Seminar: Toezichthouders

13 maart 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een goede kwaliteit van zorg, waaronder begrepen een goede werking van de Nederlandse zorgmarkt, is in ons aller belang. Dit is geborgd door wet- en regelgeving. Maar dat betekent ook dat daar toezicht op gehouden moet worden. Dit doen de toezichthouders in de zorg: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Elke zorgaanbieder krijgt vroeg of laat te maken met één of meerdere van deze toezichthouders.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
De NZa houdt, als ‘marktmeester’ in de zorg, toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarbij dient de NZa steeds het belang van de patiënt, de verzekerde, in het oog te houden: het gaat om borging van kwaliteit, tijdigheid en betaalbaarheid van zorg. De NZa controleert of zorgaanbieders zich aan wet – en regelgeving houden. Daarnaast stelt de NZa tarieven en behandelomschrijvingen vast. Ook geeft de NZa regels, over bijvoorbeeld de informatieverstrekking door zorgaanbieders en verzekeraars aan patiënten.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
IGZ ziet erop toe dat zorgaanbieders en zorgbesturen professioneel handelen binnen de heersende wet – en regelgeving en veldnormen. Dat doet zij middels (i) risicogestuurd toezicht en (ii) incidententoezicht. (i) Het risicogestuurde toezicht vindt plaats op basis van indicatoren die zorgverleners zelf hebben aangeleverd en op basis van informatie uit openbare documenten. Thema’s die in 2017-2018 prioriteit hebben, zijn onder meer medicatieveiligheid en disfunctionerende beroepsbeoefenaren. (ii) Het incidententoezicht vindt veelal plaats op basis van meldingen van een zorggerelateerd incident door burgers en/of zorgaanbieders.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Gegevens over de gezondheid van individuen zijn gevoelige persoonsgegevens. De AP houdt toezicht op de naleving door alle partijen in de zorg van de wettelijke regels voor de bescherming van die persoonsgegevens.  Vragen waar de AP in dat kader toezicht op houdt, zijn onder meer de volgende: “Onder welke voorwaarden mogen zorgverzekeraars medische gegevens verwerken?” “Wanneer mogen iemands medische gegevens worden gebruikt en doorgegeven?” “Welke regels zijn er voor het vastleggen van iemands medische gegevens in een medisch dossier?”.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
De ACM houdt toezicht op de mededinging en de rechten van consumenten. Zo onderzoekt zij of ondernemingen (verboden) prijsafspraken of andere voor de concurrentie nadelige afspraken met elkaar maken. Zorgverleners concurreren met elkaar en zorgverzekeraars concurreren ook met elkaar. Toch werken zorgaanbieders onderling en zorgverzekeraars onderling veel samen. Dit bijvoorbeeld om de kwaliteit en innovatie in de zorg te verhogen. De ACM bekijkt of deze samenwerking niet onnodig leidt tot het beperken van de concurrentie of het maken van prijsafspraken. Daarnaast heeft zij bevoegdheden bij fusies en overnames in de zorg en doet zij onderzoek naar de werking van de Nederlandse zorgmarkt.

Bevoegdheden die leiden tot vragen bij de zorgaanbieder
Voor bovengenoemde taken en werkzaamheden zijn aan alle toezichthouders bevoegdheden toegekend. Deze bevoegdheden zijn evenwel niet onbeperkt en kennen spelregels. In de praktijk blijkt dat zorgaanbieders vaak niet goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten in het kader van het contact met een toezichthouder, zoals een toezichtbezoek of ander controlemiddel. Dit kan tot gevolg hebben dat zij – zonder dat zij daartoe verplicht zijn – bijvoorbeeld teveel informatie verstrekken, waardoor problemen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan boetes of andere maatregelen door de NZa of IGZ.

Verantwoordelijkheid zorgaanbieder
Vragen die bij veel zorgaanbieders rijzen zijn: “mag ik IGZ wel inzage geven in het patiëntendossier, als de patiënt daarvoor geen toestemming geeft?”, “moet ik antwoord geven op deze vraag van een toezichthouder van de NZa?” en “mag ik op deze manier samenwerken met mijn concullega?”.

Het is voor een zorgaanbieder dus goed om stil te staan bij de taken en bevoegdheden die de toezichthouders in de zorg hebben. Daarnaast is het van belang dat zorgaanbieders op de hoogte zijn van hun eigen rechten en verplichtingen bij een toezichtbezoek, een controle of een door een toezichthouder opgelegde maatregel. Deze maatregelen die toezichthouders kunnen opleggen, kunnen immers aanzienlijk ingrijpen in de bedrijfsvoering van een zorgaanbieder.

Seminar
In het seminar wordt ingegaan op de rechten en plichten van de zorgaanbieder bij zowel toezichtbezoeken als andere controles. Daarnaast zal worden stilgestaan bij de taken en bevoegdheden die de toezichthouder zijn toebedeeld. Ook zullen tips & tricks en do’s en don’ts gedeeld worden hoe u het beste kunt omgaan met een controle.

Na afloop van het seminar heeft u een overzicht van de belangrijkste vraagstukken die een rol spelen bij de rechten en verplichtingen van zorgaanbieders in het contact met toezichthouders en weet u hoe u het beste kunt handelen bij die omgang met toezichthouders. Voor zover de aard van de vraag zich daarvoor leent en de tijd dat toelaat kunnen ook concrete praktijkvragen voorgelegd worden.

Het aantal plaatsen is beperkt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Locatie

‘The Lodge’

Eldermans|Geerts Advocaten
Driebergseweg 16c
3708 JB Zeist
030-2332218

Zorgseminar gemist?

Helaas heeft dit seminar al plaatsgevonden. Niet getreurd, Eldermans|Geerts organiseert het hele jaar door zorgseminars. Bekijk hier het overzicht met alle aankomende zorgseminars.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief