Jaarverantwoording Wtza

Los van de meldplicht, de vergunningplicht en het vereiste van een interne toezichthouder, die in de aparte pagina’s aan de orde komen, behelst de Wtza – althans de Aanpassingswet Wtza – en de nieuwe artikelen uit de Wet marktordening gezondheidszorg (‘Wmg’) ook een ruimere jaarverantwoordingsplichting.

Op grond van de WTZi dienden alleen zorgaanbieders met een actieve toelating een openbare jaarverantwoording af te leggen. Met de introductie van de Wtza is die verplichting voor veel meer zorgaanbieders relevant geworden, de bezwaren van eerstelijns beroepsverenigingen ten spijt.

Zorgaanbieders moeten zich jaarlijks vóór 1 juni verantwoorden door het openbaar maken van de jaarverantwoording over het voorafgaand kalenderjaar. De jaarverantwoording bestaat uit drie onderdelen, namelijk:

  1. de financiële verantwoording;
  2. de bij te voegen informatie;
  3. andere informatie betreffende bedrijfsvoering.

Er is na kritiek vanuit het veld wel besloten dat voor kleine zorgaanbieders met een netto omzet onder de 12 miljoen, met minder dan 50 werknemers en waarbij de waarde van de activa op de balans niet meer dan 6 miljoen bedraagt, geen accountantsverklaring nodig is. Ook is de hoeveelheid informatie met het oog op administratieve lastenbeperking iets naar beneden gebracht, zie daarvoor ook de brief van de minister.

Het is goed tijdig, eventueel met uw accountant of fiscalist, te bekijken welke gegevens u op basis van de omvang van uw instelling openbaar dient te maken.

Jaarverantwoording Wtza

Meer weten over de Wtza?