Disclaimer en Privacy

Disclaimer

Op deze website wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. Eldermans|Geerts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Eldermans|Geerts worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Eldermans|Geerts. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Eldermans|Geerts.

Privacyverklaring

Eldermans|Geerts respecteert de privacy van haar klanten, gebruikers van haar website en andere betrokkene(n). Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

In deze privacyverklaring zullen wij op heldere en transparante wijze toelichten welke gegevens we verwerken en waarom. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Eldermans|Geerts via post@eldermans-geerts.nl.

1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening
Voor onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk in het kader van een goede dienstverlening, het contact daarover en de facturatie daarvan.

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om met u in contact te kunnen treden
 • om u bij te staan in een procedure of te adviseren
 • om u te informeren over zorg relateerde kwesties
 • om kosten te declareren
 • het verbeteren van deze website en dienstverlening van Eldermans|Geerts
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Eldermans|Geerts
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Eldermans|Geerts.

1.2 Verantwoordelijk voor de gegevens
Eldermans|Geerts is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van haar persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Waarom we uw gegevens mogen verwerken
Eldermans|Geerts verwerkt uw persoonsgegevens enkel met een geldige grondslag. Deze vloeit meestal voort uit de met de cliënt gesloten overeenkomst of gegeven opdracht. In enkele gevallen kan de grondslag toestemming zijn. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit kan betekenen dat wij onze dienstverlening moeten staken.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

2.2 Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Afhankelijk van de aard van de zaak bewaren we de gegevens 5, 10 of 20 jaar.

3. Verwerking van uw gegevens

3.1 Klantenadministratie
Wanneer u klant wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens waaronder NAW-gegevens, telefoonnummer, mailadres, kopie identiteitsbewijs zonder BSN, gegevens betreffende de zaak. Tevens vragen wij een KvK uittreksel op. Deze gegevens gebruiken wij voor onze dienstverlening en de facturatie daarvan.

3.2 Advisering en procederen
Onze advocaten en juristen verwerken persoonsgegevens van klanten en betrokkene bij de zaak. Indien persoonsgegevens van een patiënt of een andere derde gedeeld worden met ons, moet onze klant daarvoor toestemming vragen aan de betreffende patiënt/derde. Dit moet uitdrukkelijke toestemming zijn indien bijzondere persoonsgegevens gedeeld worden.

3.3 Zorgmakelaarschap
Indien u zich aansluit bij het zorgmakelaarschap vragen wij om een aantal persoonsgegevens van u. Wij doen dit zodat we uitvoering kunnen geven aan de dienstverleningsovereenkomst. Wij vragen NAW-gegevens, AGB-code en een aantal relevante bedrijfsgegevens. Zo kunnen wij u adviseren, informeren en representeren. In het kader van de overeenkomst ontvangt u onder andere een nieuwsbrief via Mailchimp. Stelt u vragen aan team zorgmakelaar dan kan het zijn dat we meer informatie opvragen. Indien gegevens van een patiënt of een andere derde gedeeld worden met ons, moet onze klant daarvoor toestemming vragen aan de betreffende patiënt/derde.

3.4 Seminars
Wij organiseren regelmatig seminars en verwerken in dat kader NAW-gegevens en de bedrijfsnaam. Dit om met de aanwezigen/geïnteresseerde te corresponderen. Wij benaderen mensen voor het seminar via een nieuwsbrief via Mailchimp. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

3.4 Website
Bij het bezoeken van deze website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren. Bekijk onze  cookieverklaring voor meer informatie over de cookies.

4. Plichten AVG

4.1 Beveiliging
Al onze medewerkers, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring. Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

4.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij een verwerkingsregister en datalekregister bij.

4.3 (sub)Verwerkersovereenkomst
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een administratiekantoor of ICT-bedrijf. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is

5. Waar hebt u recht op?

5.1 Rechten van betrokkene
U hebt het recht om kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren, het recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Gelet op onze dienstverlening zullen wij in de basis alle stukken aan u voorleggen en slechts in overleg versturen.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan de verklaring kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek

5.2 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen?

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Eldermans|Geerts, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons op 030 2332218 of mail post@eldermans-geerts.nl

 

Cookieverklaring

Bij het bezoeken van deze website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Ook maakt deze website gebruik van Google Adwords. Deze dienst plaatst cookies waarmee advertenties worden aangepast aan uw vorige bezoeken aan deze website. Meer informatie over de cookies die deze dienst plaatst, vindt u op de website van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Disclaimer en Privacy
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
   Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief