Medisch tuchtrecht en het medisch tuchtcollege

Een tuchtklacht jegens een zorgverlener is voor elke zorgverlener vervelend, ongeacht de inhoud van de klacht. Het zal u maar gebeuren dat een patiënt ontevreden is over uw handelen als zorgverlener en een tuchtklacht indient bij één van de drie Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Hoe moet u dan handelen, wat kunt u verwachten en hoe verloopt zo’n procedure? Één ding is zeker, u wilt een juridisch specialist naast u hebben die alles weet over het medisch tuchtrecht, het medisch tuchtcollege, de procedure én die affiniteit heeft met de gezondheidszorg.

Wanneer mag een tuchtklacht ingediend worden?

Op grond van de Wet BIG zijn alle zorgverleners met een BIG-registratie onderworpen aan het medisch tuchtrecht. Het gaat om de zogenoemde ‘artikel 3’-beroepen: apotheker, arts, fysiotherapeut, GZ-psycholoog, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verloskundige, verpleegkundige, orthopedagoog-generalist en klinisch technoloog. Als een patiënt vindt dat de gedragingen van een zorgverlener in strijd zijn met de tuchtnormen voor de gezondheidszorg dan kan deze een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege.

Tuchtklacht door IGJ

Niet alleen patiënten kunnen een tuchtklacht indienen, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan dit ook doen. Ook kan de IGJ een tuchtklacht overnemen, bijvoorbeeld wanneer een klager de klacht intrekt. Daarnaast kan de IGJ in hoger beroep, ook indien de IGJ de klacht niet zelf heeft ingediend.

Hoe werkt het medisch tuchtcollege?

Een tuchtklacht wordt schriftelijk ingediend bij één van de drie Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (Zwolle, Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch). Vervolgens zal aan de zorgverlener gevraagd worden een verweerschrift in te dienen. Dat verweerschrift dient zowel medisch-inhoudelijk als juridisch in te gaan op de klacht en daartegen verweer te voeren. Daarna volgt doorgaans een openbare zitting. Het tuchtcollege beoordeelt de tuchtklacht en kijkt of de zorgverlener heeft gehandeld, zoals van een redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Als het tuchtcollege van mening is dat dit niet het geval is, kan de klacht (gedeeltelijk) gegrond worden verklaard. Het medisch tuchtcollege kan dan een maatregel opleggen. Wordt er een maatregel opgelegd dan kan dat bijvoorbeeld een waarschuwing, een berisping, een boete, een schorsing of een volledige doorhaling van de inschrijving als zorgverlener in het BIG-register zijn.

De uitspraak

Heeft het tuchtcollege zich over de klacht gebogen, dan zal het tuchtcollege de uitspraak aan zowel de klagende partij als aan de zorgverlener (verwerende partij) toezenden. In de uitspraak wordt ook aangegeven of hoger beroep mogelijk is en zo ja voor wie.

Wat kunt u zelf doen?

Mocht u te maken krijgen met een (dreigende) tuchtklacht, dan is het verstandig om een deugdelijk en uitgebreid verweer op te stellen. Het is niet alleen van belang goed medisch-inhoudelijk verweer te voeren, maar ook om feitelijk en juridisch de juiste argumenten aan te dragen. Het voeren van een goed gemotiveerd en onderbouwd verweer kan er immers toe leiden dat de tuchtklacht ongegrond wordt verklaard. De specialisten van Eldermans|Geerts kunnen u bijstaan in het opstellen van uw verweer en ook op strategisch vlak met u meedenken. Uw rechtsbijstandsverzekering vergoedt bovendien, op uw verzoek, in vrijwel alle gevallen de aan rechtsbijstand verbonden kosten in een tuchtprocedure.

Hulp nodig?

Het is verstandig zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de klacht deskundige bijstand te vragen om de tuchtprocedure zo goed mogelijk af te ronden. Op die manier kan immers vroegtijdig een strategie besproken worden en kan zo nodig een verweerschrift worden opgesteld tegen de tuchtklacht. Ook kan worden bezien of met de patiënt of cliënt in gesprek kan worden gegaan. Daarnaast kunnen de juridische aspecten van de tuchtklacht worden bekeken:

  • is de tuchtklacht wel tijdig ingediend?
  • voldoet de tuchtklacht wel aan het reglement?
  • is de formele juridische route wel door de cliënt/patiënt gevolgd?

Allemaal factoren die ook van belang zijn voor het uiteindelijk opstellen van een verweerschrift.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief