Bezwaar maken tegen correctie NOW-subsidie

Aangevraagde NOW-uitkering terugbetalen?

Indien u een NOW-uitkering heeft aangevraagd, kan het zijn dat de definitieve NOW-subsidie lager wordt vastgesteld dan het voorschot dat u reeds heeft ontvangen. Dat kan terecht zijn, omdat uw omzetderving geringer bleek te zijn of de loonkosten die als uitgangspunt waren genomen niet representatief waren.

Zijn de juiste gegevens als uitgangspunt genomen bij de definitieve vaststelling?

Het is niet altijd even gemakkelijk om te bepalen of de juiste gegevens als uitgangspunt zijn genomen bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie. Er zijn immers verschillende factoren die daarbij een rol spelen. Niet alleen de gerealiseerde omzet is bepalend, ook de loonsom kan vertroebeld zijn.

Daarnaast zijn er de nodige uitzonderingen op de regelingen gemaakt. Zo kan het zijn dat niet de maand januari als referentiemaand genomen moet worden. Ook kan het zijn dat u op concern niveau niet in aanmerking komt voor de NOW, maar een afzonderlijke dochtervennootschap wel. Al met al zijn er genoeg factoren die een afrekening die er op neerkomt dat u de NOW moet terug betalen nogmaals kritisch te bekijken.

Berekeningssystematiek

Bij het definitief vaststellen van de NOW-compensatie kijkt het UWV in principe naar de som van de betaalde lonen over januari 2020 en zet dat af tegen de maanden maart, april en mei 2020. Als sprake is van een daling van de loonsom, dan neemt het UWV aan dat de werkgever afscheid heeft genomen van personeel of (een deel van) hen niet volledig heeft doorbetaald. In dat geval wordt de definitieve subsidie verlaagd, waardoor de werkgever het per saldo teveel aan hem betaalde moet terugbetalen.

Maar hierop zijn dus weer uitzonderingen. Dit is mooi weergegeven in een door het UWV opgesteld overzicht.

overzicht now subsidie terugvordering now-regeling bezwaar gerealiseerde omzet peildatum loonsom januari maart referentieperiode ontslag uwv

Bezwaar maken

Het is goed om te beseffen dat u bij een onwenselijke uitkomst tijdig bezwaar moet aantekenen. In het geval u deze mogelijkheid niet heeft benut, wordt in het vervolg uitgegaan van de juistheid van het alsdan onaantastbaar geworden besluit, ook als dit later niet juist blijkt te zijn.

Ondernemers die een onjuiste afrekening van de NOW ontvangen of menen dat deze onjuist is, kunnen dus beter voor het einde van de bezwaartermijn een bezwaar indienen om hun rechten veilig te stellen. Het instellen van bezwaar kan zonder risico dankzij het reformatio in peius-beginsel. Kort samengevat komt dat er op neer dat door het instellen van bezwaar niet in een slechtere positie mag komen te verkeren.

Vereisten om bezwaar te maken

Bezwaar kunt u maken schriftelijk of online via het werkgeversportaal. Opgelet: u dient voor een van deze beide opties te kiezen en kunt niet een eigen tussenvorm creëren door bezwaar per e-mail in te dienen. Een per e-mail ingediend bezwaar zal hoogstwaarschijnlijk als niet rechtsgeldig kunnen worden gepasseerd, waardoor het besluit waarin de NOW-subsidie is vastgesteld onaantastbaar wordt, met alle gevolgen van dien. Let u hier dus goed op

De Algemene wet bestuursrecht bevat de nodige vereisten, waaraan bezwaarschriften formeel moeten voldoen. Zo dient in een bezwaarschrift in ieder geval opgenomen te zijn:

  • de datum en uw handtekening;
  • de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer);
  • een kopie van het besluit van het UWV.

Daarnaast moet in het bezwaarschrift uiteraard goed zijn gemotiveerd waarom de beslissing van het UWV juridisch en feitelijk niet juist is, en welke beslissing het UWV dan wel alsnog moet nemen.

Termijnen zijn fataal

De termijn om bezwaar in te stellen bij het UWV is 6 weken. Bepalend is de dagtekening van het besluit met de definitieve berekening van de NOW-tegemoetkoming. De datum waarop de envelop met het besluit u heeft bereikt is dus niet bepalend. Ook als de post (veel) vertraging heeft opgelopen moet u in beginsel binnen 6 weken na de datum op het besluit bezwaar hebben ingediend.

Contact

Mocht u hulp nodig hebben bij het indienen van bezwaar, dan kunt u daar uiteraard ook contact met ons over opnemen. U kunt ons daarover bellen, een e-mail sturen of gebruik maken van onderstaand contactformulier.  Doet u dit s.v.p. wel ruimschoots voor de 6 weken bezwaartermijn is verstreken, zodat er nog afdoende tijd is om uw bezwaar op te kunnen pakken.

 

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief