Privacy in de zorg

Zorgaanbieders beschikken over gegevens van hun patiënten en cliënten en soms zijn die gegevens bijzonder gevoelig. Privacy is dan ook een onderwerp waar alle zorgaanbieders mee te maken krijgen, of zij nu zelfstandig als vrijgevestigde, verenigd in een groepspraktijk of zorggroep of werkzaam in een instelling zijn, welk beroep zij ook beoefenen. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voorheen Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) genoemd, in werking getreden. Dit is een belangrijke wet voor de privacy in de zorg.

Bescherming van persoonsgegevens

Gevoelige persoonsgegevens moeten beschermd worden, maar niet tot in het oneindige. Daar komt het nodige bij kijken, want Nederland kent een veelvoud aan regelingen voor de bescherming van persoonsgegevens. Soms is dat op algemeen niveau, zoals de AVG en de Wet meldplicht datalekken, maar soms ook specifiek gericht op de zorg. Te denken valt aan de geheimhoudingsplicht van de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Maar ook de plicht van een zorgaanbieder de identiteit en het BSN van een nieuwe patiënt of cliënt te controleren (Wet gebruik BSN in de zorg). Daarnaast kennen ook de Jeugdwet, de Wmo, de Wlz en de Zorgverzekeringswet een eigen regeling voor het beschermen van persoonsgegevens. Deze regelingen bepalen de uitwisselingsmogelijkheden van persoonsgegevens tussen de zorgaanbieder en gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. Deze regelingen dragen bij aan het behoud van privacy in de zorg.

Complexe regelgeving

Soms kan het lastig zijn om een weg te vinden in dit samenspel van regelingen. Wanneer en vooral hoe moet een patiënt of cliënt om toestemming gevraagd worden voor het uitwisselen en delen van gegevens? Heeft een patiënt of cliënt recht op inzage in of aanpassing / vernietiging van gegevens uit het medisch dossier? Wanneer is sprake van een datalek en moet dit dan gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens of zelfs aan de patiënt of cliënt? Kan een boete worden opgelegd als geen melding gedaan wordt? Moet een privacybeleid in de praktijk aanwezig zijn en wat moet daar allemaal in staan?

Advisering over privacy in de zorg

Allemaal vragen die een zorgvuldig antwoord behoeven. Want als er iets verkeerd gaat of niet op de juiste manier is aangepakt, kan de Autoriteit Persoonsgegevens zeer hoge boetes opleggen. We hebben ruime ervaring met advisering over privacy en het inrichten van een structuur die de privacy van patiënten en cliënten, maar ook van medewerkers, beschermt. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.
e-learning privacy in de zorg

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief