Zorghub – samenwerking in de eerstelijn

Samenwerking in de eerstelijn komt moeilijk van de grond, wat valt ons op?

Wij signaleren bij onze cliënten een behoefte aan regionale samenwerking in een consortium, zowel monodisciplinair als multidisciplinair. In dat laatste geval hangt dit veelal samen met ketenzorg of (een pilot voor) integrale bekostiging. Daar waar het gaat om samenwerking tussen gelijksoortige en regionaal met elkaar concurrerende instellingen zien wij echter vaak terughoudendheid vanwege angst dat de samenwerking gelet op het mededingingsrecht niet is toegestaan. Dit noemt men ook wel “business chilling”. Dat is jammer, want er is heel veel wel mogelijk (bijvoorbeeld een Zorghub). Samenwerking tussen zorgorganisaties kan binnen het bestek van de mededingingsrechtelijke regels prima worden georganiseerd, mits een aantal grenzen wordt gerespecteerd. De ACM heeft dat enige tijd geleden ook aangegeven in een toelichting op haar beleid.

Voordelen van samenwerking

De voordelen van samenwerking kunnen groot zijn. Synergievoordelen kunnen worden bereikt door van elkaar te leren, kwalitatieve informatie uit te wisselen, elkaars kracht te benutten en in de regio als één stem te worden gehoord, waardoor ook de individuele belangen beter kunnen worden gediend. Dit kan van groot belang zijn, zoals bij positiebepaling in ketenzorg. Het is daarnaast prima mogelijk om gezamenlijk bij verzekeraars input te leveren voor het zorginkoopbeleid, zodat daarmee rekening gehouden kan worden. Maar denk ook aan gezamenlijke inkoop of het efficiënter organiseren van niet patiëntgebonden taken. En zorgafstemming met andere disciplines.

Wat kunnen wij betekenen voor het realiseren van samenwerking?

De vorming van een consortium is relatief eenvoudig en ‘lean and mean’ in te richten, ongeacht of het gaat om samenwerking in de kraamzorg, verloskunde, wijkverpleging, wlz, eerstelijnsverblijf, MSVT, GRZ, WMO, GGZ of andere eerstelijns disciplines. Maar daarvoor is wel nodig de neuzen dezelfde richting op te krijgen. Dat betekent dat aandacht moet worden besteed aan de “waarom- vraag” en pas als die beantwoord is kan de “hoe-vraag” centraal staan.

Voor de “waarom-vraag” hebben wij met een samenwerkingspartner een systematiek ontwikkeld die snel duidelijk maakt in hoeverre lokale spelers hun gemeenschappelijke belangen onderkennen en daarvoor inzet willen leveren. Voor de “hoe-vraag” zijn diverse opties mogelijk, waarbij in de praktijk de voorkeur vaak uitgaat naar een coöperatie met mededingingsrechtelijke safeguards. Maar ook andere rechtsvormen zijn mogelijk, afhankelijk van de checklist met voorkeuren die we samen doorlopen.

Een Zorghub: wat is het en wat doet het?

Zo’n regionaal consortium noemen we een Zorghub, een relatief eenvoudig middel om lokale samenwerking te organiseren, zorgaanbieders met elkaar te verbinden en gezamenlijke voordelen te verwezenlijken binnen de kaders van de regelgeving. Wilt u meer weten over de Zorghub? Vraag dan hieronder de Whitepaper Regionale samenwerking in een Zorghub aan.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief