Vergunning apotheekhoudend huisarts

Sinds de uitspraak van de rechtbank in de zaak Annen in december 2017 en de recentere uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 16 januari 2019 (Annen) en 27 februari 2019 (Kessel), is er veel te doen om de beoordeling van de vergunning van apotheekhoudende huisartsen. Ten opzichte van het oude systeem kan dit zowel positief als negatief voor de naburige apotheek of de apotheekhoudende huisarts uitpakken.

Het vervallen van het deelgebieden-criterium, was op zichzelf al een grote wijziging. Nu ook het criterium van de aaneengesloten bebouwing is komen vervallen en daarnaast de aanvraag leidend is voor de beoordeling van de gehele aanvraag, is een bijzondere situatie ontstaan die ook veel onzekerheid creëert voor bestaande situaties.

Risico voor bestaande vergunningen

Voornoemde uitspraken hebben behoorlijk wat risico’s voor bestaande vergunningen die verleend zijn aan apotheekhoudende huisartsen. Want voor alle vergunningen die verleend zijn op basis van het oude regime, waarbij op grond van het aaneengesloten bebouwing criterium wel een vergunning verleend is, maar dit niet had gemogen als van de eerste potentiële patiënt was uitgegaan, geldt het risico dat deze vergunning voor dat deel niet verleend had mogen worden. En omdat de aanvraag leidend is, kan dit ook betekenen dat de volledige vergunning daardoor kan komen te vervallen. Dit zal met name het geval zijn voor die locaties waarbij de vergunning is verleend in een situatie dat er een flink verschil is tussen de eerste woning van het vergunde gebied en de aaneengesloten bebouwing die als criterium is gehanteerd door VWS.

Risico indien apotheek verzoek doet tot intrekking vergunning

In die gevallen dat door een apotheek geconstateerd wordt dat de apotheekhoudend huisarts op basis van een nieuwe definitie niet langer voldoet aan de criteria, bestaat niet alleen de kans dat de bestaande vergunning voor een deel, maar ook geheel ingetrokken moet worden. Maar de bestaande vergunninghouder loopt niet alleen risico indien een apotheek of een andere belanghebbende een verzoek tot intrekking doet.

Ook risico bij verplaatsing praktijk en praktijkopvolging als gevolg van ambtshalve toetsing

Maar een intrekkingsverzoek is niet het enige risico voor de vergunninghouder. Ook in alle gevallen dat sprake is van een ambtshalve toetsing van een bestaande vergunning, bijvoorbeeld bij praktijkopvolging of het verplaatsen van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk, is er een groot risico voor de vergunninghouder dat deze op basis van de nieuwe criteria voor een deel van het vergunde gebied niet meer voldoet en de gehele vergunning dient te worden ingetrokken. Indien voor een deel van het gebied geldt dat de afstand door de nieuwe meetmethode minder dan 3,5 kilometer is geworden, is dit zelfs niet langer meer iets waar beoordelingsvrijheid bestaat, dan moet op grond van de wet de vergunning worden afgewezen / ingetrokken.

Dit risico is er dus zelfs indien de huisarts in kwestie besluit zijn praktijk te verplaatsen waardoor de afstand tot de apotheek groter wordt. Want als door de nieuwe toetsingsmethodiek de afstand tot het gebied waarvoor de huisarts de vergunning heeft verkregen en de dichtstbij zijnde apotheek te klein is, dan bestaat het risico op het vervallen van de volledige vergunning.

Advisering

Op grond van de huidige ontwikkelingen waarbij de rol van de aanvraag steeds belangrijker wordt, is advisering wat te doen steeds belangrijker. Dit geldt niet alleen bij de beoordeling van nieuwe aanvragen. Ook voor lopende procedures is de ontwikkeling in de rechtspraak van groot belang en vraagt dit om een volledig nieuwe kijk op de aanvraag die voorligt en wat daarbij vanuit strategisch oogpunt de beste strategie is.

Eldermans|Geerts heeft ruime ervaring met dit soort kwesties en volgt de jurisprudentie op de voet. Wij constateren ook dat als gevolg van de uitspraak Annen steeds meer juridische geschillen ter zake ontstaan. Mocht u te maken hebben met een dergelijke kwestie, neem gerust contact met ons op.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief