Wijkverpleging

Binnen de wijkverpleging hebben zich de afgelopen jaren grote wijzigingen voorgedaan. Waar in het verleden werd gesproken met zorgkantoren, die toch meer als partners werden gezien, hebben organisaties in de wijkverpleging tegenwoordig te maken met diezelfde partijen in de rol van zorgverzekeraar. En dat werkt anders. Dat is voor veel organisaties wennen.

Complexiteit in de wijkverpleging

De wereld van organisaties in de wijkverpleging is duidelijk in beweging. Dat blijkt uit de toenemende mate waarin de zorgverzekeraars druk proberen uit te oefenen op zowel gecontracteerde als ongecontracteerde thuiszorgorganisaties. Gecontracteerde zorgaanbieders worden geconfronteerd met hoge contractseisen aan de dossiervoering en kwaliteit van zorg en met – in sommige gevallen – onrealistische volumebepalingen. Ongecontracteerde zorgaanbieders hebben steeds vaker te maken met drempels, zoals verhoogde machtigingsvereisten, cessieverboden en de onmogelijkheid om een betaalovereenkomst aan te gaan. Dit terwijl bepaalde organisaties, ondanks hun wens daartoe, van de verzekeraar niet de mogelijkheid krijgen een overeenkomst te sluiten. Bovendien voeren zorgverzekeraars steeds stelselmatiger controles uit naar rechtmatigheid en doelmatigheid van gedeclareerde verpleging en verzorging. Deze en andere ontwikkelingen in de wijkverpleging leiden tot een hectische dagelijkse praktijk.

Juridisch advies

Eldermans|Geerts houdt zich bezig met juridische vraagstukken die horen bij verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg, preventieve ouderenzorg, voedingsvoorlichting en gezondheidsvoorlichting.

De juridische complexiteit waarin veel instellingen in de wijkverpleging zich bevinden, heeft ertoe geleid dat het inwinnen van juridisch advies in veel situaties onontkoombaar is. Eldermans|Geerts werkt al jarenlang voor thuiszorginstellingen, waardoor de juristen van Eldermans|Geerts een specifieke deskundigheid hebben kunnen ontwikkelen op dit terrein.  Wij staan deze organisaties bij in allerhande aangelegenheden, waarbij onder andere te denken valt aan:

 • opzet van samenwerkingsverbanden
 • controles door zorgverzekeraars
 • controles door toezichthouders zoals IGJ en NZa
 • advisering inzake privacyaspecten als gevolg van de AVG
 • advisering inzake tariefstelling
 • advisering inzake verkrijgen van overeenkomsten met verzekeraars en zorgkantoren
 • advisering over regelgeving en de impact daarvan op de praktijkvoering
 • allerhande juridische situaties in de instelling: zoals arbeidsrecht en huurrecht

Tevens organiseren wij regelmatig seminars en masterclasses over actuele onderwerpen in de wijkverpleging, bijvoorbeeld in samenwerking met Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis-en woonzorg (SPOT).

Controles in de wijkverpleging

Zorgverzekeraars en zorgkantoren voeren steeds vaker controles uit in de wijkverpleging, zowel bij organisaties met als zonder overeenkomst. Deze controles richten zich met name op de rechtmatigheid en doelmatigheid van geleverde zorg, de juistheid van ingediende declaraties en eventuele overschrijding van volumeafspraken.

Eldermans|Geerts is gespecialiseerd in de begeleiding van zorgaanbieders en zorginstellingen bij controles door zorgverzekeraars en zorgkantoren. Voor het uitoefenen van controles staan zorgverzekeraars en zorgkantoren diverse middelen ter beschikking. Hoofdregel is dat bij iedere inzet van welk middel dan ook sprake moet zijn van proportionaliteit (worden niet meer gegevens gevraagd dan nodig) en subsidiariteit (zijn er geen minder ingrijpende controlemiddelen mogelijk). Die controlemiddelen zijn in de wet met veel waarborgen omgeven. Maar in de praktijk zoeken zorgverzekeraars en zorgkantoren vaak de grenzen op. In veel gevallen is het de zorgorganisaties bijvoorbeeld niet toegestaan om direct dossiers van cliënten aan de verzekeraar te verstrekken, ook al vraagt die verzekeraar daarom. Het is dus van belang dat u goed op de hoogte bent van uw rechten en plichten.

Eldermans|Geerts staat thuiszorgorganisaties bij in controlediscussies met zowel pragmatische als principiële oplossingen. Het meeste valt te bereiken als wij in een vroegtijdig stadium worden ingeschakeld bij controles.

Ervaring

Via onze werkzaamheden voor Eldermans|Geerts Zorgmakelaar BV hebben wij ruime ervaring met het onderhandelen met zorgverzekeraars en de manier om dat efficiënt aan te pakken. Onderwerpen als volume- en budgetplafonds, redelijke tarieven, administratieve lastendruk en benchmarkafspraken zijn voor elke instelling van groot belang. Kennis van het onderhandelspel en ervaring met wat wel en niet haalbaar is zijn cruciale factoren voor het maken van goede afspraken.

Vanwege deze werkzaamheden voor Eldermans|Geerts Zorgmakelaar BV hebben wij als geen ander kennis van de overeenkomsten die wij hebben geanalyseerd, beoordeeld en besproken met verzekeraars. Het hele jaar door vindt met de verzekeraars overleg plaats, bijvoorbeeld over het contracteerbeleid dat per 1 april ieder jaar moet worden gepubliceerd, alsmede onderwerpen waar men in de wijkverpleging tegenaan loopt. In updates wordt een schat aan informatie verstrekt, onder andere over onderwerpen die van belang zijn voor de keuze om wel of niet te tekenen. Daarnaast worden regelmatig overzichten verspreid en worden wijzigingen in prestatiebeschrijvingen en tariefbeschikkingen van de NZa kritisch gevolgd.

Klik hier voor meer informatie over Eldermans|Geerts Zorgmakelaar BV

Neemt u vrijblijvend contact op

Voor nadere informatie over wat wij kunnen betekenen voor uw organisatie kunnen betekenen, kunt u contact met ons opnemen per telefoon of via het contactformulier.

 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief