Tandartsen

De wereld van de tandarts is duidelijk in beweging. Dat blijkt uit de toenemende mate waarin zorgverzekeraars, toezichthouders en de overheid druk proberen uit te oefenen op de tandarts. De overheid doet dat bijvoorbeeld door de taakherschikking in de mondzorg en door invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en toezichthouders als IGJ en de NZa door toenemend toezicht op praktijkvoering, juiste declaratiewijze, kwaliteit van zorg en bevoegd- en bekwaamheid. Zorgverzekeraars voeren op hun beurt steeds stelselmatiger controles uit naar doelmatigheid van gedeclareerde mondzorg en proberen met steeds meer mondzorgaanbieders contracten te sluiten, zoals implantologen en CBT’s. Deze en andere ontwikkelingen  in de mondzorg– zoals de steeds mondiger wordende patiënt en de toenemende complexiteit in de Wlz–  leiden tot een soms hectische dagelijkse (mondzorg)praktijk.

Juridisch advies

De (juridische) complexiteit waarin veel tandartspraktijken zich bevinden, heeft ertoe geleid dat het inwinnen van juridisch advies in veel situaties onontkoombaar is. Eldermans|Geerts werkt al jarenlang voor tandartsen, waardoor de juristen van Eldermans|Geerts een specifieke deskundigheid hebben kunnen ontwikkelen op het terrein van de mondzorg. Wij staan tandartsen bij in allerhande aangelegenheden, waarbij onder andere te denken valt aan:

 • opzet van samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld met andere praktijken, tandprothetici, tandtechniekers etc.)
 • controles door zorgverzekeraars
 • controles door toezichthouders zoals IGJ en NZa
 • advisering inzake privacyaspecten als gevolg van de AVG
 • advisering inzake tariefstelling, ook in de Wlz
 • begeleiding bij tuchtzaken en klachtzaken bij de Geschilleninstantie Mondzorg
 •  advisering over regelgeving en de impact daarvan op de praktijkvoering
 • allerhande juridische situaties in de praktijk: zoals arbeidsrecht en huurrecht

Eldermans|Geerts fungeert tot slot als huisadvocaat van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en is ook vanuit die hoedanigheid bijzonder goed ingevoerd in de achterliggende juridische mondzorgvraagstukken.

Controles in de mondzorg

Specifieke aandacht is vereist voor de controles in de mondzorg. Zorgverzekeraars en zorgkantoren voeren steeds vaker controles uit, zowel bij tandartspraktijken met als zonder overeenkomst. . Deze controles richtten zich soms op de – naar maatstaven van verzekeraars – juistheid van declaraties en soms op behandelgemiddelden binnen een praktijk. Ook kijken verzekeraars steeds vaker naar de wijze waarop materiaal – en techniekkosten zijn gedeclareerd.

Eldermans|Geerts is gespecialiseerd in de begeleiding van zorgaanbieders bij controles door zorgverzekeraars. Voor tandartsen is dit bij uitstek actueel. Want verzekeraars hebben het recht en ook de wettelijke plicht om declaraties van tandartsen die door hen zijn betaald -al dan niet rechtstreeks of via de verzekerde- te controleren op rechtmatigheid en doelmatigheid. Bij controle op rechtmatigheid wordt vooral gekeken of de verzekerde wel verzekerd is bij de betreffende verzekeraar en of de geleverde prestatie valt onder de verzekerde zorg en de beschrijving daarvan door de NZa. Bij materiële controle wordt inhoudelijk gekeken naar de declaraties, ook naar doelmatigheid, dat wil zeggen of de behandeling wel het meest geëigend was gelet op de klachten van de patiënt. Die doelmatigheid is een bron van discussie, zeker wanneer zorgverzekeraars die koppelen aan benchmarks, kengetallen en spiegelinformatie, met behulp waarvan verzekeraars een praktijk willen vergelijken met andere al dan niet vergelijkbare praktijken. Wij merken dat deze middelen steeds vaker worden ingezet.

Voor het uitoefenen van controles staan zorgverzekeraars diverse middelen ter beschikking. Hoofdregel is dat bij iedere inzet van welk middel dan ook sprake moet zijn van proportionaliteit (worden niet meer gegevens gevraagd dan nodig) en subsidiariteit (zijn er geen minder ingrijpende controlemiddelen mogelijk). Die controlemiddelen zijn in de wet met veel waarborgen omgeven. Maar in de praktijk zoeken zorgverzekeraars vaak de grenzen op.

Bij controles is het van groot belang dat tandartsen hun rechten en plichten kennen, maar ook dat tandartsen zich realiseren dat in gesprekken met zorgverzekeraars hun toelichting vaak anders worden geïnterpreteerd dan bedoeld, hetgeen later grote consequenties kan hebben. Wij zien bovendien nogal eens dat tandartsen “om er maar vanaf te zijn” allerlei toezeggingen doen. En dat is meestal niet nodig.Tandartsen hebben daarnaast, net als alle zorgaanbieders, de plicht om zorgvuldig met patiëntengegevens om te gaan en deze niet zomaar aan de verzekeraar te verstrekken. Aangezien veel tandartsen geen overeenkomst hebben gesloten met de verzekeraar, geldt dat voor tandartsen nog meer dan voor andere zorgaanbieders.

Eldermans|Geerts staat tandartsen bij in controlediscussies met zowel pragmatische als principiële oplossingen. Het meeste valt te bereiken als wij in een vroegtijdig stadium worden ingeschakeld bij controles.

Neemt u vrijblijvend contact op

Voor nadere informatie over wat wij kunnen betekenen voor u als tandarts,  kunt u contact met ons opnemen per telefoon of via het contactformulier.

 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief