Overzicht Seminar

 •  

  Kennisseminar: Wonen en zorg

  Scheiden van Wonen en Zorg, een veelgehoorde term. Bij het scheiden van wonen en zorg is de organisatie van wie een cliënt de woning huurt vaak niet dezelfde organisatie is als waarvan de cliënt de zorg ontvangt. De woningcorporaties moeten zich concentreren op het verhuren van woningen en de zorgorganisatie op de zorg voor cliënten. Hoewel dit duidelijk lijkt, zijn er veel grijze gebieden. De woningcorporatie beslist over het gebruik van de ruimtes en welke huur hiervoor moet worden betaald. Maar zorginstellingen krijgen niet altijd de huisvestingscomponent vergoed voor cliënten met een lagere zorgindicatie, omdat deze zorg ook extramuraal geleverd zou kunnen worden. Dit leidt dan vaak tot leegstand of ingewikkelde huurrechtkwesties. Tijdens dit seminar wordt ingegaan op de juridische aspecten van de verschillende huurregimes, de rol van een zorginstelling als verhuurder en als huurder/onderverhuurder en de (on)mogelijkheid van een koppelverkoopbeding tussen woningcorporatie en zorginstelling. Ook wordt stil gestaan bij de jurisprudentie omtrent huurbescherming in huur/zorgrelaties en andere perikelen in de praktijk. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt digitaal plaats op 10 mei 2022 om 16:00 uur. Sprekers zijn Lex Geerts en Demi van Rossenberg. Vul onderstaand formulier in om u aan te melden. Aanmeldformulier
 •  

  Kennisseminar: Toezicht door externe toezichthouders in de zorg (IGJ, NZa, gemeenten)

  Toezichthouders en onderzoeken Het Nederlandse zorgstelstel kent de nodige toezichthouders. Zo houden onder meer de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de gemeenten toezicht op zorgaanbieders en zorginstellingen. De NZa, de IGJ en de gemeenten voeren meer en meer controles en onderzoeken uit bij zorgaanbieders. Deze toezichthouders focussen zich daarbij op de naleving van andere wetgeving en andere typen zorgaanbieders. In grote lijnen hebben de NZa, de IGJ en de gemeenten echter dezelfde bevoegdheden. Bevoegdheden De bevoegdheden die de toezichthouders wettelijk toebedeeld hebben gekregen, zijn vrij omvangrijk. Toezichthouders mogen hun bevoegdheden echter maar binnen bepaalde bandbreedtes en onder bepaalde omstandigheden inzetten. In de praktijk zien wij dat toezichthouders hier wisselend mee omgaan: sommige toezichthouders gaan terughoudend om met hun bevoegdheden en wenden deze enkel aan indien het noodzakelijk is, bij andere toezichthouders is weinig overleg mogelijk en wordt medewerking eerder afgedwongen. Wet- en regelgeving Over toezicht en onderzoeken is het nodige opgenomen in wet- en regelgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Algemene wet bestuursrecht, waarin de algemene bevoegdheden van de toezichthouders zijn opgenomen. Ook de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Wmo, Wlz, Zvw en Jeugdwet zijn van belang. Daarnaast zijn de nodige regels opgenomen in kwaliteitswetten zoals de Wkkgz. Sancties en rol zorgaanbieder in proces Toezichthouders hebben naar uitgebreide bevoegdheden, ook een uitgebreid sanctie-instrumentarium. Toezichthouders kunnen bijvoorbeeld bestuursrechtelijke maatregelen treffen, zoals het opleggen van een aanwijzing of een last onder dwangsom, of een meer punitieve sanctie als een bestuurlijke boete. Zorgaanbieders hebben, anders dan zij vaak denken, een belangrijke rol en stem in het toezichtsproces. Dit begint al bij het toezichtsbezoek, maar ook in de fases daarna is van belang op welke wijze de zorgaanbieder zich opstelt en op welke wijze hij zijn medewerking aan het onderzoek verleent. De basis daarbij is om goed te weten wat de juridische rechten en verplichtingen zijn bij een controle of onderzoek door een toezichthouder. Uiteindelijk heeft de zorgaanbieder daarmee ook invloed op de eventuele consequenties die een onderzoek voor hem kunnen hebben. Onderwerpen en vragen Vragen die tijdens het seminar/webinar aan de orde zullen komen, zijn onder meer: Welke bevoegdheden hebben toezichthouders? Aan welke regels moeten de toezichthouders zich houden? Welke rechten heeft de zorgaanbieder bij het toezicht en de onderzoeken? Welke wetten spelen daarbij een rol? Is een zorgaanbieder verplicht mee te werken? Welke informatie moet de zorgaanbieder verstrekken? Hoe zit een toezichtstraject er in de praktijk uit, en welke rol heeft de zorgaanbieder daarin? Welke consequenties kunnen toezichtstrajecten hebben voor zorgaanbieders, en hoe kan de zorgaanbieder daar het best tegen ageren? Deze vragen en meer zullen tijdens het seminar/webinar op 12 juli 2022 worden beantwoord.  Ook zullen tips & tricks en do’s en don’ts gedeeld worden hoe zorgaanbieders het best kunnen omgaan met toezichtstrajecten door externe toezichthouders. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt plaats op 12 juli 2022 vanaf 16.00 uur. Sprekers zijn Daniël Post en Demi van Rossenberg. Deelname is kosteloos. Wij organiseren dit kennisseminar gelijktijdig digitaal én in onze seminarruimte achter ons kantoor aan de Driebergseweg 16C, 3708 JB Zeist. In het aanmeldformulier kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat: digitale aanwezigheid of fysieke aanwezigheid in Zeist. Afhankelijk van de aanmeldingen en de opgegeven voorkeuren kunnen wij besluiten het kennisseminar geheel online te verzorgen. Vul onderstaand formulier in om u aan te melden. Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Zorginkoopbeleid Wet langdurige zorg 2023

  Kennisnemen van het inkoopbeleid voor de langdurige zorg is onontbeerlijk als zorgaanbieders in aanmerking willen komen voor een overeenkomst voor het leveren van langdurige zorg. Als niet aan alle daarin genoemde voorwaarden wordt voldaan, is de kans namelijk groot dat er een afwijzing volgt. In 2020 hebben de zorgkantoren het zorginkoopbeleid voor 2021-2023 gepubliceerd. Na veel discussie en zelfs een kort gedingprocedure is het inkoopbeleid aangepast en in 2021 aangevuld. Gebruikelijk is dat er ieder jaar een aanvulling op het inkoopbeleid door de zorgkantoren wordt gepubliceerd, meestal rond het eind van de maand mei. Daarin wordt onder andere aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de langdurige zorg en verschillende doelen voor de komende jaren, maar ook zaken als de inkoopprocedure kunnen worden aangevuld. Deze informatie is van groot belang voor zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst langdurige zorg voor de komende jaren. Reden genoeg dus om kennis te nemen van het Wlz inkoopbeleid en eventuele  aanvullingen daarop voor het jaar 2023 en te horen wat dat voor u kan betekenen. Moet er bijvoorbeeld nog een statutenwijziging doorgevoerd worden en is de Governancecode Zorg 2017 wel geïmplementeerd? En heeft u een cliëntenraad, als dat voor u verplicht is? Wat er moet er precies allemaal geregeld worden? In dit kosteloze zorgwebinar op 7 juni 2022 informeren wij u over: Introductie Wet langdurige zorg; Actualiteiten langdurige zorg; Spelers in de Wlz; Actualiteiten Wlz-inkoopprocedure; Uitleg belangrijkste punten inkoopdocumentatie 2021-2023 en eventuele aanvulling voor 2023; Belangrijkste punten per zorgkantoor; Andere tips en tricks over de contractering, waarbij er ook gelegenheid is om uw praktijkvragen te stellen. Bent u als zorgaanbieder van plan in te schrijven voor een Wlz-overeenkomst voor 2023? Dan mag u dit zorgwebinar niet missen. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt digitaal plaats op 7 juni 2022 om 16:00 uur. Sprekers zijn Elize Breugem en Nina Amini Abyaneh. Vul onderstaand formulier in om u aan te melden. Aanmeldformulier Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.
 •  

  Kennisseminar: Zorginkoopbeleid Zorgverzekeraars 2023

  Sinds 2016 zijn zorgverzekeraars, op basis van NZa regelgeving, verplicht om elk jaar op uiterlijk 1 april het zorginkoopbeleid voor het komende jaar of de komende jaren op diverse gebieden van de zorg te publiceren. Het betreft zorg die wordt gefinancierd op basis van de Zorgverzekeringswet. Sinds de invoering van deze verplichting nemen verzekeraars dit steeds serieuzer. Waar in het verleden sprake was van wollige, redelijk abstract geformuleerde, beleidsuitgangspunten, worden deze steeds concreter. En dat beperkt ook de verzekeraars in de ruimte om daarna nog wijzigingen aan te brengen. Volgens de regels van NZa moeten die immers tijdig worden aangekondigd en gemotiveerd. Het zorginkoopbeleid van de verzekeraars geeft niet alleen concreet aan wat er staat te gebeuren per zorgsoort, maar geeft ook aan welke tendensen er spelen. De laatste jaren wordt – ook in de jurisprudentie – steeds meer waarde gehecht aan het zorginkoopbeleid. Niet alleen dient het zorginkoopbeleid volgens de rechtspraak transparant, objectief en non-discriminatoir te zijn, ook kunnen bepaalde contracteringsbeslissingen van zorgverzekeraars aan het inkoopbeleid worden getoetst. Zorgaanbieders kunnen daar onder omstandigheden dus ook een beroep op doen indien zij zich niet kunnen vinden in bepaalde beslissingen van de verzekeraar wat betreft de contractering. Wij analyseren jaarlijks het zorginkoopbeleid van de verzekeraars en maken daarvan een samenvatting voor de bij ons aangesloten zorgaanbieders en instellingen. Los daarvan is het goed om een overzicht te hebben van de ontwikkelingen in de diverse zorgsoorten. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt online plaats op 12 april 2022 om 16:00 uur.  Sprekers zijn Lex Geerts, Karik van Berloo, Daniël Post, Céline Peersman. Zorgseminar gemist? Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.
 •  

  Wtza per 1 januari 2022: wat betekent het voor de zorgorganisatie?

  Zoals inmiddels voor veel zorgaanbieders bekend is, is per 11 februari 2021 de (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) aangenomen. Deze nieuwe wetten zullen, wanneer in werking getreden, diverse nieuwe verplichtingen met zich mee brengen. De Wtza heeft een breder toepassingsbereik dan de op dit moment geldende WTZi, waardoor meer bijvoorbeeld  zorgaanbieders hieronder zullen vallen. Een belangrijke wijziging is de nieuwe meldplicht voor alle zorgaanbieders, zodat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meer zicht krijgt op de zorgverleners binnen de Zvw en Wlz. Ook geldt er een vergunningsplicht voor een bepaalde groep zorgverleners. Opvallend is dat de Wtza zowel bepalingen voor nieuwe, als voor bestaande zorgaanbieders heeft opgenomen. Ook zorgaanbieders die al een tijdje aan de slag zijn, zullen dus moeten beoordelen wat de Wtza voor hen betekent. In dit kennisseminar op 9 november 2021 zullen wij bespreken welke veranderingen de zorgaanbieders kunnen verwachten. Daarbij gaan wij in ieder geval in op de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de Wtza, en bespreken we wat u concreet kan verwachten. We gaan in ieder geval in op: Doel van de nieuwe wet; Meldplicht nieuwe / bestaande zorgaanbieders; Toelatingsprocedure nieuwe / bestaande zorgaanbieders; Verhouding met de bestaande WTZi; Financiële verantwoording kleine zorgaanbieders Controle en toezicht op de Wtza. Datum en aanmelden Het digitale kennisseminar is kosteloos en vindt plaats op 9 november 2021 van 16.00 uur tot 18.00 uur. Sprekers zijn Céline Peersman, Nina Amini Abyaneh en Daniël Post. Deelname is kosteloos. Zorgseminar gemist? Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.
 •  

  Kennisseminar: Wtza en governance in de praktijk

  De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) treedt op 1 januari 2022 in werking en brengt de nodige wijzigingen en verduidelijking in de governance binnen de zorgaanbieders. In het kennisseminar van november 2021 staan wij uitvoerig stil bij de komst van de Wtza en wat deze nieuwe wet aan voorbereiding voor zorgaanbieders betekent. In het daaropvolgende kennisseminar in februari 2022 zullen wij ingaan op de specifieke veranderingen in de governance op grond van de Wtza. In het kader van de vergunningsplicht uit de Wtza gelden namelijk aanvullende en gewijzigde eisen ten aanzien van de governance in zorgorganisaties, die ook invloed hebben op de statuten. Ook veranderen de eisen die worden gesteld aan de interne toezichthouder. Daarbij komt dat in de Wtza zowel bepalingen voor nieuwe, als voor bestaande zorgaanbieders zijn opgenomen. Ook voor zorgaanbieders die een Wtzi-toelating hebben en al een toezichthoudend orgaan geïnstalleerd hebben, zullen dus moeten beoordelen wat de Wtza voor hen betekent. In dit kosteloze kennisseminar op 8 februari 2022 om 16.00 uur zullen wij u informeren over: Doel van de nieuwe wet t.a.v. de governance; Gewijzigde toelatingsprocedure; Eisen aan het toezichthoudend orgaan; Invloed op statuten van zorgorganisaties; Tips voor de praktijk. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt plaats op dinsdag 8 februari 2022 om 16:00 uur.  Sprekers zijn Elize Breugem en Nina Amini Abyaneh. Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.   Zorgseminar gemist? Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.
 •  

  Kennisseminar: Wet bestuur en toezicht rechtspersonen vanaf 1 juli 2021: wat moet u regelen?

  Per 1 juli jl. is er een nieuwe wet in werking getreden: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR heeft tot doel het bestuur en toezicht te verbeteren, iets waar binnen de gezondheidszorg al geruime tijd aandacht voor is. Deze wet is niet alleen in de zorg van belang, maar heeft zeker ook wel gevolgen voor zorgaanbieders. Met name voor de zorgorganisaties die als rechtsvorm een stichting of coöperatie hebben is de WBTR belangrijk. Maar ook voor andere rechtsvormen kan de WBTR wijzigingen met zich mee brengen. Veel zorgaanbieders zullen zich afvragen wat deze nieuwe wet voor hen betekent. Het kan namelijk zo zijn dat er een statutenwijziging moet plaatsvinden om aan de verplichtingen van de WBTR te voldoen. Maar misschien is dat (nog) niet nodig en zijn de verplichtingen uit de WBTR al doorgevoerd in de statuten van de zorgorganisatie. Tijdens dit kosteloze digitale kennisseminar op 2 september 2021 om 16.00 uur staan wij uitvoerig stil bij de komst van de WBTR en de invloed daarvan op zorgaanbieders.  Wij gaan in op vragen als: Wat houdt de WBTR in en wat is het doel van deze nieuwe wet? Welke nieuwe verplichtingen brengt de WBTR met zich? Voor welke zorgaanbieders gelden deze nieuwe verplichtingen? Wanneer is een statutenwijziging nodig? Bent u als zorgaanbieder benieuwd wat de WBTR voor uw zorgorganisatie betekent? Dan mag u dit kennisseminar niet missen. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt digitaal plaats op 2 september 2021 om 16.00 uur.  Sprekers zijn Claudia Zwetsloot en Elize Breugem. Zorgseminar gemist? Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.
 •  

  Kennisseminar: Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg

  Zorgaanbieders en zorgverleners worden vaak geconfronteerd met patiënten of cliënten die hun eigen belangen niet goed meer kunnen behartigen of overzien. Bijvoorbeeld omdat iemand gaat dementeren of omdat er sprake is van verslavingsproblematiek. Daarbij is het de vraag of iemand wilsonbekwaam is. Als iemand wilsonbekwaam is bevonden, is het in principe de bedoeling dat er een vertegenwoordiger namens de patiënt optreedt. Dat kan een familielid zijn, iemand die eerder door de patiënt is aangewezen (een gemachtigde) of een door de kantonrechter benoemde mentor, bewindvoerder of curator. Maar ook dat kan behoorlijke hersenkrakers opleveren. In de praktijk blijkt dat zorgaanbieders en zorgverleners steeds vaker knelpunten ervaren in situaties waarin patiënten hun eigen belangen niet goed kunnen behartigen. Denk daarbij aan: Er is geen vertegenwoordiger beschikbaar, omdat niemand de patiënt wil of kan vertegenwoordigen; De vertegenwoordigers vanuit de familie hebben onderling discussie over behandelbeslissingen of andere aangelegenheden of nemen geen verantwoordelijkheid; De wettelijk of familiaire vertegenwoordigers kennen hun taken en bevoegdheden niet voldoende of voeren hun taken niet voldoende uit; De vertegenwoordigers nemen beslissingen die in strijd zijn met het belang van de patiënt; De zorgverlener worstelt met de vraag of een patiënt zelfstandig kan beslissen of daartoe niet meer in staat is. Tijdens dit kosteloze digitale kennisseminar op 10 augustus 2021 om 16.00 uur staan wij uitvoerig stil bij de juridische verplichtingen en taken van (wettelijke) vertegenwoordigers, maar ook bij de juridische positie van zorgverleners en zorginstellingen. Ook gaan wij in op vragen als: hoe zit het met de schriftelijk gemachtigde? hoe ga je om met twijfel over de wilsbekwaamheid van de patiënt? wat zijn de juridische mogelijkheden als zorginstelling? Heeft u als zorgaanbieder of zorgverlener te maken met vertegenwoordiging van patiënten/cliënten? Dan mag u dit kennisseminar niet missen. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt digitaal plaats op 10 augustus 2021 om 16:00 uur.  Spreker is Elize Breugem. Zorgseminar gemist? Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.
 •  

  Kennisseminar: Aandachtspunten bij contractering met zorgverzekeraars

  Juridische aspecten contractering en rechten/plichten verzekeraars en zorgaanbieders De overheid en zorgverzekeraars willen toe naar steeds meer ‘gecontracteerde zorg’: het percentage zorgaanbieders met een overeenkomst moet omhoog. Bij de contractering met zorgverzekeraars spelen – naast goede onderhandelingstactieken en onderhandelingstechnieken – de nodige juridische elementen een rol. In dit kennisseminar gaan wij in op deze juridische aspecten bij contractering met zorgverzekeraars en staan wij stil bij de rechten en verplichtingen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Wij besteden daarbij ook aandacht aan relatief ‘nieuwe’ manieren van inkopen in de Zorgverzekeringswet, zoals trajecten die lijken op formele aanbestedingsprocedures maar dat – volgens de zorgverzekeraars – niet zijn. Waarde van het inkoopbeleid Verder wordt het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars, dat jaarlijks op 1 april verschijnt, steeds belangrijker. Tijdens het kennisseminar wordt besproken welke juridische betekenis dit inkoopbeleid heeft en wat zorgaanbieders ertegen kunnen of moeten doen, indien zij zich niet kunnen vinden in bepaalde elementen in het inkoopbeleid. Niet-contracteren: wat dan? Daarnaast zien wij dat in sommige zorgsoorten zorgaanbieders lastig in aanmerking komen voor een overeenkomst, of dat de zorgaanbieder er juist zelf voor kiest om niet te contracteren. Ook die beslissing heeft juridische gevolgen, waarbij wij stil zullen staan tijdens dit kennisseminar. Regelgeving In de regelgeving zijn vereisten opgenomen, waaraan zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich tijdens het contracteringsproces moeten houden. Denk, naast de algemene regels uit het Burgerlijk Wetboek, aan de regeling Transparantie Zorginkoopproces Zvw van de NZa. Tijdens het kennisseminar wordt ingegaan op de eisen in deze regeling en de betekenis daarvan. Rechtspraak Verder staan wij stil bij leidende en ook actuele jurisprudentie over de rechten van zorgaanbieders en verplichtingen van zorgverzekeraars bij contractering. Zo blijkt uit recente jurisprudentie dat zorgverzekeraars een transparant, objectief en non-discriminatoir inkoopbeleid moeten hanteren, maar komt dat ook uit de verf? Kennisseminar Tijdens dit kennisseminar, op 6 oktober 2021, gaan wij in op vragen als: Welke rechten en verplichtingen bij zorgcontractering vloeien voort uit rechtspraak en regelgeving, voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars? Welke juridische mogelijkheden heeft de zorgaanbieder die zich niet kan vinden in nieuwe elementen in het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar? Welke juridische argumenten kunnen de zorgaanbieder helpen in het contracteringsproces? Wat zijn de voor- en nadelen van contracteren en aan welke verplichtingen moeten gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders voldoen? Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt plaats op 6 oktober 2021 om 16:00 uur.  Sprekers zijn Karik van Berloo en Daniël Post. Zorgseminar gemist? Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.
 •  

  Kennisseminar: Nieuwe bekostiging GGZ: Zorgprestatiemodel (o.a. effecten contractering)

  Het jaar 2022 heeft de nodige veranderingen in petto voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Per 1 januari zullen de huidige bekostigingsmodellen in de GGZ en forensische zorg worden vervangen door het Zorgprestatiemodel (ZPM). Zorgaanbieders, brancheorganisaties, de NZa en zorgverzekeraars zijn sinds 2019 druk met het ontwerpen en nader concretiseren van deze volledig nieuwe systematiek. Wat verandert er zoal? De bekostigingsschotten tussen basis en specialistische GGZ zullen formeel komen te vervallen, en er zal niet meer met trajectfinanciering worden gewerkt. In plaats daarvan zal er per consult worden gedeclareerd. Het is de bedoeling dat de invoering van het ZPM onder meer leidt tot een verlaging van de administratieve lasten voor zorgaanbieders en verbeteringen op het gebied van de transparantie van facturen en declaraties van geleverde zorg. Voor GGZ-aanbieders is het zaak om goed voorbereid het nieuwe jaar in te gaan en scherp voor ogen te hebben welke consequenties de invoering van het ZPM voor de bedrijfsvoering kan hebben. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt digitaal  plaats op dinsdag 23 november 2021 om 16:00 uur.  Sprekers zijn Joep Duijzings, Céline Peersman, Karik van Berloo. Zorgseminar gemist? Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.
 •  

  Kennisseminar: Uitbreiding zorgactiviteiten naar ander zorgdomein (Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet): wat komt daar bij kijken?

  Elk zorgdomein vraagt een eigen manier van werken Het Nederlandse zorgstelsel wordt gevormd door verschillende zorgwetten of zogenoemde stelselwetten: de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Steeds meer zorgaanbieders en zorginstellingen beperken zich niet tot één domein: zij werken domein overstijgend en richten zich op meerdere zorgdomeinen. Deze aanbieders krijgen dan te maken met andere regelingen, andere wetgeving en met andere zorgfinanciers, zoals zorgverzekeraars (Zvw), gemeenten (Wmo en Jeugdwet) en zorgkantoren (Wlz). Dat vraagt van zorgaanbieders de nodige flexibiliteit en een andere manier van werken. Vragen bij het werken in een ander zorgdomein Bij het werken in een ander zorgdomein, komen veel vragen kijken. Deze vragen zien onder meer op de financiering van de zorg, de contractering met de zorgfinancier, de verplichtingen vanuit wet- en regelgeving en de inrichting van de eigen organisatie. Zo krijgen aanbieders die Wlz-zorg willen leveren, mogelijk te maken met de eisen in de Governancecode Zorg en de eisen in de inkoopkaders van de zorgkantoren. Aanbieders die Zvw-zorg willen leveren, moeten rekening houden met de polisvoorwaarden van de verzekeraars en het inkoopbeleid. Aanbieders die zorg en ondersteuning uit hoofde van de Wmo of Jeugdwet willen leveren, krijgen te maken met onder andere gemeentelijke verordeningen en aanbestedingsperikelen. Bovendien spelen verschillende wetten, zoals de Wet Normering Topinkomens, de Wtzi/Wtza, de Wkkgz en de Wmcz 2018 een rol. Kennisseminar In dit kennisseminar, op 8 maart 2022, gaan wij in op deze vragen en onderwerpen. Daarbij valt te denken aan vragen als: Welke organisatiestructuur is wenselijk bij het werken in meerdere zorgdomeinen? Is het verstandig de zorgdomeinen organisatorisch van elkaar te scheiden? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten per zorgdomein? Waar krijgen zorgaanbieders in een nieuw domein mee te maken? Welke wet- en regelgeving is relevant in welk zorgdomein? Wat betekent het voor zorgaanbieders om in een nieuw domein zorg te gaan leveren? Ook zullen tips & tricks en do’s en don’ts gedeeld worden hoe zorgaanbieders het best kunnen omgaan met het werken in een nieuw zorgdomein. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt plaats op 8 maart 2022 om 16:00 uur.  Sprekers zijn Daniël Post, Elize Breugem, Céline Peersman. Zorgseminar gemist? Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.  
 •  

  Kennisseminar: Controles en wet- en regelgeving

  Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten voeren meer en meer materiële controles en fraudeonderzoeken uit bij zorgaanbieders. Zorgverzekeraars doen dit in het kader van de Zorgverzekeringwet, zorgkantoren voor de langdurige zorg en gemeenten voor de Wmo en de Jeugdwet. Over controles is het nodige opgenomen in wet- en regelgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Regeling langdurige zorg en de Regeling zorgverzekering. Ook meer algemene wetgeving, zoals het Burgerlijk Wetboek en de AVG, zijn van toepassing. Daarnaast zijn er vele documenten van allerlei instanties die van belang zijn, zoals het Protocol Materiële Controle van Zorgverzekeraars Nederland. Praktijk en bevoegdheden van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten Tijdens het kennisseminar zal op deze regelgeving worden ingegaan, maar zal ook worden besproken op welke wijze zorgfinanciers in de praktijk met controles omgaan. Daarbij leert de ervaring dat zorgaanbieders zelf de nodige invloed kunnen uitoefenen op de controles en onderzoeken en daarmee ook op de conclusies die de zorgfinanciers trekken. Daarvoor zullen praktische tips en tricks worden gegeven. Zorgfinanciers hebben de nodige bevoegdheden gekregen om controles uit te voeren en controle-instrumenten toe te passen. In de praktijk komt het ook voor dat zorgfinanciers verder gaan, dan hun bevoegdheden eigenlijk reiken. Daarbij kunnen rechten van zorgaanbieders en cliënten/patiënten onder druk komen te staan. Dat onderwerp zal tijdens het kennisseminar worden toegelicht. Onderwerpen en vragen Vragen die tijdens het kennisseminar, op 18 januari 2022, aan de orde zullen komen, zijn onder meer: Welke bevoegdheden hebben zorgfinanciers bij materiële controles? Aan welke regels moeten de zorgfinanciers zich houden? Welke rechten heeft de zorgaanbieder bij een controle? Is een zorgaanbieder verplicht mee te werken? Welke informatie moet de zorgaanbieder verstrekken? Hoe zit het met de privacy van patiënten/cliënten in het kader van de AVG? Welke consequenties kunnen controles hebben voor zorgaanbieders, en hoe kan de zorgaanbieder daar het best tegen ageren? Ook zullen tips & tricks en do’s en don’ts gedeeld worden hoe zorgaanbieders het best kunnen omgaan met een controle. Datum en aanmelden Het kennisseminar is kosteloos en vindt plaats op 18 januari 2022 om 16:00 uur.  Sprekers zijn Karik van Berloo en Daniël Post.   Zorgseminar gemist? Helaas heeft dit kennisseminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars of meld u hier aan voor de nieuwsbrief om informatie te krijgen over aankomende seminars.
 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief