Financiële bedrijfsvoering Wtza

Los van de meldplicht, de vergunningplicht en het vereiste van een interne toezichthouder, die in de aparte pagina’s aan de orde komen, bevat de Wtza – althans de Aanpassingswet Wtza (‘AWtza’) – en de nieuwe artikelen uit de Wet marktordening gezondheidszorg (‘Wmg’) ook verplichtingen (transparantie-eisen) ten aanzien van de financiële bedrijfsvoering.

De (A)Wtza – en de nieuwe Wmg – hevelt een deel van de toezichtstaken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (‘IGJ’) over naar de Nederlandse Zorgautoriteit (‘NZa’). Eén van deze taken is het toezicht op de regels over de financiële bedrijfsvoering. De NZa is daarmee vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor het totale financieel-economische toezicht.

De ‘transparantie van de financiële bedrijfsvoering’ brengt met de inwerkingtreding van de (A)Wtza en de nieuwe Wmg onder andere de volgende verplichtingen met zich.

Schriftelijke vastlegging van de verdeling van taken en bevoegdheden
Vanaf 1 januari 2022 bepaalt de Wmg dat zorgaanbieders zorg dienen te dragen voor een eenduidige verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële bedrijfsvoering. Deze verdeling dient ook schriftelijk te worden vastgelegd in een document.

Maken van onderscheid tussen activiteiten in financiële zin
Zorgaanbieders zijn op basis van de Wmg daarnaast verplicht de activiteiten op het gebied van zorgverlening te onderscheiden van andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten.

Ontvangsten en betalingen zijn in de financiële administratie traceerbaar naar bron en bestemming
De Wmg verplicht tevens zorgaanbieders er zorg voor te dragen dat in hun financiële administratie onder meer ontvangsten en betalingen traceerbaar zijn naar ‘bron en bestemming’, en dat duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen namens de zorgaanbieder is aangegaan.

Jaarverantwoording
De Wmg verplicht zorgaanbieders zich jaarlijks vóór 1 juni te verantwoorden door het openbaar maken van de jaarverantwoording over het voorafgaand kalenderjaar. Zie hiervoor ook de informatiepagina over de jaarverantwoording.

Het is goed tijdig te bekijken welke verplichtingen u of uw zorgorganisatie heeft ten aanzien van de financiële bedrijfsvoering.

Financiële bedrijfsvoering Wtza

Meer weten over de Wtza?