Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden E|G Advocaten B.V.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Het kantoor: de besloten vennootschap E & G Advocaten B.V., waaronder begrepen alle ten behoeve van haar werkzame personen.

b. Cliënt: de contractspartij van het kantoor.

c. Honorarium: de financiële vergoeding, exclusief verschotten, die de cliënt aan het kantoor verschuldigd is voor uitvoering van de opdracht.

d. Verschotten: de kosten die de cliënt aan het kantoor verschuldigd is, gemaakt in het belang van de uitvoering van de opdracht, alsmede de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de cliënt aan het kantoor.

3. Opdracht

a. Een opdracht komt pas tot stand nadat deze namens het kantoor is aanvaard door één van de aan het kantoor verbonden advocaten.

b. De cliënt stemt er mee in dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren, zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. Het bepaalde in artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

4. Declaratie

a. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt honorarium vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd.

b. Verrichte werkzaamheden worden tussentijds in rekening gebracht indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand.

c. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot ter nadere verrekening te verlangen.

5. Betaling

a. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd.

b. Indien geen tijdige betaling van het verschuldigde plaatsvindt zullen buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, berekend per factuurbedrag.

c. Bij gerechtelijke invordering is mede bevoegd de rechter in de plaats waarin het kantoor gevestigd is.

6. Aansprakelijkheid

a. De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd. De verzekering voldoet aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De omvang van de eventuele verplichting tot vergoeding van schade, voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot de bedragen die in voorkomend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor voor uitkering in aanmerking komen.

b. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor zorgvuldigheid betrachten. Het kantoor is voor eventuele tekortkomingen van deze derden echter niet aansprakelijk.

7. Klachtenregeling

Op iedere opdracht is de klachtenregeling van kantoor van toepassing. De klachtenregeling van Eldermans|Geerts kunt u hier inzien.

8. WWFT

Op iedere opdracht aan het kantoor is de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) van toepassing.

9. Rechtskeuze

a. Op iedere opdracht is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.

b. Eventuele geschillen tussen het kantoor en de cliënt worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter onderworpen.

Een pdf van deze algemene voorwaarden is hier te vinden. 


  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief