De Wet Normering Topinkomens: Algemene Beginselen

27 maart 2024

De Wet normering topinkomens (hierna: de WNT) is van groot belang voor bestuurders en toezichthouders werkzaam bij o.a. zorginstellingen. De WNT stelt namelijk een aantal zaken verplicht die, als deze niet goed worden nageleefd, vervelende consequenties kunnen hebben.

In dit artikel gaan wij kort in op de algemene beginselen van de WNT. In andere artikelen binnen deze artikelenreeks worden enkele onderwerpen uitgediept, zoals het bezoldigingsmaximum en het toepassingsbereik van de WNT.

De WNT werd vanaf 1 januari 2013 stapsgewijs ingevoerd als reactie op toenemende bezorgdheid over de hoogte van de salarissen van topfunctionarissen in de publieke en (semi)publieke sector. De WNT is gebaseerd op een aantal algemene beginselen die de kern vormen van de wet.

Normering van bezoldiging topfunctionarissen (o.a. salarissen en ontslagvergoedingen)

De WNT stelt grenzen aan de bezoldiging van topfunctionarissen. Deze grenzen worden jaarlijks vastgesteld en zijn o.a. afhankelijk van de sector en de grootte van de organisatie. Zoals eerder aangegeven gaan wij in een ander artikel verder in op het bezoldigingsmaximum. Goed om te weten is dat er voor de zorg een klasse-indeling is gemaakt.

Transparantie en verantwoording

Organisaties die onder de WNT vallen, zijn verplicht om bepaalde informatie over de topfunctionarissen openbaar te maken. Het doel hiervan is volgens de WNT dat het moet bijdragen aan transparantie en het belanghebbenden in staat moet stellen om de beloningen van topfunctionarissen te beoordelen en te controleren. De gegevens moeten vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn voor een bepaalde periode.

Controle

De WNT legt een belangrijke controletaak bij de accountant van WNT-instellingen. De accountant controleert het financieel verslaggevingsdocument WNT van de instelling. De uit te voeren werkzaamheden zijn vastgelegd in het jaarlijks gepubliceerde Controleprotocol WNT.

Sanctie

Niet naleving van de WNT, waaronder het niet – of niet juist – openbaar maken, kan tot (vergaande) sancties leiden. Hoofdstuk 5 van de WNT legt wettelijke voorschriften vast ter ondersteuning van de handhaving op de WNT. Ongeoorloofde betalingen aan topfunctionarissen (die boven het bezoldigingsmaximum uitkomen) worden beschouwd als onverschuldigde betalingen en moeten worden teruggevorderd van topfunctionarissen. Als de instelling dit niet doet, kan de minister van de betreffende sector ingrijpen en het te veel ontvangen bedrag terugvorderen.

Tot slot

De WNT en de daarbij horende regelingen is belangrijk voor zorgaanbieders. De meeste zorginstellingen vallen namelijk onder het toepassingsbereik van de WNT en zullen zich dus aan de WNT moeten houden. In dit artikel zijn de algemene beginselen van de wet kort aangestipt. In andere artikelen binnen deze reeks worden er een aantal van deze beginselen verder belicht. Heeft u vragen over de WNT? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief