Vijf tips bij het invullen van de eigen verklaring

Bij het inschrijven op een aanbesteding komen veel administratieve handelingen kijken. Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 zijn deze administratieve lasten gelukkig enigszins teruggedrongen. Eén van de maatregelen die de wetgever in dit kader heeft getroffen is het invullen van een eigen verklaring. Met behulp van dit document kan een zorgaanbieder die zich wil inschrijven op een aanbesteding volstaan met het beantwoorden van vragen over de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen die de aanbestedende dienst hanteert. De aanbestedende dienst kan vervolgens alleen de zorgaanbieder, die voor gunning in aanmerking komt, om bewijsstukken vragen.

Hieronder een aantal belangrijke tips bij het invullen van de eigen verklaring (sinds 1 juli 2016 wordt dit het Europees Uniform Aanbestedingsdocument genoemd).

1. Begin op tijd

In de praktijk blijkt dat het verzamelen en invullen van de relevante informatie meer tijd kost dan verwacht.

2. Vraag tijdig een verklaring omtrent gedrag aan

Wacht bij voorkeur niet totdat gegund is. De beslistermijn van Dienst Justis kan oplopen tot 16 weken.

3. Let op het proportionaliteitsbeginsel

Proportionaliteit uit zich bij het invullen van de verklaring onder andere in het slechts (op)vragen van bewijsmiddelen die daadwerkelijk terugslaan op de gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen van de inschrijver. Er mogen alleen eisen aan de inschrijver worden gesteld die in redelijke verhouding staan tot de opdracht en die verband houden met de daadwerkelijke risico’s die de opdracht meebrengt.

4. Uitsluiting hoeft niet, ook al is een uitsluitingsgrond van toepassing

Zelfs als voldaan is aan één van de (facultatieve) uitsluitingsgronden, hoeft de aanbestedende dienst een inschrijver niet uit te sluiten. Het gaat hier om een bevoegdheid van de aanbestedende dienst (kan-bepaling). In bepaalde gevallen verzet het evenredigheidsbeginsel zich tegen uitsluiting van de inschrijver. In andere gevallen kunnen dwingende redenen van algemeen belang toch dwingen tot gunning aan de betreffende aanbieder ook al is een uitsluitingsgrond van toepassing.

5. Is de verklaring compleet?

Een niet volledig ingevulde verklaring kan tot gevolg hebben dat een inschrijver wordt uitgesloten van deelname. Dit is afhankelijk van de vraag of een onvolledig ingevulde verklaring blijkens de aanbestedingsstukken tot uitsluiting moet leiden. Blijkens de rechtspraak bestaat beperkt ruimte om inschrijvingen aan te vullen of te verbeteren, slechts wanneer dit relatief kleine fout betreft en de facto geen nieuwe inschrijving wordt gedaan. Tip is ook om oude inschrijvingen te bewaren, u kunt dan wellicht makkelijker zien of alles compleet is en mogelijk scheelt het tijd.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief