Corona: om ziek van te worden…

16 maart 2020

De impact van het corona virus op de maatschappij is enorm. Naast persoonlijke en financiële gevolgen zijn er ook belangrijke juridische vraagstukken, zoals hoe het zit met werktijdverkorting en loondoorbetaling.

Werktijdverkorting

Dit is mogelijk nu het corona virus door de overheid als bijzondere situatie is erkend, die niet onder het normale ondernemingsrisico valt. De werkgever vraagt dan voor medewerkers werktijdverkorting aan en voor die medewerkers een WW-uitkering. De medewerkers merken er in beginsel niets van, indien ze hun gebruikelijke loon doorbetaald krijgen. De toegekende WW wordt aan de werkgever uitgekeerd. De werknemers gebruiken in dit geval hun opgebouwde WW-rechten, zodat dus wel belangrijk is dat er WW rechten zijn opgebouwd en dat, als de werknemers later werkloos worden, een bepaald deel van die WW rechten al door de werktijdverkorting zijn opgemaakt.

Voorwaarde is  de verwachting dat de medewerkers voor meer dan 20% minder werk hebben gedurende een periode van 2 tot 24 weken, dus voor een tijdelijke periode. De periode van vermindering van bedrijvigheid dient dus ten minste twee en maximaal 24 kalenderweken in beslag te nemen om voor werktijdverkorting in aanmerking te komen. Als de vermindering van bedrijvigheid naar verwachting langer duurt dan 24 weken, zal geen ontheffing worden verleend. Bij het ministerie van SZW wordt een vergunning aangevraagd die voor maximaal 6 weken geldt. De vergunning kan dus maximaal 3 keer verlengd worden tot een periode van in totaal 24 weken. De ingangsdatum van de werktijdverkorting is de datum van het indienen van de aanvraag voor een vergunning. Er kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd met terugwerkende kracht dus niet voor de periode van voor de aanvraag.

De werktijdverkorting kan alleen worden aangevraagd voor werknemers met een vast aantal uren, dus niet voor oproepkrachten, min-max contracten, uitzendkrachten of zzp-ers. Zzp-ers kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) om een aanvullende uitkering te vragen bij de gemeente.

Als de werkgever de vergunning voor de werktijdverkorting heeft gekregen, dient de werkgever dit zo snel mogelijk bij het UWV te melden voor het verkrijgen van de WW-uitkering voor de betrokken werknemers.

De procedure

Een ontheffing voor werktijdverkorting moet worden aangevraagd via het digitale formulier op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verzoeken die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Daarna is de aanvraag in behandeling en geldt die datum ook als het begin van de werktijdverkorting als de vergunning wordt toegewezen.

De vragen zijn gericht op de oorzaak van de bijzondere gebeurtenis, de periode waarin er sprake is van minder werk, hoeveel medewerkers daar last van krijgen en voor hoeveel uren er sprake is van werkvermindering. Daarbij moet ook het aantal werknemers worden vermeld in het bedrijf inclusief nevenvestigingen en filialen binnen dezelfde rechtspersoon, het percentage van het aantal minder te werken uren en de verwachting of na afloop van de vergunningsperiode de terugval in werk weer zal zijn verdwenen. Bijlage 1 bij de aanvraag is de lijst met medewerkers waarvoor werktijdverkorting wordt aangevraagd. In een aantal andere bijlagen dient te worden onderbouwd om hoeveel werktijdvermindering het precies gaat.

De werkgever moet de ontvangst van de vergunning direct bij het UWV melden via melden WTV. Na afloop van de vergunning kan de werkgever binnen een week een WW-uitkering voor het personeel aanvragen bij het UWV via het formulier Aanvragen WW bij werktijdverkorting. Als de werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt het UWV de WW-uitkeringen aan de werkgever over.

Voor zieke werknemers kan geen WW worden aangevraagd. Voor deze werknemers geldt de normale loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Gedurende de vergunningsperiode betaalt de werkgever het loon aan de werknemer door. De WW-uitkering wordt aan de werkgever overgemaakt.

Het juist invullen van de vragenlijst en het uploaden van de gevraagde bijlagen is erg belangrijk en bij het niet goed of niet volledig invullen van de vragen of het niet meesturen van de juiste informatie is de kans groot dat de vergunning zal worden afgewezen! Dat betekent dat er een flinke tijdsvertraging is, omdat u eerst wacht op de vergunning, die vervolgens wordt afgewezen en u opnieuw een aanvraag moet indienen. Als u ondersteuning nodig heeft of vragen heeft, kunt u gebruik maken van onze diensten.

Wat zijn de effecten van corona op de verplichting tot loondoorbetaling?

Ook hierover is veel onrust ontstaan. Terwijl de kosten voor een werkgever doorlopen, is er ondertussen minder of zelfs geen enkele omzet. Vaak zijn de loonkosten een groot deel van de bedrijfskosten.

Van belang is te beoordelen of een medewerker ziek is of niet. Als de medewerker ziek is, dan bestaat de verplichting om tijdens ziekte gedurende maximaal 2 jaar tijd het loon door te betalen. Dat is wettelijk gezien 70% van het loon, maar in veel arbeidsovereenkomsten en cao’s staat een hoger percentage dan 70%.

Als de werknemer niet ziek is, dan is de vraag of er loon moet worden doorbetaald en zo ja, wat de werknemer dan nog kan en mag doen aan werkzaamheden. Veel organisaties hebben besloten om het kantoor te sluiten, dan wel niet meer toegankelijk te laten zijn voor klanten.  Dat geldt niet voor instanties die belangrijke activiteiten verrichten zoals politie, brandweer en energiebedrijven.

Hoofdregel is dat als een werknemer een vast aantal uren heeft, en er door het corona virus en de daarbij behorende maatregelen niet zijn eigen werk kan doen, de werkgever het loon dient door te betalen, omdat dit niet een risico is dat voor rekening van de werknemer komt. Werkgevers kunnen door diverse regelingen proberen om deze schade door het doorbetalen van het loon terug te krijgen van de overheid, bijvoorbeeld door de werktijdverkorting en gebruik te maken van het fonds dat de overheid opricht voor het vergoeden van schade door het corona virus.

Maar hoe zit het dan met andere vragen, zoals of van een werknemer mag worden verlangd om thuis te werken? Onderstaand stroomschema kan daarbij behulpzaam zijn.

Nog vragen of ondersteuning nodig?

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze informatie, of ondersteuning en hulp bij het aanvragen van regelingen zoals de werktijdverkorting, neem dan contact met ons op. Dan kunnen wij gezamenlijk bekijken op welke manier wij u in deze moeilijke periode kunnen helpen.

Het stroomschema

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief