionaal inkoopbeleid door alle zorgkantoren afzonderlijk. De landelijke visie vormt het uitgangspunt voor het regionaal inkoopbeleid van de zorgkantoren. In het regionaal inkoopbeleid wordt onder andere aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de langdurige zorg en verschillende doelen voor de komende jaren, maar ook de voorwaarden voor een overeenkomst. Hiermee is het regionaal inkoopbeleid, in tegenstelling tot voorgaande jaren, het belangrijkste document voor zorgaanbieders die willen deelnemen aan de inkoopprocedure om een overeenkomst met het zorgkantoor te bemachtigen of die gecontracteerd willen blijven. Tijdens het kosteloze online kennisseminar op 11 juni 2024 staan wij stil bij de belangrijkste punten uit het inkoopbeleid, alsook eventuele aanvullingen / ontwikkelingen voor 2025. Moet er bijvoorbeeld nog een statutenwijziging doorgevoerd worden en is de Governancecode Zorg 2022 wel geïmplementeerd? En heeft u een cliëntenraad, als dat voor u verplicht is? Wat moet er precies allemaal geregeld worden? In dit kennisseminar informeren wij u over: Belangrijkste punten inkoopdocumentatie; Belangrijkste punten per zorgkantoor; Andere tips en tricks over de contractering, waarbij er ook gelegenheid is om uw praktijkvragen te stellen. Bent u als zorgaanbieder van plan in te schrijven voor een Wlz-overeenkomst voor 2025? Dan mag u dit seminar niet missen. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt digitaal via Zoom plaats op 11 juni 2024 om 15:00 uur. Spreker is Elize Breugem. Vul onderstaand formulier in om u aan te melden. Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Hoe om te gaan met claims en klachten door patiënten

  Sinds de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (de ‘Wkkgz’) moeten zorgaanbieders voorzien in een laagdrempelige regeling ten aanzien van de klachtafhandeling. Doel daarvan is zoveel mogelijk te bemiddelen. Daarom is een klachtenfunctionaris verplicht. In de praktijk zien wij regelmatig dat cliënten ontevreden zijn met de reactie van de zorgaanbieder en dat zij naar de geschillencommissie stappen. In dit webinar gaan wij in op de vraag hoe om te gaan met klachten door patiënten. De volgende aspecten komen onder meer aan bod: Waar moeten zorgaanbieders rekening mee houden bij het opstellen van een klachtenregeling? Wat is de rol van de klachtenfunctionaris? Hoe te reageren op klachten van patiënten? Wat is de rol van de geschillencommissie en hoe oordeelt deze? Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt online plaats op 9 juli 2024 om 15:00 uur. Sprekers zijn Vivian Slotboom en Joekie van Gogh. Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.   Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Zorginkoopbeleid Zorgverzekeraars 2025

  Zorgverzekeraars publiceren ieder jaar op 1 april welk beleid zij op diverse gebieden van de zorg zullen gaan voeren. Zorgverzekeraars doen dit omdat zij daartoe op basis van NZa regelgeving toe verplicht zijn. Waar in het verleden sprake was van wollige, redelijk abstract geformuleerde beleidsuitgangspunten, worden deze steeds concreter. Dat is belangrijk, omdat zorginkoopbeleid niet vrijblijvend is. Zorginkoopbeleid beperkt de verzekeraars in de ruimte om daarna nog wijzigingen aan te brengen. Volgens de regels van NZa moeten die immers tijdig worden aangekondigd en gemotiveerd. Daarnaast is het zorginkoopbeleid ook een graadmeter voor welke tendensen er spelen. In de jurisprudentie wordt de laatste jaren ook steeds meer waarde gehecht aan het zorginkoopbeleid. Zo is in de jurisprudentie bevestigd dat het zorginkoopbeleid transparant, objectief en non-discriminatoir moet zijn. Daarnaast kunnen bepaalde contracteringsbeslissingen van zorgverzekeraars aan het inkoopbeleid worden getoetst en kunnen zorgaanbieders daar onder omstandigheden ook een beroep op doen. Bijvoorbeeld indien zij van mening zijn dat zij ten onrechte worden uitgesloten van contractering of zij zich op andere gronden niet kunnen vinden in bepaalde beslissingen van de verzekeraar wat betreft de contractering. Ieder jaar analyseren wij het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraars en maken daarvan een samenvatting voor de bij ons aangesloten zorgaanbieders en instellingen. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt digitaal via Zoom plaats op 9 april 2024 om 15:00 uur.  Sprekers zijn Karik van Berloo, Daniël Post en Joep Duijzings. Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Het medisch beroepsgeheim; aandachtspunten en actualiteiten

  Behandelaren in de zorg hebben op grond van meerdere wetten (de AVG, de WGBO, de Jeugdwet en de Wmo) de plicht om geen informatie over de behandeling te delen met derden, anders dan met toestemming van de cliënt. Dit uitgangspunt is de meeste zorgverleners bekend, maar de praktijk levert vaak lastige dilemma’s op. In dit webinar gaan we in op het beroepsgeheim en de meest voorkomende praktijkdilemma’s op dit punt. Tijdens dit seminar op 12 maart 2024 komt onder meer het volgende aan bod:   Het beroepsgeheim; ten aanzien van welke informatie geldt dat? Hoe om te gaan met informatieverstrekking aan familieleden, contactpersonen, vertegenwoordigers en andere derden? De regels omtrent het delen van informatie met andere behandelaren binnen en buiten de zorginstelling. Het doorbreken van het beroepsgeheim bij een conflict van plichten, zoals kennis van een misdrijf, overtreding of fraude. Het doorbreken van het beroepsgeheim op verzoek van de Officier van Justitie. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt online plaats op 12 maart 2024 om 15:00 uur. Sprekers zijn Emma boonstra en Vivian Slotboom. Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.   Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Actualiteiten nieuwe wetgeving in de zorg

  De zorg is een enorm gereguleerde markt die continue in ontwikkeling is. Dat geldt ook voor de wet- en regelgeving in de zorg; soms verandert wetgeving als gevolg van ontwikkelingen in de markt, maar minstens net zo vaak moet de markt zich aanpassen aan veranderende regels. Nieuwe wetgeving Tijdens het webinar zal worden stilgestaan bij recent ingevoerde wetgeving en aanhangige wetsvoorstellen die relevant zijn voor zorgorganisaties en/of zorgprofessionals.  Te denken valt aan: De Wet bevorderen contracteren De Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) De Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) Wet kwaliteitsregistraties zorg De Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen De Wet invloed van zorgverleners Wet zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning Afhankelijk van de actualiteit zullen ook andere wetten en wetsvoorstellen worden besproken. Onderwerpen en vragen Vragen die tijdens het kennisseminar op 9 januari 2024 aan de orde zullen komen zijn onder meer: Wat houdt het wetsvoorstel of de wet in? Wat zijn de kernaspecten van de wet? Per welke datum geldt de wet of zal de wet in werking treden? Wat is de impact op zorgorganisaties en/of zorgprofessionals? Zijn er zaken waarmee zorgorganisaties rekening kunnen of moeten houden, gelet op de juist ingevoerde of aanstaande wetgeving? Ook zullen tips & tricks en do’s en don’ts gedeeld worden hoe zorgaanbieders het best kunnen omgaan met bepaalde wetgeving. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt online plaats op 9 januari 2024 om 15:00 uur.  Sprekers zijn Elize Breugem, Joep Duijzings en Daniël Post. Aanmelden kan door het invullen van onderstaand formulier.   Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Vertegenwoordiging hoe om te gaan met praktische en juridische problematiek

  Zorgaanbieders en zorgverleners worden vaak geconfronteerd met patiënten of cliënten die hun eigen belangen niet goed meer kunnen behartigen of overzien. Bijvoorbeeld omdat iemand gaat dementeren of omdat er sprake is van verslavingsproblematiek. Daarbij is het de vraag of iemand wilsonbekwaam is. Als iemand wilsonbekwaam is bevonden, is het in principe de bedoeling dat er een vertegenwoordiger namens de patiënt optreedt. Dat kan een familielid zijn, iemand die eerder door de patiënt is aangewezen (een gemachtigde) of een door de kantonrechter benoemde mentor, bewindvoerder of curator. Maar ook dat kan behoorlijke hersenkrakers opleveren. In de praktijk blijkt dat zorgaanbieders en zorgverleners steeds vaker knelpunten ervaren in situaties waarin patiënten hun eigen belangen niet goed kunnen behartigen. Denk daarbij aan: Er is geen vertegenwoordiger beschikbaar, omdat niemand de patiënt wil of kan vertegenwoordigen; De vertegenwoordigers vanuit de familie hebben onderling discussie over behandelbeslissingen of andere aangelegenheden of nemen geen verantwoordelijkheid; De wettelijk of familiaire vertegenwoordigers kennen hun taken en bevoegdheden niet voldoende of voeren hun taken niet voldoende uit; De vertegenwoordigers nemen beslissingen die in strijd zijn met het belang van de patiënt; De zorgverlener worstelt met de vraag of een patiënt zelfstandig kan beslissen of daartoe niet meer in staat is. Tijdens dit kosteloze digitale kennisseminar op 8 augustus 2023 om 15.00 uur staan wij uitvoerig stil bij de juridische verplichtingen en taken van (wettelijke) vertegenwoordigers, maar ook bij de juridische positie van zorgverleners en zorginstellingen. Ook gaan wij in op vragen als: hoe zit het met de schriftelijk gemachtigde? hoe ga je om met twijfel over de wilsbekwaamheid van de patiënt? wat zijn de juridische mogelijkheden als zorginstelling? Heeft u als zorgaanbieder of zorgverlener te maken met vertegenwoordiging van patiënten/cliënten? Dan mag u dit kennisseminar niet missen. Datum en aanmelden Dit webinar heeft reeds plaatsgevonden.  Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Rol Functionaris Gegevensbescherming (FG)

  Verplichting Zorgaanbieders die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken (zoals gezondheidsgegevens) zijn verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG houdt toezicht op de naleving van de privacywet door een zorgaanbieder. Ook als een FG niet verplicht is, kan het goed zijn er wel een aan te stellen. Onderwerpen Tijdens dit online kennisseminar staan wij stil bij onder meer de volgende onderwerpen ten aanzien van de FG: Wanneer is een FG verplicht? Wat zijn de taken van een FG? Wat zijn de eisen die worden gesteld aan een FG? Welke positie neemt de FG in binnen de organisatie? Knelpunten uit de praktijk Daarnaast wordt tijdens dit online kennisseminar stilgestaan bij een aantal veelvoorkomende knelpunten voor FG’s. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met beperkte tijd en toegang tot informatie? En hoe kan een FG de onafhankelijke rol goed vervullen? Wij geven tips uit de praktijk. Actualiteiten Wij gaan ook in op de actualiteiten. Zo is bijvoorbeeld van belang dat de FG op de hoogte is van de ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving en actualiteiten. Een van de relevante wetten in dit kader is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) die op 1 juli 2023 in werking zal treden. Wij staan stil bij de hoofdlijnen en relevante zaken voor zorgaanbieders en de FG. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt online plaats op 12 december 2023 om 15:00 uur.  Sprekers zijn Demi van Rossenberg en Nina Amini Abyaneh. Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.   Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Wonen en zorg

  Scheiden van Wonen en Zorg, een veelgehoorde term. Bij het scheiden van wonen en zorg is de organisatie van wie een cliënt de woning huurt vaak niet dezelfde organisatie als waarvan de cliënt de zorg ontvangt. De woningcorporaties moeten zich immers concentreren op het verhuren van woningen en de zorgorganisatie op de zorg voor cliënten. Hoewel dit duidelijk lijkt, zijn er veel grijze gebieden en mogelijke complicaties. Zo doen zich in de praktijk veel situaties voor waarin een bewoner zich onttrekt aan zorg of veel overlast veroorzaakt, maar zich kan beroepen op huurbescherming. De huur duurt voort, terwijl de zorg wél kan worden beëindigd. Tijdens dit webinar wordt stilgestaan bij de jurisprudentie omtrent huurbescherming in huur/zorgrelaties en andere perikelen in de praktijk. Verder wordt in dit webinar ingegaan op de juridische aspecten van de verschillende huurregimes, de rol van een zorginstelling als verhuurder en als huurder/onderverhuurder en de (on)mogelijkheid van een koppelverkoopbeding tussen woningcorporatie en zorginstelling. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt digitaal plaats op 14 november 2023 om 15:00 uur. Sprekers zijn Vivian Slotboom en Demi van Rossenberg. Aanmelden voor het webinar doet u door het onderstaande formulier in te vullen.   Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders)

  Verplichtingen De Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) is op 1 januari 2022 in werking getreden. Sommige verplichtingen golden al, maar voor de meeste zorgaanbieders geldt dat zij eind dit jaar (2023) aan de (meeste) verplichtingen moeten voldoen. Tijdens dit online kennisseminar gaan wij in hoofdlijnen in op de verplichtingen op grond van de Wtza, zoals de regels inzake de meldplicht, vergunningplicht, intern toezicht en de financiële verplichtingen. Over dit laatste is (nog steeds) veel te doen. Zie ook onze Wtza-pagina over de verplichtingen en onze artikelen hierover. Actualiteiten Wij gaan ook in op de actualiteiten. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Wat zijn de knelpunten? En is er al relevante jurisprudentie? Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt online plaats op 12 september 2023 om 15:00 uur.  Sprekers zijn Vivian Slotboom en Nina Amini Abyaneh. Dit webinar heeft reeds plaatsgevonden.  Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Controles door zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeente

  Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten voeren meer en meer materiële controles en fraudeonderzoeken uit bij zorgaanbieders. Zorgverzekeraars doen dit in het kader van de Zorgverzekeringwet, zorgkantoren voor de langdurige zorg en gemeenten voor de Wmo en de Jeugdwet. Over controles is het nodige opgenomen in wet- en regelgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Regeling langdurige zorg en de Regeling zorgverzekering. Ook meer algemene wetgeving, zoals het Burgerlijk Wetboek en de AVG, zijn van toepassing. Daarnaast zijn er vele documenten van allerlei instanties die van belang zijn, zoals het Protocol Materiële Controle van Zorgverzekeraars Nederland. Praktijk en bevoegdheden van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten Tijdens het kennisseminar zal op deze regelgeving worden ingegaan, maar zal ook worden besproken op welke wijze zorgfinanciers in de praktijk met controles omgaan. Daarbij leert de ervaring dat zorgaanbieders zelf de nodige invloed kunnen uitoefenen op de controles en onderzoeken en daarmee ook op de conclusies die de zorgfinanciers trekken. Daarvoor zullen praktische tips en tricks worden gegeven. Zorgfinanciers hebben de nodige bevoegdheden gekregen om controles uit te voeren en controle-instrumenten toe te passen. In de praktijk komt het ook voor dat zorgfinanciers verder gaan dan hun bevoegdheden eigenlijk reiken. Daarbij kunnen rechten van zorgaanbieders en cliënten/patiënten onder druk komen te staan. Ook dat onderwerp zal tijdens het kennisseminar worden toegelicht. Daarnaast zal worden stilgestaan bij de bijzondere positie van een controle door een gemeente. Een gemeente heeft immers niet alleen civielrechtelijke mogelijkheden, zoals zorgverzekeraars en zorgkantoren ook hebben, een gemeente kan ook via bestuursrechtelijk toezicht zaken afdwingen. Dat is een totaal ander kader. Omdat gemeenten ook bestuursrechtelijke bevoegdheden hebben, is niet altijd duidelijk of de gemeente een controle uitoefent op basis van de overeenkomst, of optreedt als toezichthouder op basis van de wet. Onderwerpen en vragen Vragen die tijdens het kennisseminar, op 17 oktober 2023, aan de orde zullen komen, zijn onder meer: Welke bevoegdheden hebben zorgfinanciers bij materiële controles? Aan welke regels moeten de zorgfinanciers zich houden? Welke rechten heeft de zorgaanbieder bij een controle? Is een zorgaanbieder verplicht mee te werken? Welke informatie moet de zorgaanbieder verstrekken? Hoe zit het met de privacy van patiënten/cliënten in het kader van de AVG? Welke consequenties kunnen controles hebben voor zorgaanbieders, en hoe kan de zorgaanbieder daar het best tegen ageren? Wat is het verschil tussen bestuursrechtelijk toezicht en een contractuele controle bij een gemeente. Ook zullen tips & tricks en do’s en don’ts gedeeld worden hoe zorgaanbieders het best kunnen omgaan met een controle. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt online plaats op 17 oktober 2023 om 15:00 uur.  Sprekers zijn Karik van Berloo en Daniël Post. Dit webinar heeft reeds plaatsgevonden.  Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Wetvoorstel Integere Bedrijfsvoering Zorg

  Terwijl de discussie over de Wtza-jaarverantwoordingsplicht nog vers is heeft de regering alweer een nieuwe zorgwet aangekondigd: de Wet Integere Bedrijfsvoering Zorg en Jeugdhulpaanbieders (Wibz). Deze Wet introduceert nieuwe en soms vergaande regels op het gebied van winstuitkering, voorkoming van tegenstrijdig belangen en weigerings- en intrekkingsgronden voor de Wtza-vergunning. In dit kennisseminar gaan wij in op de hoofdlijnen van de Wibz en wat het voor de praktijk kan gaan betekenen. Datum en aanmelden Het kennisseminar vindt digitaal via Zoom plaats op 14 februari 2023 vanaf 15.00 uur. Sprekers zijn Céline Peersman en Daniël Post. Deelname is kosteloos. Zorgseminar gemist? Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.
 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief