Wat is een Wtza-vergunning

Bepaalde zorginstellingen hebben een Wtza-vergunning nodig om zorg te mogen leveren. Onder de WTZi gold dat om zorg onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) te mogen leveren, een WTZi-toelating was vereist. Met de komst van de Wtza wordt dit systeem van de toelatingen uit de WTZi vervangen. Let er overigens wel op dat de Wtza niet de gehele WTZi vervangt. Sommige bepalingen uit de WTZi blijven bestaan, zoals met betrekking tot het verbod op winstoogmerk en de mededelingsplicht bij het College sanering zorginstellingen (CSZ) bij het voornemen om (delen van) gebouwen of terreinen blijvend niet meer voor de instelling te gebruiken.

Wanneer heeft een instelling een Wtza-vergunning nodig?

Zorginstellingen hebben op grond van de Wtza een vergunningsplicht indien zij:

1. Medisch specialistische zorg (doen) verlenen;

Medisch specialistische zorg omvat de volgende vormen van zorg, voor zover deze wordt verleend door een arts (niet zijnde huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten): anesthesiologie, cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, dermatologie en venerologie, heelkunde, interne geneeskunde, kaakchirurgie, keel- neus- oorheelkunde, kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische geriatrie, longziekten en tuberculose, maag- darm- leverziekten, medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, sportgeneeskunde, urologie.

2. Met meer dan 10 zorgverleners zorg of een andere dienst als omschreven bij of krachtens de Zvw of Wlz (doen verlenen)

Voor het aantal zorgverleners is van belang dat het moet gaan om natuurlijke personen die beroepsmatig (betaald) zorg leveren (dus bv. niet stafmedewerkers, stagiaires en vrijwilligers). De juridische basis (zoals dienstverband of in opdracht (bijvoorbeeld zzp’ers)) op grond waarvan de zorgverleners werkzaam zijn, is echter niet relevant. Deze zorgverleners tellen allemaal mee. Ook het aantal FTE’s is niet relevant. Het gaat om het aantal mensen.

Bij de drempel van 10 zorgverleners wordt de uitbesteding van zorg meegeteld. Als een zorginstelling bijvoorbeeld werkt met een onderaannemer, wordt het aantal zorgverleners bij deze onderaannemer, die de zorg van de hoofdaannemer verlenen, meegeteld. Als een zorginstelling meerdere locaties heeft, wordt het aantal zorgverleners bij die locaties opgeteld.

Overgangsregelingen WTZi naar Wtza

Voor zorginstellingen die op 1 januari 2022 al zorg verleenden, geldt een aantal overgangsregelingen. Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen verschillende soorten zorginstellingen:

Zorginstellingen die onder de WTZi actief een WTZi-toelating hebben aangevraagd

Dit betreft instellingen voor medisch-specialistische zorg, audiologische centra, trombosediensten, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Indien deze zorginstellingen onder de Wtza een vergunningsplicht hebben, wordt de WTZi-toelating in principe automatisch omgezet in een Wtza-vergunning. Zorginstellingen doen er wel goed aan dit zelf even te checken bij het CIBG. Indien deze zorginstellingen onder de Wtza geen vergunningsplicht hebben, vervalt de WTZi-toelating in principe automatisch.

Zorginstellingen die onder de WTZi van rechtswege een WTZi-toelating hebben verkregen

Dit betreft instellingen voor huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg, mondzorg, paramedische zorg, verstrekken van hulpmiddelen, farmaceutische zorg, ziekenvervoer, erfelijkheidsadvisering, behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening, ADL-assistentie, uitleen van verpleegartikelen. Indien deze zorginstellingen onder de Wtza een vergunningsplicht hebben, dienen zij de vergunning binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de Wtza aan te vragen.

Zorginstellingen die onder de WTZi geen toelating nodig hadden

Dit kan bijvoorbeeld zorginstellingen betreffen die uitsluitend PGB-gefinancierde zorg lever(d)en. Indien deze zorginstellingen onder de Wtza een vergunningsplicht hebben, dienen zij de vergunning binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de Wtza aan te vragen.

Overige verplichtingen onder Wtza

Naast de vergunningsplicht, bevat de Wtza ook andere verplichtingen. Zo geldt voor vergunningsplichtige zorginstellingen dat zij in principe ook intern toezicht moeten inregelen (zoals een Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen), al gelden daar wel de nodige uitzonderingen voor. Daarnaast geldt er mogelijk een meldplicht en zijn er verplichtingen op het vlak van de jaarverantwoording en financiële bedrijfsvoering.

Heeft u vragen over de Wtza?

Indien u op maat gemaakt advies wenst over de gevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) voor uw zorgorganisatie en / of u begeleiding nodig heeft bij het aanvragen van de vergunning en andere Wtza-verplichtingen, neem dan contact met ons op.


Wat betekent de Wtza voor uw zorgorganisatie? Controleer het via de Wtza-wizard

De Wtza brengt verschillende – ook nieuwe – verplichtingen met zich voor zorgorganisaties. Via onze Wtza-wizard kunt u door middel van het beantwoorden van een aantal simpele vragen snel in beeld krijgen wat uw verplichtingen zijn ten aanzien van:


Wtza-wizard Wet toetreding zorgaanbieders, de wtza meldplicht, de wtza vergunningplicht, het intern toezicht op grond van de Wtza, de jaarverantwoording op grond van de Wtza, de financiële bedrijfsvoering op grond van de Wtza  #wtza #wtzameldplicht #wtzavergunningplicht

 

Zie ook:

WTZi wordt Wet Toetreding Zorgaanbieders Wtza in 2022 #wtza #wtzi #Wettoetredingzorgaanbieders
Wat betekent Wet Toetreding Zorgaanbieders Wtza, Wtza betekenis

 

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief